ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН. XIX НААДАМ

Этигэл Хамба Лама Багшын тус эрдэм тухай

 1. Багшада дутагдал үзэгдэжэ сүзэг үгэй болбол, ехэ амгаланай агаараар Багшаа гэрэлтүүлэгты.
 2. Хүнии үргэжэ хүндэлээд, Багшаа даган шүтэ.
 3. Багша сайн шабинараар дэлгэрхэ, шабинарынь шанга тула.
 4. Өөрин дотор гал асаабал, шэдитэй Багшы олохо.
 5. Багшаас эрдэм абана, дараань “НЛО” асаржа нэмэнэ.
 6. Багшада мүргэхэдэ, энэ танай амидрал болон гэгээрэл.
 7. Манай Багша дээрэ байсандаа зөөлэн.
 8. Багша гадаад байдалда этигэнгүй, сургаал зүрхэнээс үгэхэ ёстой.
 9. Багша, Багшаа даган Бурханай хойноос ябахада, шабинь замаа гэрэлтүүлэнэ.
 10. Галда шатаагүй ламын бэедэ, Багшын сургаал амиды.
 11. Буддадын шажан үгэй орондо, Багшын ном – аршаан.
 12. Багшада этигэнэм гэбэл, толгойноос гэрэл сасарха.
 13. Эдеэ эдижэ байхадаа, Багшаа өөрөөс дээшэн үргэ!

 

 Этигэл Хамба Лама лама тухай

 1. Ехээр хүгжүүлсэн ламын зураг, агар занданай үнэр гаргадаг.
 2. Нютагтаа байсан ламын буян арьбан.
 3. Туламаар дүүрэн ногоон сайнай далганаас ламын шүтээн хүшэндэ ерэхэ.
 4. Ламанар сахилаа сайн сахижа, сэбэр усанда талха дэбтээбэл, Долоон үбгэд үзэгдэхэ.
 5. Ябасан газартаа тахил балин үргэхэдэ, ламын бэе элдэб янзын гэрэлтэй болоно.
 6. Шонын сүлдэ йогозоор ламын сүлдэтэй адли шанга!
 7. Бүхы ноёдто, сайн ламын сүр сүлдэ дээгүүр.
 8. Манай эрдэмтэй ламанар буряад зонойнгоо сэдьхэл хангаха.
 9. Лама хүнэй түлөө мүргэхэдээ, арсалан ширээ санаха хэрэгтэй!
 10. Ламын бүтээлдэ байхадань, олон зон Деважинда хүрэдэг юм!
 11. Лама дайсани алаад, дээшэн ябуулна!

 

Этигэл Хамба Лама Буддадын сургаал тухай

 1. Бурханай сургаалда сонгуули байдаг үгэй.
 2. Бурханай үнэн сургаал мүн шанартай.
 3. Ном сургахада, шэдитэй Багша тымэ сайн бэшэ.
 4. Сургаал тогтоохо юүмэ, энэ орто нас ба удаан жаргал бэшэ.
 5. Будда Багшын сургаал үнэн зүб тула, бусад юүмэнь дараа болохо!
 6. Номын хүрдэ эргүүлхэдэ, эдеэнэй үнэ хямдарха.
 7. Номгорхо гэсэн үгэ соо Буддын сургаал байна.
 8. Агуу ехэ хүсэл утаа мэтэ үгэй болоходонь, Буддадын сургаалаас ондоо юүмэ хэрэггүй.
 9. Буддын сургаал абаад, хэзээ болбосорхо гээд яарахада, нэгэ алдаанаас нүгөөдыдэнь ошохо.
 10. Буддын сургаал шажан дотор байбал, та буянай эзэн бологты.
 11. Буддын дэргэдэ одоо сэбэр агаараар амисхалхада, энэ сургаалай ёс.
 12. Үбшэн дылэхэгүйдэ, Буддын сургаал шүтэгты!
 13. Ганьди модоной дохёоноос Буддын сургаалда тус болоно.
 14. Болбосоржо мэдсэн ухаанай бодолоо үзүүлэхэ хэрэгтэй!

 

 Этигэл Хамба Лама Будда Багшын тухай.

 1. Гэмээр хүлигдэсэн сэдьхэлы Бурхан лэ тасалжа сүлөөлхэ.
 2. Будда Багша шаби дотороос ерэсэн хүн.
 3. Мүнхэ байдал хүссэн зони Будда Багша Деважинда ябуулаа?
 4. Бурханай ухаанаар номой хүрдын эргэлтэ, энэ сагтайнь таруулха.
 5. Будда Багшатай дүтэ байгты, муу юүмэнэй нүлөө ехэ тула!
 6. Эгээ сайн юүмэ – Будда Багшатай нүхэрлэхэдэ.
 7. Өөрин дураар мүргэхэдэ, Будда Багша тусалха.
 8. Будда Багша болохо гэбэл, айха сэдьхэлээ алаад үгэй болго.
 9. Будда Багшын тусалха бодол, гүн ухаанаар гаргажа дотороо шингээ.
 10. Будда Багша эндэ байна гэжэ мэдэхын тула, өөрин сэдьхэл болон сургаалынь сайнаар үзэ.
 11. Будда Багша байна гэжэ мэдэбэл, танай амидралай зам сагаан.
 12. Будда Багшын дүрсэдэ мүргэжэ эдгэхэдээ, танай зам сэбэр!
 13. Ханын саана Будда Багшы үзэхэ хүн аша габья ехэтэй!
 14. Удаан хүл дээрэ байсан хүндэ Будда Багша тусалха!
 15. Интернет, Будда Багшын санаан соо.
 16. Будда Багшаас хүшэ абажа 100 жил амидарлаад, судар ба тарнитайнь наснай захада хүрэ.
 17. Бүгэдэ Будда Багшанарай сэдьхэл доторонь гэрэл байна.
 18. Будда Багшада мүргэжэ, гурбан сагай буянай хүшээр хэхэ ажал үйлээ мэдэхэ.
 19. Будда Багшын тусань, гэм үгэй.
 20. Будда Багшада ухаанаар ошодог юм.
 21. Будда Багша сэдьхэлээр уужим багтамжатай хүнүүдтэ тусална.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!