IX НААДАМ

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». ИВАЛГЫН ДАСАНДА ЗАНШАЛТА ЁҺООРОО ҮНГЭРҺЭН ҺУРГУУЛИНУУД ХООРОНДЫН IX УРИЛДААНУУДАЙ ДҮНГҮҮД

 Түрэл хэлээрээ сүлөө сэдэбээр хөөрэлдэхэ, һанал бодолоо найруулан зохёохо дадал, дүршэлтэй байхые һуража байһан нютаг бүхэниие түлөөлжэ ерэһэн хабаадагшад өөрынгөө нютаг хэлээр хэлэхэ, хөөрэхэ, мүрысөөгөө хамгаалха эрилтэнүүд энэ урилдаанда табигдадаг бэлэй.

 Юһэдүгээр урилдаанууд нэгэдэхи һарын 29-дэ Буряад ороной, Эрхүү можын, Үбэр-Байгалай хизаарай 82 һургуулинуудай хабаадалгатайгаар үнгэрөө.

Мүрысөөн буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, урлал, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадайнгаа баялиг болохо эжы, абынгаа хэлэ сэгнүүлжэ һургаха зорилгонууд энэ нааданай үндэһэн боложо баталагданхай гэхэдэ алдуугүй.

Мүнөө нэрлэгдэһэн заабаринуудаар үнгэрһэн урилдаануудай дүнгүүдые хараябди:

 

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ НЮТАГАЙ АЯЛГЫН ТОЛИ

I ҺУУРИ  УЛААН-СҮХЭ АЙМАГАЙ ШАРГАЛЖАНАЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

II ҺУУРИ  БАРГАЖАНАЙ АЙМАГАЙ ХИЛГАНЫН ДУНДА ҺУРГУУЛИ

III ҺУУРИ  АХЫН АЙМАГАЙ   БҮРЭНГОЛОЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

 

Блиц-урилдаан «МЭДЭЖЭ ЯБАБАЛ, БУЛТАНДА ТУҺАТАЙ»

I ҺУУРИ ЭРДЫНЕЕВА  АРЮНА, СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ ГАЛУУТА-НУУР ХОТЫН 4-ДЭХИ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

II ҺУУРИ ДУГАРОВА АЯНА, СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ ҮБЭР-ЗӨӨХЭЙН ДУНДА ҺУРГУУЛИ

III ҺУУРИ НАЙДАНОВА ЖЕНЯ, ЗЭДЫН АЙМАГАЙ ПЕТРОПАВЛОВКЫН 1-ДЭХИ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

 

Видеорепортаж «УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ»

I ҺУУРИ БУДАЕВ АЛДАР, СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ  НОЁХОНОЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

II ҺУУРИ АЮШЕЕВА ДАРЬЯ, СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ  ЖАРГАЛАНТЫН ДУНДА ҺУРГУУЛИ

III ҺУУРИ САЙБАНОВА СОСОР, АХЫН АЙМАГАЙ  САЯАНАЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

I ҺУУРИ ДОРЖИЕВА ЛИДА, УЛААН-ҮДЭ ХОТЫН 54-ДЭХИ ДУНДА ҺУРГУУЛИИН «ДҮХЭРИГ» БҮЛЭГ

II ҺУУРИ НАНЗАТОВ ЗОРИГТО, БУРЯАД УЛАСАЙ ҮНДЭҺЭН ЯҺАТАНАЙ 1-ДЭХИ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ

III ҺУУРИ АЛЕКСАНДРОВА САЯНА, СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ ГАЛУУТА-НУУР ХОТЫН 4-ДЭХИ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

 

 ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

I ҺУУРИ САМБЯЛОВА СЭСЭГМА, АХЫН АЙМАГАЙ  ӨӨРЛИГЭЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

II ҺУУРИ АЮШЕЕВА БИМБАЦУ, ЗЭДЫН АЙМАГАЙ ЦАГААТАЙН ДУНДА ҺУРГУУЛИ

III ҺУУРИ РОМАНОВА ВАЛЕРИЯ, УЛААН-ҮДЭ ХОТЫН 29-ДЭХИ БУРЯАД ГИМНАЗИ

 

ДОНШУУР МААНИ

I ҺУУРИ СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ ГАЛУУТА-НУУР ХОТЫН 4-ДЭХИ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

II ҺУУРИ АХЫН АЙМАГАЙ  ӨӨРЛИГЭЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

III ҺУУРИ АГЫН ТОЙРОГОЙ АГЫН 2-ДОХИ ДУНДА HУРГУУЛИ

 

УЯНГЫН ШҮРЭ ҮЛХЭЕ

I ҺУУРИ ДАЙНДАРОВА ЦЭРИН, БЭШҮҮРЭЙ  АЙМАГАЙ ХАРЛАНАЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

II ҺУУРИ МИЖИТДОРЖИЕВА ЭРЖЕНА, АГЫН ТОЙРОГОЙ АГЫН 2-ДОХИ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

III ҺУУРИ БАТУЕВА ЕКАТЕРИНА, АХЫН АЙМАГАЙ  САЯАНАЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ УЛААН-СҮХЭ АЙМАГАЙ ШАРГАЛЖАНАЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

II ҺУУРИ АХЫН АЙМАГАЙ  ӨӨРЛИГЭЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

III ҺУУРИ МУХАР-ШЭБЭРЭЙ АЙМАГАЙ ГАЛТАЙН ДУНДА ҺУРГУУЛИ

 

АРҺА ЭЛДЭХЭДЭЭ ШАЛГАРАГШАД:

Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ УРБАНЕЕВ ГАЛСАН, ЗЭДЫН АЙМАГАЙ ОЁОРОЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

II ҺУУРИ НАГУСЛАЕВ ДАБА,  ХЭЖЭНГЫН АЙМАГАЙ ХЭЖЭНГЫН ИНТЕРНАТ-ҺУРГУУЛИ

III ҺУУРИ ДАНДАРОВ ЦОГТО, СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ СЭЛЭН-ДҮҮМЫН ДУНДА ҺУРГУУЛИ

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТҮЛӨӨ ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ ЗАБАНОВА СЭЛМЭГ, СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ ГАЛУУТА-НУУР ХОТЫН 4-ДЭХИ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

II ҺУУРИ АЮШЕЕВА ДАРЬЯ, СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ  ЖАРГАЛАНТЫН ДУНДА ҺУРГУУЛИ

III ҺУУРИ ЖАМБАЛОВ НАЦАГ, СЭЛЭНГЫН АЙМАГАЙ  НОЁХОНОЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИ

 

Энэ үдэр сугларһан бүхы һургуулинуудай хоорондын дүн согсолходо, иигэжэ гараба:

 

Һургуули Оноо
1 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 84,3
2 Бэшүүрэй  аймагай Харланай дунда һургуули 80,8
3 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 80,05
4  Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 79,1
5 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 78,25
6 Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули 76,3
7 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 75,75
8 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат-һургуули 75,1
9 Агын тойрогой Агын 2-дохи дунда hургуули 72,8
10 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 72,8
11 Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 72,05
12 Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули 70,8
13 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 67,5
14 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын гимнази 67,3
15 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 67,05
16 Буряад Уласай үндэһэн яһатанай 1-дэхи лицей-интернат 66,4
17 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 66,25
18 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 66,05
19 Ахын аймагай  Саяанай дунда һургуули 65,85
20 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 63,3
21 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 63,1
22 Эрхүү можын Оһын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 63
23 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 61,8
24 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 61,5
25 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 61,05
26 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 60,5
27 Зэдын аймагай Алцагай дунда һургуули 60,4
28 Зэдын аймагай Боргойн дунда һургуули 60,25
29 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 59,4
30 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 59,3
31 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 59,25
32 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 58,35
33 Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули 58,05
34 Хяагтын аймагай Хүдэрэ-Сомоной дунда һургуули 57,65
35 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 56,5
36 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 56,35
37 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 55,1
38 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 54,3
39 Ивалгын аймагай Гэльбэрын  дунда һургуули 51,85
40 Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын интернат-һургуули 51,7
41 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 50,6
42 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 50,3
43 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 47,85
44 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын  дунда һургуули 46,35
45 Яруунын аймагай Иисэнгын дунда hургуули 46,25
46 Хориин аймагай Хориин 2-дохи  дунда һургуули 45,35
47 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 45,05
48 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 44,6
49 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын дунда һургуули 44,25
50 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 43,8
51 Зэдын аймагай Оёорой дунда һургуули 43,5
52 Улаан-Үдэ хотын 20-дохи дунда һургуули 42,15
53 Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули 41,3
54 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 40,85
55 Улаан-Үдэ хотын 12-дохи дунда һургуули 38,55
56 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази 38
57 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын  дунда һургуули 37,8
58 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 37,05
59 Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули 36,6
60 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 36,55
61 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 34,5
62 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 33,5
63 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 33
64 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 32,75
65 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын  дунда һургуулиин «Солонго»  бүлэг 32,55
66 Сэлэнгын аймагай  Ехэ-Сагаанай дунда һургуули 32,5
67 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 32,35
68 Сэлэнгын аймагай  Ацуулын дунда һургуули 31,5
69 Яруунын аймагай Мужыхын дунда hургуули 30,5
70 Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули 28,25
71 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 23
72 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 23
73 Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуули 19,5
74 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 18,5
75 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын  дунда һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 18
76 Ивалгын аймагай Гүрүльбын дунда һургуули 15,75
77 Улаан-Үдэ хотын 36-дахи дунда һургуули 13,6
78 Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули 13,1
79 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи элүүржэлгын интернат-һургуули 6,5
80 Улаан-Үдэ хотын 52-дахи дунда һургуули 5
81 Улаан-Үдэ хотын 33-дахи гимнази 3
82 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 2,5

 

Хойто үдэрынь, нэгэдэхи һарын 30-да, Сэнхир дэлгэсээр болон агаарай долгёор дамжуулдаг Буряадай хамжаанай сэнхир дэлгэстэ 19 сагһаа 21 саг болотор сэхэ жамжуулга үнгэргэгдөө. Энэмнай гурбадахи удаагаа үнгэржэ байна, тиихэдээ бүхы һургуулинууд можо нютагуудайнгаа, уг отогойнгоо нэрэ хүндэ хамгаалан, 6 бүлэг болгогдонхой бэлэй. Энэ доро хаража, һонирхолоо ханаагты:

 

НЭГЭДЭХИ ҺУУРИ            –          Сэлэнгэ буряадууд             – 76,0 оноо

ХОЁРДОХИ ҺУУРИ            –          Хори буряадууд – 64,0 оноо

ГУРБАДАХИ ҺУУРИ –       Улаан-Үдын буряадууд –60,0 оноо

ДҮРБЭДЭХИ ҺУУРИ –       Баргажан буряадууд —59,5 оноо

ТАБАДАХИ ҺУУРИ            –          Хонгоодор буряадууд – 55,5 оноо

ЗУРГААДАХИ ҺУУРИ –     Усть-Ордагай буряадууд –            52,5 оноо

Ээлжээтэ энэ мэтэ уулзалгамнай гурбадахи һарада болохо гэжэ хараалагдана.

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: January 2016

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!