Тест 1

Мүрысөөнэй II шата

«Буддын шажан Буряад орондо»

 

 1. Дасан субарга нара зүб тойрожо, буян олохо аргануудай нэгэн

а) далга абаха

б) гороо хэхэ

в) сан табиха

 1. Бурханаа досоонь тахяад байдаг модон шэрээ. Нюур талань шэллэтэй байдаг.

а) эргэнэг

б) ханза

в) гунгарбаа

 1. Бурханай ном орёодог, нэгэ углуудаа ута ооһортой, торгон гадартай орёолто

а) жанша

б) соголиг

в) зангяа

 1. Хүн бүхэнэй маани уншахадаа хэрэглэдэг тоолуур

а) һахюуһан

б) хонхо

в) эрхи

 1. Шойрын ухаанай 5 ботиин хубиие дүүргэжэ, шалгалта гараһан лама

а) гэбшэ

б) гэлэн

в) гэсэл

 1. 225 ботиһоо бүридэһэн бурханай ном

а) Ганжуур

б)  Данжуур

в) Отошо

 1. Бурхан сахюусадай залардаг, ламанарай ном үзэдэг, хурал хурадаг, хүнэй хэрэг бүтээдэг газар

а) Шүтөөн

б) асари

в) дасан

 1. Зосоонь шэнгэн зүйл, мүн зулын тоһо хэдэг гүсэ шэнги амһарта

а) дэбэр

б) домбо

в) забьяа

 1. Голыень эрьюулжэ маани уншадаг, зосоогоо ном һуулгаһан бүтүү амһарта

а) бойпуур

б) хүрдэ

в) бумба

 1. Хуралай үедэ ламанарта сай баридаг ёһо

а) манжа

б) сайлалга

в) масаг

 1. Эрдэм бэлиг үгэдэг бурхан

а) Отошо

б) Ногоон Дара эхэ

в) Манзаширэ

 1. Бэеын элүүрые сахидаг бурхан

а) Богдо Зонхобо

б) Отошо

в) Аюуша

 1. Орос гүрэндэ Буддын шажантаниие толгойлһон эгээ түрүүшын Бандида Хамба лама хэн бэ?

а) Дамба Даржаа Заяев

б) Дампил Гомбоев

в) Содномпил Хэтырхеев

 1. Бурханай урда зула бадараахада хэоэглэлдэлэг, дундаа гол хоноохо нүхэтэй амһарта

а) сүгсэ

б) аяга

в) наһата

 1. Ламын шэрээ (орон) дээрэ табяабай байдаг заахан шэрдэг

а) хубсар

б) бандаб

в) олбог

 1. Дасангай оройн эгээн дээрэхи гоёолто

а) ганжар

б) одон

в) залаа

 1. Ерээдүй галабта эрьехэ бурхан

а) Будда

б) Майдари

в) Манзаширэ

 1. Мүнөө үедэ Россиин Буддын шажантаниие толгойлжо ябаһан Бандида Хамба лама …

а) Дамба Аюшеев

б) Буда Цыденов

в) Жамьян Шагдаров

 1. Арьяа Баалын нюдэнэй нёлбоһонһоо мүндэлһэн бурхан

а) Сагаан Дара эхэ

б) Ногоон Дара эхэ

в) Сагаан шүхэртэ

 1. Ламанарай эдеэгээ шанадаг, тогооной гэр

а) урса гэр

б) жаган

в) дуган

 1. Уһанай, газарай , хадын сабдагуудай толгойлогшо

а) Сагаан үбгэн

б) Буурал баабайнар

в) Үндэр баабайнар

 1. Эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай үхэдэггүй мүнхэ хубинь ...

а) һүнэһэн

б) нэрэ

в) бэе

 1. Уһанай эзэниие зүбөөр нэрлэгтэ

а) Лүйжэн

б) Лүндэн

в) Лусад

 1. Оросой хэн хатанай Зарлигаар Буддын шажан Буряадта дэлгэржэ эхилээб?

а) Екатерина  Алексеевна

б) Мария Федоровна

в) Елизавета Александровна

25.Буддын шажантанай нангин шүтөөн Зандан Жуу бурхан ямар (хаанахи)дасанда тахигданаб?

а) Сүүгэлэй

б) Эгэтын

в) Хэрэнэй

 1. Дэлхэйн ямар орондо Буддын шажан мүндэлһэн түүхэтэйб?

а) Энэдхэгтэ

б) Монголдо

в) Түбэдтэ

 1. Юрын мүргэлшэд дасанда ороходоо али талын үүдээр орохоб?

а) зүүн гар тээхи

б) баруун гар тээхи

 1. Дасангуудта 1 жэлэй туршада хэды ехэ хуралнууд үнгэрдэг бэ?

а) 5

б) 4

в) 6

 1. Үхибүүнэй түрэхэдэ гэртэнь ерэжэ, нэрэ үгэһэн ламые … гэдэг

(харюу: найжа)

 1. Арбан сагаан …, арбан хара…

(харюу: буян, нүгэл)

 1. Бурхадай, ороной тэнгэринэрэй, юрэ бусын түхэлтэй ехэ ехэ гурбан юртэмсын эзэдые харуулһан хатар …

(харюу: цам (сам)

 1. Далга абахадаа хүн … үмдэхэ заабаритай

(харюу: малгайгаа)

 1. Ивалгын дасан … ондо баригдаһан түүхэтэй

(харюу: 1945)

 1. Шабараар бүтээһэн, гуу соо һуулгажа хүзүүндээ зүүдэг, гунгарбаа соошье табигдадаг бурханай заахан дүрые … бурхан гэдэг юм.

(харюу: шагса)

 1. 1764 онһоо 2014 он хүрэтэр дун хамта … ламанар Бандида Хамба ламын үндэр зиндаада хүртэнхэй

(харюу: 24)

 1. Дасанһаа залуулһан, хүзүүндээ зүүдэг, уншалгатай ооһорые … гэдэг

(харюу: зангяа)

 

 

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!