Уран бэлигтэй, ульгам хэлэтэй

Бүлэгүүдтэ тусхайлан 3-3 гэрэлзурагууд үгтэнэ, эдэнһээ нэгыень шэлээд, удхаарнь уран шүлэг гү, али үгүүлэл зохёогты

  1. Баргажан

2. Ивалга 

3. Сэлэнгэ 

4. Хонгоодор 

5. Хори 

6. Улаан-Үдэ хото 

7. Эрхүү

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!