Этигэл Хамбын сургаал. ХХ наадам

Этигэл Хамба Лама, Будда Багшын байдал тухай.

 1. Ухаан, сэдьхэл бэе бэедэ тусалха бол энэ Бурханай байдал!
 2. Будда Багшын байдалда, хоер юүмэ үгэй?
 3. Шэдитэй болохо юм, Будда Багшын байдал соо.

 

Этигэл Хамба Лама, Будда Багшын орон тухай.

 1. Будда Багшын орон үзээд, лагшан, зарлиг ба сэдьхэлдэнь баригдаад бай.
 2. Будда Багшын орон санасан доро, тышэ алхаха хэрэгтэй.
 3. Огторгойдо нюдэ үзээд, Бурханай орондо орохо ганса буян.
 4. Бурхан болодог Огмин орон, арюун сэбэр зандаа үлдэсэн!?
 5. Будда Багшын орон хаана бии юм гэжэ асуухада, энэ буянай хойно ухаан ба сэдьхэлэй амжилта.
 6. Бурханай орондо тахил үргэсэн хүн, замда гарахадаа түмэр сэдьхэлтэй болоно!
 7. Будда Багшын орон олохо гэбэл, тарниар дайсан дараха Абаргы бүтээ.

 

Этигэл Хамба Лама Ганжуур судар тухай.

 1. Мэдэхэ юүмээ ехэ болгоожо шадаха, Бурханай айлдасан Ганжуурай үгэнүүд тодо болоходо.

Этигэл Хамба Лама Дончод хурал тухай.

 1. Дончод хуралай үдэр, хэлэнэй үзүүр ханаха хэрэгтэй.

Этигэл Хамба Лама, Майдар Бурханай тухай.

 1. Майдар Богдо, Бурхан Багшаас лагшан, зарлиг, сэдьхэлээр илгаатай.
 2. Үүдэнээс ехэ юүмэ болоно, Майдар Бурхан хоосон шанар тухай айлдасан тула! Үүдээр орходоо, Майдар Бурхани санаха хэрэгтэй.
 3. Хүн ондоо болохо гэбэл, Майдар Бурхан тусална!
 4. Бурханда ошохын тула, Ондогжан судар уншажа 3-дахи нятааха.

Этигэл Хамба Лама, Будда дхьяни тухай.

 1. Урта наснай эди шэди хайрлагша, Аюша Бурханда мүргэгты.
 2. Ялалтын үдэр, Абида Бурхан тэмдэглэнэ.
 3. Олон зондо тусалхань, энэ Амитабха Бурханай сэдьхэлэй үүсхэлгээр!!!

Этигэл Хамба Лама, Бодисадба тухай.

 1. Бодисадба Манзушрин сэлмээр мунхагай гэнжэ тасалжа, сэдьхэлдэ Алтан гадас одон шингэгээ.
 2. Бодисадба Өшөрвани зүүдэндэ үзэжэ, ганса Будда Багшы бүтээ.
 3. Хулгана үдэр, агуй соо байсан Арьябалын хубилгаантай ушаржа тайлбари абажа болохо!?
 4. Бодисадба Манзушрин амарлингүй дошхонинь, мэдэхэ хэрэгтэй.
 5. Буддын амарлингүй сэдьхэлдэ татагдаха гэбэл, Бодисадбын сэдьхэлдэ өөрин ухаан шингээ.
 6. Ямарша хүнэй сэдьхэлдэ, Бодисадба байна.
 7. 12 хантай гэртэ, Бодисадбын урасхалда оро.
 8. Ухаан сасараажа сэдьхэлэй хор дараад, Бодисадбын байдалда оро.
 9. Бодисадбын тэгшэ сэдьхэлээр, Бурханай орон хүрэхэ.
 10. Энэрхы сэдьхэл, мэхэ хоеры илгажа шадахагүйдэ, Бодисадба Манзушрида мүргэ.
 11. Эгээ сайн зүүдэн, Бодисадба Манзушрин тухай.

Этигэл Хамба Лама, өшөр ба Өшөр Дари, Базарсада тухай.

 1. Дээрээс туяа татаад гэрэл буухада, арад түмэн түргэн Өшөр Дарин боди хотог олохо болтогой.
 2. Хоосон шанараас уруудуулха усанда салхи саад болохогүйн тула, Өшөр Дарида мүргэ.
 3. Шэди бүхэнэй эрхэ, Өшөр Дарида.
 4. Өшөр зангианууд, Бурхан Багшын үеэс.
 5. Хүнүүды  шус болотор сохилдуулжа байсан хүндэ, Өшөр зандан (ширээ) залаха хэрэгтэй.
 6. Тэнгэри хабхагаар дараха бол өшөртөй уулзаха.
 7. Өшөр Дари Лама, манай хуби зая!
 8. Этигэл Хамба Ламын хажууда «Өчир Дари, Өчир Дари» гэжэ дабтаад, ухааржа болохо.
 9. Тэнгэрин нүлөөнөөс холодобол, өшөртөй ушарха.
 10. Өшөр Дарида шүтэхэ бол нэгэ агшин дотор сайн юүмэ хэ?!
 11. Базарсады залаха хүн, дотной сайн дүрбэн нүхэртэй!!
 12. Үндэр суурин өшөр, дошхон.
 13. Этигэл Хамба Ламада хүрэхэ гэбэл, Өшөр Дари Ламын байсан газар олохо хэрэгтэй!!!
 14. Эрхиес тодоржо Базарсадаас аршаанай дусал гарана, амиды байсан тула

Этигэл Хамба Лама, Нагарджуна Багшын тухай.

 1. Сайн мүр мүшгэхэдэ зай забсар үгэй тула, Лудуб, Тогмед Багшанар энэ мүрынь дарасан.
 2. Нагарджуна Багша Өшөр Дарин эрхэтэй тула, бүхы юүмэ лусадтай холбоотой!!!

Этигэл Хамба Лама, Богдо Зонхоба тухай.

 1. Богдо Зонхоба бүхы зони сасуутан болгоосон, дэгээ зоболоной далай соо буулгажа.
 2. Богдо Зонхоба, энэ газар дэлхэйн эрдэни.
 3. Эрхи татажа долоодчи шүрэ дээрэнь, Богдо Зонхобы дурдаха.
 4. Богдо Зонхоба өөрин түлөө байсан хүнүүдтэ, ехэ дураагүй байсан.
 5. Жалсан, Хайдуб хоер шабинарань, тасарсан сургаал хамтаруулсан.

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!