Видеоролигууд «Нохой – хүнэй нүхэр». XXII наадам

1.Хонгоодор бүлэгүүд. Нохойнууд хүниие абарба

2. Хонгоодор бүлэгүүд. Хэн, юун мяу гээб

3. Хориин бүлэгүүд. Нохой тухай хөөрэлдэе

4. Хориин бүлэгүүд. Барбоскинууд

5. Баргажанай бүлэгүүд. Бээлэйхэн

6. Баргажанай бүлэгүүд. Нохой тухай һонин мэдээн

7. Сэлэнгын бүлэгүүд. Танай нохрйтой сэнгэхыем зүбшөөгыт

8. Сэлэнгын бүлэгүүд. Эгээ томо нохойнууд

9. Улаан-Үдэ хотын бүлэгүүд. Нохойнууд тухай хөөрөөн

10. Улаан-Үдэ хотын бүлэгүүд.  Нохой хүнэй нүхэр

11. Эрхүүгэй бүлэгүүд. Гүлгэн яагаад тамаржа һурааб

12. Эрхүүгэй бүлэгүүд. Нохой юун тухай хэлэдэг бэ

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!