Буряад хэлэнэй тобшолуурай драйвер хэрэглэхэ тухай

Буряад хэлэнэй тобшолуурай драйвер хэрэглэхэ тухай

Буряад хэлэнэй тобшолуурай драйвер болбол компьютер руу буряад текст оруулхые хүнгэн болгохын тулада хэгдэһэн юм.

Бултанай мэдэхээр, буряад хэлэн ород сагаан толгойдо байхагүй Өө, Үү, Һһ гэһэн гурбан үзэг хэрэглэдэг. Эдэ үзэгүүдые оруулхын тулада Windows XP, 7 системэ соо монгол тобшолуур болгожо, Цц, Щщ, Фф тобшо тус тус дараха хэрэгтэй. Юундэ Цц, Щщ, Фф гэһэн эдэ гурбан үзэгэй орондо буряад үзэг хэгдээб гэхэдэ, эдэ хадаа буряад текст соо хамагай үсөөн тохёолдодог үзэгүүд болоно. Зарим тэды ород нэрэ, абтаһан үгэ бэшэхэдэтнай, эдэ гурбан үзэгэй хэрэгтэй болоо һаань, баруун Alt (зарим тобшолуурта AltGr гэжэ байха) тобшо дараад, ц, щ, ф дарахада бага үзэгүүд, Alt (AltGr)+Shift дараад дээрхи гурбан тобшо дарахада, томо Ц, Щ, Ф үзэгүүд гараха.

Тобшолуур дээрэхи тэмдэгэй байрлалые доорохи зурагһаа харана гүт.

1) Юрын гурим

2) Томо үзэгэй гурим

3) Тобшолуур ⇑ «дээшэнь» болгохо гурим

4) Баруун «Альт» тобшо дараһан гурим

4) Баруун «Альт» болон «Шифт» тобшо дараһан гурим

Как печатать на бурятском языке

Для ввода текста на бурятском языке используется клавиатурный драйвер, специально созданный для облегчения данной задачи.

Общеизвестно, что бурятский кириллический алфавит использует дополнительные три буквы, а именно Өө, Үү, Һһ. Для ввода этих символов в Windows 2000 необходимо выбрать языком ввода татарский, в Windows XP — монгольский. Для ввода Өө следует нажать на Цц, для Үү — Щщ и для Һһ — Фф. Эти три буквы кириллического алфавита наименее частотны в бурятских текстах, именно поэтому они были выбраны для ввода бурятских букв. Чтобы ввести в случае необходимости (в заимствованиях, именах собственных и т.п.) буквы Цц, Щщ, Фф нажмите на соответствующие кнопки вместе с нажатой правой кнопкой Alt (AltGr). Заглавные буквы вводятся с нажатой Alt (AltGr) + Shift. Также с бурятской клавиатуры без необходимости переключения на английскую доступны символы «[]» и «’», которые используются в разделе «Фонетика» электронного учебника при фонетическом разборе.

скачать клавиатурный драйвер Jargal_s_Buryatization_Pack.zip

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!