Номой сан

 

  • ЭТИГЭЛЭЙ ХАМБЫН СУРГААЛ. XXVI наадам

Сургаалнуудые эндэһээ абажа болохо  (Этигэл хамба лама ноябрь 2018)

 

  • ЭТИГЭЛ ХАМБА ЛАМЫН СУРГААЛНУУД. XVI Наадам

Анхарагты, хүндэтэ багшанар!

Сургаалнуудай бэшэлгэ заһалтагүйгөөр, байһан түхэлөөрнь үгтэнэ.  Сургаалнуудые эндэһээ абажа болохо (скачать)

 

  • БУДДЫН ШАЖАНАЙ СУДАР БА ТАРНИ. XIII НААДАМ (скачать)
  • ЭТИГЭЛ ХАМБЫН СУРГААЛНУУД. XIII НААДАМ (скачать)
  • ОНЬҺОН ҮГЭНҮҮД. XI НААДАМ (Скачать )

 

АРБАН ХАНГАЛ

Скачать

Арбан хангал (оршуулга)

ШУХАЛА ХЭРЭГТЭЙ СУРГААЛНУУД

Скачать

БУДААДЫН ШАЖАНТАНДА ДУРАСХАЛ БОЛОХО БОДОЛНУУД

Скачать

Изагуурай табан бурхад

Скачать

ОНЬҺОН ҮГЭНҮҮД

Скачать

Буддийские святыни Восточной Сибири и Забайкалья. Скачать книгу (32 мегабайта)

“Мэндэлсэн нютагаа найлзуур модон мэтэ баригты!”-
Этигэлэй Хамба Ламын айладхагсан дагуу
Бандида Хамба Ламанарта зорюулагдасан субаргануудай онсо тус эрдэмэнь

Скачать книгу (206 мегабайт)

Скачать русскую версию (2 мегабайта)

 

 

Этигэлэй Хамбын Бүтээл

byteel.pdf

Хэндэшье хэрэгтэй һургаал заабаринууд
Г-Д. Дамбаев, У-Ү., 2008.

Скачать

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!