VII наадам

1-дэхи  hуури — Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

2-дохи һуури — Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

3-дахи  hуури — Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 

 

Наадан-мүрысөөнэй гурба гурбан эрхим hууринууд иигэжэ гараа:

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ НЮТАГАЙ АЯЛГЫН ТОЛИ

1-дэхи һуури Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

2-дохи һуури  Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули

3-дахи һуури Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули

 

БЛИЦ-УРИЛДААН «БУРЯАД ЮРТЭМСЭ»

1-дэхи һуури Дамбаев Намсарай Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули

2-дохи һуури Аюшеева Дарья, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

3-дахи һуури Хаптагаева Дари, Захааминай аймагай  Бүргын дунда һургуули

3-дахи һуури Найданова Женя, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ  (Арадай онтохон)

1-дэхи һуури Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули

2-дохи һуури Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

3-дахи һуури Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

1-дэхи һуури Эрдыниева Туяна, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули

2-дохи һуури Соктоева Дулма, Буряад Республикын үндэһэ яһатанай 1-дэхи лицей-интернат

3-дахи һуури Батуева Дарима,  Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ

1-дэхи һуури Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

2-дохи һуури Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули

3-дахи һуури Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

1-дэхи һуури Соктоева Туяна, Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули

2-дохи һуури Банзаракцаева Оюна, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

3-дахи һуури Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулиин һурагша Хамгушкеев Николай

УРМА ЗОРИГТОЙ, УРАН ГУУРҺАТАЙ (шүлэг)

1-дэхи һуури Чагдурова Лена, Буряад Республикын үндэһэ яһатанай 1-дэхи лицей-интернадай 9 ангиин һурагша

2-дохи һуури Ханташкеева Наталья, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин һурагша

3-дахи һуури Монтошкинова Аня, Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулиин 10 ангиин һурагша

 

УРАН ГАРТАН

1-дэхи һуури Сарапулова Нарана, Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуулиин 5 ангиин һурагша

2-дохи һуури Митыпова Бэлигма, Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуулиин 8 ангиин һурагша

3-дахи һуури Арданабазарова Бальжан, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин һурагша

 

УРАН БАРИМАЛ — гэрэй даабари

1-дэхи һуури Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

2-дохи һуури Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

3-дахи һуури Захааминай аймагай  Хуртагын дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

1-дэхи һуури Маншеев Баир, Түнхэнэй аймагай Хэрэнэй дунда һургуули

2-дохи һуури Намсараев Даши-Дугар, Захааминай аймагай  Үлэнтын дунда һургуули

3-дахи һуури Митупов Аюша, Хёлгын голой Тэрэпхээнэй дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН

1-дэхи һуури Буянтуева Аяна Хоринн аймагай Ааланай дунда һургуули

2-дохи һуури Халзанов Арсалан, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

 

Подробная таблица по итогам: itog 7 konkurs

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!