Ород дуунуудые буряадаараа дуулая

 1. Брайван дасанай лама Буриад ФМ радионай хүтлэгшэ Тумэн Гэндунов «Офицеры» кинонай дуунай үгэ оршуулсан. Базаров Балдан гуай аялгада тааруулсани Лудуб Очиров хүгжэмтэй гүйсэдхээ.

  Недавно услышал песню Офицеры, так понравилось, что его записал.

  Posted by Лудуб Очиров on Monday, August 27, 2018

  Өмнө байсан сагын баатарууд
  Үеин үеэс нэрэгүй болсонууд,
  Та тэр үхэлтэй тулаанда ороо
  Миин ногоон, шорой болоо.
  Онсо тэр сүртэй зоригынь
  Биднэрээ зүрхэндэ оршохонь
  Энэ мүнхэ зула,
  Манда гэрээслэсэн байсны (гэрээслэсэн — завещано)
  Бид сээжэдээ хадгална.Минии л сэрэгүүд үзэгты
  Бүхы дэлхэй, эднэй нюур санагты
  Энэ жагсаалсан батальон, харанам (жагсаал — строй)
  Хуушин нүхэрээ дахин танинам
  Хорин тав, үгэйш байлаа
  Тамаа үзэхэ замаар алхала
  Тэдэш айнгүй гал соо,
  Босдог байгаа хамтадаа.
  Тэр Берлин абхада.Эхэ орондо гэр бүлэ үгы
  Өөрин нэгэ батаарлиг хүн үгэй
  Залуу сэрэгчэдэй нуднууд,
  Хуушин зурагаас харануудь
  Энэ харса, дээдын шүүх мэтэ
  Одоо ургажа байсан хүүгэдтэ
  Таанаар хүбүүдтэ болохогүй
  Залидажа мэхэлхэ
  Наснай замаас эргэхэ.

 2. «Хуучин он минь баяртай»
  Үг , ая: Д.Жаргалсайхан /МУГЖ/
  Дуучин: Д.Жаргалсайхан /МУГЖ/

 3. Энэ видео буриад хэлнэй хуудас дээрэ табижа морин хуур дээрэ яажа тоглохы сургаахын тула
 4. Песня «С чего начинается Родина»

  Брайван дасанай лама, Буряад ФМ радиогай хүтэлэгшэ Тумэн Гендунов алдарта Матусовскин » С чего начинается Родина» гэдэг дууунай үгэ оршуулсан. Базаров Балдан гуай аялгада тааруулсани Лудуб Очиров хүгжэмтэй гүйсэдхээ.

  Юүнээс эхилнэв Эхэ орон?
  Өөрин үзэглэлэй зурагаас
  Ойр айлда амидардаг
  Найдвартай сайн андуудаас.
  Магад Эхэ орон эхи авана
  Эжи манда дуулсан дуугаар,
  Энэнинь хэншэ булиахагүй
  Биднээс элдэбын шалгалтаар.

  Юүнээс эхилнэв Эхэ орон?
  Ава эжин гэрэй богосоос
  Найлзуур моды услуулсан
  Байгал далайн долгионоос.
  Магад Эхэ орон эхи авана
  Хаварай сэбсэгэйн эгшигээс, (сэбсэгэй — белая трясогузка)
  Этигэлтэй эхилсэн харгыгаар
  Хэзээш барагдахагүй сэдьхэлээс.

  Юүнээс эхилнэв Эхэ орон?
  Шүнин сонхын гэрэл соо,
  Авын сэрэгэй малгайгаас
  Гэнтэ олдосны авдар соо.
  Магад Эхэ орон эхи авана,
  Түмэр замын сохилтоос
  Тэрэ залуугаар авсан тангаригы
  Одоош хадгалнам зүрхэн соо.
  Юүнээс эхилнэв Эхэ орон?

 

 1. Песня «Нангин дайн — Священная война»

Слова песни перевели ученики из села Цагаатай Джидинского район. Исполняет Лудуп  Очиров.

 

НАНГИН ДАЙН

 1. Босооч, манай ард зон,

Босооч, үхэлт байлдаанд,

Фашис хархис хүцэнтэй,

Хараалт ороолодтой.

Дабталга

Ариун шудрага уурнай,

Долгион мэтэ хальна,

Ардай дайн болно

Нангин ехэ дайн!

2. Хоёр янзын туйл мэтэ,

Бүр өс хорсолтой бидэ,

Энхэ тайван түлөө тэмсэнэвдь

Тэднэр эзэрхийлхэ тул.

 1. Харюу цохиолт үхэвдь,

Бүхы дүлтэй үзэлдэнь

Хүцэрхэгчидтэ, дээрмэчидтэ,

Хүнүүсы тамалаачадта.

4.  Хара далитайч эрхэгүй

Эх орон дээгүүр ниисэх,

Үргэн уужин мании дайдыг

Дайсан гэшхэх зүрхлэхгүй!

5.  Үмхи хархис дайсанда

Духандань сум буулгахавдь,

Зоной бохир заваанда

Бүхэ хуурсаг хийхэвдь.

 1. Булта хүцөөрөө очиж ороё

Бүхы зүрхэ, санаагаараа

Хайрт нютагынгаа түлөө,

Манай том Зөвлөлт түлөө.

 

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

 1. Вставай страна огромная

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темную

С проклятою ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная

Вскипает как волна

Идет война народная

Священная война.

 1. Как два различных полюса

Во всем враждебны мы

За свет и мир мы боремся

Они — за царство тьмы.

 1. Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей.

Насильникам грабителям

Мучителям людей.

 1. Не смеют крылья черные

Над нашей Родиной летать

Поля его просторные

Не смеет враг топтать.

 1. Гнилой фашистской нечисти

Загоним пулю в лоб.

Отребью человечества

Сколотим крепкий гроб.

 1. Пойдем ломить всей силой

Всем сердцем всей душой

За землю нашу милую

За наш Союз большой!

2. Урок морин-хуура, песня «Журавли»

На будущем празднике бурятского языка 15 декабря 2018 года ученики должны обязательно исполнять песни «Журавли», «День Победы» и «В землянке» на бурятском языке. Потому Лудуб Очиров учит будущих школьников — моринхуристов играть эти песни.

 

Үхибүүдэй оршуулһан дуунуудые Лудуб Очиров дуулана.

3. Захааминай аймагай Мэлын дунда һургуулиин һурагшад «Маленькая страна» гэжэ дуу  буряад хэлэн дээрэ оршуулаа

 1. «Багахан орон»/ Маленькая страна — слова Игорь Николаев , музыка Игорь Николаев

Бии юм хадын мододой саана
багахан орон
Тэндэ ангууд урин нюдэтэй,
тэндэ дуран дүүрэн
Тэндэ гайхамшаг нуур яларна,
тэндэ уйдхар үгы.
Тэндэ ордон соо тогод шубуун
хүндэ гэрэл үгэдэг.

Багахан орон, багахан орон
Хэн намда хөөрэхэб, хэн хэлэхэб
Хаана юм, хаана юм?
Багахан орон, багахан орон
Тэндэ сэдьхэл саруул ба тодо
Тэндэ ходол хабар.

Энэ орон минии зүүдэн соо,
саруул саг ерэхэл
Далитай тэргэ дээрэ би ниидэн дэгдэхэб.
Намда уулзалгын саг зорюута
бии одото орондо
Тэндэ сайхан хүбүүн хүлеэнэ
алтан морин дээрэ.

Дабталга ….

Адхарна газаа намарай бороо,
Гэртээ суунам гансаараа
Этигэнэб шамдаа, минии абарал

Дабталга…

 

4. Хяагтын аймагай Хоронхойн сургуулиин сурагшад оршуулаа буряад хэлэн дээрэ оршуулаа

 

В лесу родилась ёлочка! / Ой соо түрөө хасуури!

1.В лесу родилась елочка,

Ой соо түрөө хасуури,
В лесу она росла,
Ой соо тэрч ургаа,
Зимой и летом стройная,
Үбэл баа зундаа жэрэгэр,
Зеленая была.
Ходол ногоон байгаа.

2.Метель ей пела песенку:
Шуурган тэрээндээ дуу дуулана
«Спи, елочка, бай-бай!»
«Унтыш, хасуури, баю-бай»!
Мороз снежком укутывал:
Хүйтэн жавар цасаар хучажа:
«Смотри, не замерзай!»
«Даараад намда үзэ!»

3.Трусишка зайка серенький
Аймхай борохон чандаган
Под елочкой скакал.
Хасуури доро гуйгөө.
Порою волк, сердитый волк
Заримдаа чоно,ууртай чоно
Рысцою пробегал.
Хатаржа гүйсэн.

4.Чу! Снег по лесу частому
Чу! Цас удхэхэн ой соогоо
Под полозом скрипит;
Чараг доро хабирна;
Лошадка мохноногая
Сэгсэгэр хүлтэй морин
Торопиться, бежит.
Гүйдлээрээ яарана.

5.Везет лошадка дровенки
Морихон түлеэ чэрэжэ,
А в дровнях старичок, [мужичок]
Түлеэн соо үбгэжөөл,
Срубил он нашу елочку
Сабшаа манай хасууриимнай
Под самый корешок.
Үндэсэн хурэтэр.

Теперь она, нарядная,
Тиигээд мүнөө иимэ гоё
На праздник к нам пришла
Найрта манда ерээ
И много, много радости
Олон, олон баярнууды
Детишкам принесла
Хүүгэдтэ асараа.

http://ehehelen.ru/orod-duunuudye-buryaadaaraa-duulaya-ludub-ochirovaj-orshuulganuud/  Ород дуунуудые буряадаараа дуулая. Тумэн Гындуновай оршуулһан дуунуудые Лудуб Очиров дуулана.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!