XVI наадам

Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүдэй ээлжээтэ наадан 2017 оной хоёр һарын 17-до үнгэрбэ.

Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын мүрысөөн тухай хэлэгдэнэ гэжэ ойлгосотой бэзэ даа. Энэл мүрысөөнэй үргэлжэлэл хойто үдэрынь, хоёрдугаар һарын 18-да, мүн лэ заншалта ёһоороо, отог нютагуудаараа хубааран, 6 бүлэг болоод, Буряадай Гүрэнэй сэнхир дэлгэсэй сэхэ дамжуулгада хоёр сагай туршада мүн лэ мүрысэжэ хабаадалсаа. (11 сагһаа 13 саг болотор).

Энэ ехэ хэмжээ ябуулгын зорилгонуудые богони тэдыгээр һануулан хэлэбэл иимэ:

= Буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, хэлэнэй нютаг аялган дээрэ харилсаха оршон байдалые дэмжэхэ;

= Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, урлал, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы, абынгаа хэлэ хүндэлэн үргэмжэлүүлжэ һургаха.

 Энэ удаа Худалдаа наймаанай «Титан» гэһэн бүлэг эбээн тэдхэжэ оролсоод, шагналай болон бусад гаргашануудые бэе дээрээ даажа абаа.

Эхилээд үдэрэй туршада нэрлэгдэһэн заабаринуудаар үнгэрһэн мүрысөөнүүд ямар дүнтэй гараа юм гэжэ хараябди:

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ!

 I ҺУУРИ Бурунова Алтана, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Сыженьдаолима, Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Карпушкеева Рая, Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули

 

БЛИЦ-УРИЛДААН «Буряадай һуурин тосхонууд, уһа голнууд,

мүргэлтэ газарнууд, шүтөөнүүд»

I ҺУУРИ Жигжитова Бимбасу, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Цыбенова Дарима, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Туяна, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной  дунда һургуули

 

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ

 I ҺУУРИ Эрдынеев Галсан, Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули

II ҺУУРИ Багдаева Дарима, Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули

III ҺУУРИ Будаева Екатерина, Ахын аймагай Саяанай дунда һургуули

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

 I ҺУУРИ Нагулаев Гомбожап, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Дармаева Лена, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Доржиева Виктория, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

 

ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

I ҺУУРИ Раднаев Чимит-Доржо, Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дайндаров Барас, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Баторов Тамир, Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

 I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Балданова Виктория, Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

II ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Токтохоева Цырен-Дулма, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Цоктоева Сарюна, Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули

 

МОДОШО ДАРХАН

 I ҺУУРИ Чагдуров Дугар, Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули

II ҺУУРИ Ракшаев Содном, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Балданов Буда, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

 I ҺУУРИ Цыдыпова Катьяна, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ Эрдынеев Олзо, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг

III ҺУУРИ Батуев Аян, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

II ҺУУРИ Раднаев Батор, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной  дунда һургуули

III ҺУУРИ Жигжитова Бимбасу, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг.

 

Энэ үдэрэй һургуулинууд хоорондын юрэнхы байдал иигэжэ харагдаба:

һуури һургуули оноо
1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 95,6
2 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 87
3 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 85,6
4 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной  дунда һургуули 81,6
5 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 81,5
6 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 78,6
7 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 78,2
8 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 76,65
9 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 75,95
10 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 75,9
11 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 75,5
12 Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 72,55
13 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 72,35
14 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули 71,9
15 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин 1 –дэхи бүлэг 71,5
16 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 69,7
17 Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули 68,8
18 Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули 67,85
19 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 66,8
20 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 66,75
21 Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули 64,35
22 Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули 64,1
23 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 63,7
24 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 63,5
25 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 63,3
26 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 62,65
27 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 62,2
28 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 61,95
29 Улаан-Үдэ хотын нэгэдэмэл «Дальбараанууд» бүлэг 60,9
30 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 59,7
31 Ахын аймагай Сорогой интернат-һургуули 59,1
32 Зэдын аймагай Боргойн дунда һургуули 57,9
33 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 57,1
34 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 56,95
35 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 56,1
36 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 56
37 Баргажанай аймагай Лугшахаанай дунда һургуули 53,9
38 Ахын аймагай Саяанай дунда һургуули 53,85
39 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 51,6
40 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 50,3
41 Түнхэнэй аймагай Аршаанай дундa hургуули 48,2
42 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 46,8
43 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай  дунда һургуули 40,85
44 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 40,75
45 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули 40,6
46 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 38,5
47 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуули 36,2
48 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 35,55
49 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Табан хурган» бүлэг 35,1
50 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 34,9
51 Ивалгын аймагай Гурульбын дунда һургуули 33,15
52 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй бүлэг 31,7
53 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 29,3
54 Улаан-Үдэ хотын 49- дэхи дунда һургуули 27
55 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 23,5
56 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 10,5

 

Буряадай сэнхир дэлгэстэ зургаан бүлэг иимэ дүнтэй хабаадажа гараа:

 

1 һуури Сэлэнгын буряадуудай бүлгэм — 58 оноо

2 һуури Хори буряадуудай бүлгэм — 56 оноо

3 һуури Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай суглуулагдамал бүлгэм — 55 оноо

4 һуури Баргажан буряадуудай бүлгэм — 54 оноо

5 һуури Хонгоодор буряадуудай бүлгэм — 50 оноо

6 һуури Эрхүү буряадуудай бүлгэм — 41 оноо

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ itog 16

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!