XIII наадамай дүн

 «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». XIII НААДАНАЙ ДҮНГҮҮД

Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүд удаан амаралтын удаа дахинаа үнгэргэгдэбэ.

2016 оной 10 һарын 28-да энэ наадан үнгэржэ, хойто үдэрынь эндэ хабаадагшад отог нютагуудаараа хубааран, 6 бүлэг болоод, Буряадай Гүрэнэй сэнхир дэлгэсэй сэхэ дамжуулгада хоёр сагай туршада мүн лэ мүрысэжэ хабаадалсаа.

ҺУРГУУЛИНУУД ХООРОНДЫН МҮРЫСӨӨНҮҮДЭЙ ДҮНГҮҮД:

 

ҺУУРИ

 

Һ  У  Р  Г  У  У  Л  И  Н  У  У  Д

 

ОНОО

1 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 103
2 Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 101,1
3 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 100,6
4 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 97,85
5 Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули 95,45
6 Яруунын аймагай бүридэмэл бүлгэм 95,45
7 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 88,01
8 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 87,65
9 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 87,5
10 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 87
11 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 85,9
12 Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули 84,9
13 Ивалгын аймагай Ивалгын  дунда һургуули 83,45
14 Захааминай аймагай Михайловкын дунда һургуули 83,15
15 Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули 82
16 Захааминай аймагай нэмэлтэ һуралсалай түб 81,81
17 Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули 80,5
18 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 80,15
19 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 78,45
20 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 76,7
21 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 76,25
22 Түнхэнэй аймагай  Тоорын дунда һургуули 72,6
23 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 71,5
24 Ахын аймагай  Сорогой һоёдой интернат- һургуули 71,3
25 Ахын аймагай  Саяанай дунда һургуули 70,1
26 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 65,1
27 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 64,4
28 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 64,2
29 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 63,4
30 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 61,9
31 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 60,65
32 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 57,95
33 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 57,45
34 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази 57,35
35 Хяагтын аймагай Хүдэрэ-Сомоной дунда һургуули 55,9
36 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин “Дүхэриг” бүлгэм 55,4
37 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 53,65
38 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули 51,3
39 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 48,2
40 Эрхүү можын Алайрай аймагай Нэгдын дунда һургуули 47,25
41 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуули 45,6
42 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 41,3
43 Ивалгын аймагай Һужаагай  дунда һургуули 41,1
44 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 38,7
45 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 34
46 Загарайн аймагай Эрхирэгэй дунда һургуули 33,5
47 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 33,3
48 Ивалгын аймагай Гурульбын дунда һургуули 29,25
49 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 28,3
50 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 27
51 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 26,1
52 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 24
53 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 2-дохи ба 4-дэхи һургуулиинуудай бүридэмэл бүлгэм 22,6
54 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 21,3
55 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 21
56 Сэлэнгын аймагай  Ехэ-Цагаанай дунда һургуули 18,1
57 Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда һургуули 6
58 Хёлгын голой Тэрэпхээнэй дунда һургуули 5,7
59 Баргажанай аймагай Баргажанай дунда һургуули 5

 

НЭРЛЭГДЭҺЭН ЗААБАРИНУУДААР ДҮНГҮҮД ИИГЭЖЭ ЭЛИРБЭ:

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ! (уран уншалга):

I ҺУУРИ. Халматова Алина, Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан

II ҺУУРИ. Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ. Сандитова Номин, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули

 

БЛИЦ-УРИЛДААН: («БУДДЫН ШАЖАНАЙ НЭРЭ ТОМЬЁОНУУД. ЭТИГЭЛЭЙ ХАМБЫН ҺУРГААЛНУУД. БУРЯАД ОРОН»)

I ҺУУРИ. Халзанов Арсалан, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ. Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ. Самбялова Эржена, Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

 

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ:

I ҺУУРИ. Доржиева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ. Намсараева Намжилма, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ. Цыренова Сарюна, Яруунын аймагай бүридэмэл бүлгэм

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?:

I ҺУУРИ. Тарбаева Сарюна, Захааминай аймагай Михайловкын дунда һургуули

II ҺУУРИ. Бадмаева Дулма, Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ. Хунхенова Эржена, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

 

ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ:

 

I ҺУУРИ. Бутитова Дарицу, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ. Дондукова Дарья, Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули

III ҺУУРИ. Бурунова Алтана, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ:

 

I ҺУУРИ. Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ. Түнхэнэй аймагай  Тоорын дунда һургуули

III ҺУУРИ. Ивалгын аймагай Ивалгын  дунда һургуули

 

УЯНГЫН ШҮРЭ ҮЛХЭЕ:

I ҺУУРИ. Дандаров Барас, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ. Галсанов Мэргэн, Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули

III ҺУУРИ. Түнхэнэй аймагай  Тоорын дунда һургуулиин һурагшад

 

УРАН ГАРТАН:

I ҺУУРИ. Будаева Дарима, Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ. Дармаева Лена, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ. Балданова Виктория, Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

 

МОДОШО ДАРХАН:

I ҺУУРИ. Будаев Эрдэни, Захааминай аймагай нэмэлтэ һуралсалай түб

II ҺУУРИ. Батуев Борис, Захааминай аймагай Михайловкын дунда һургуули

III ҺУУРИ. Шарушкин Аюша, Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН:

I ҺУУРИ. Буянтуева Аяна, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ. Дабаин Александра, Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули

III ҺУУРИ. Гармаева Амгалана, Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

 

Хойто үдэрынь, арбан һарын 29-дэ, Буряадай Гүрэнэй телевидениин сэнхир дэлэсээр сэхэ дамжуулгын аргаар мүрысөөнүүд үнгэрөө. Буряадай телевидени энэ нааданай үнгэрхэ бүри эбээн тэдхэгшэдэй тоодо оролсожо, 2 сагай туршада сэнхир дэлгэстэ гараха арга олгодог заншалтай болонхой.

Энэ нааданда бүхы һургуулинууд хоорондоо 6 бүлэг болгогдон хубаараад, мүрысэдэг заншалтай юм. Мүн эндэшье илагшад элирүүлэгдэдэг, тэрэнь иигэжэ гараба:  
1 һуури. Сэлэнгэ буряадай һургуулинуудай бүлэг

2 һуури. Баргажан буряадай һургуулинуудай бүлэг

3 һуури. Хори буряадай һургуулинуудай бүлэг

4 һуури. Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг буряадуудай һургуулинуудай бүлэг

5 һуури. Эрхүү буряадай һургуулинуудай бүлэг

6 һуури. Хонгоодор буряадай һургуулинуудай бүлэг

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ itog-10-2016

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!