XVII наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН…» АРБАН ДОЛООДОХИ УУЛЗАЛГА

 «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн буряад Уласай, Эрхүү можын болон Үбэр-Байгалай хизаарай һургуулинууд хоорондын мүрысөөн Ивалгын дасанда энэ һарын 21-дэ үнгэрбэ.

 Энэ заншалта мүрысөөнэй эбээн тэдхэгшэд энэ удаа Буряад Уласай Засаг газарай мэдээсэл-шэнжэлгын хороон, тиихэдэ «Буряад үнэн» сониной хэблэлэй байшан байгаа.

Наадан бүхэндэ мүрысөөнүүдэй тоогоор шүүлгвн бүлэгүүд хүдэлжэ гарадаг. Шүүлгын бүлэгүүдэй шиидхэбэреэр нааданай дүнгүүд иигэжэ гараба:

 

I НЭРЛЭГДЭҺЭН ЗААБАРИНУУДААР:

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ!

I ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Банзаракцаева Екатерина, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ – Гатапова Сагаан-Дари, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

 

БЛИЦ-УРИЛДААН «АЖАЛ ХҮДЭЛМЭРИИН ЗЭМСЭГҮҮД, ХЭРЭГСЭЛНҮҮД»

I ҺУУРИ – Абашеева Сэлмэг, Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай нэгэдэмэл «Тэрэнги» бүлэг

II ҺУУРИ – Ракшаева Намжила, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ – Доржиева Туяна, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

 

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ

I ҺУУРИ – Бадмаева Алтана, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг

II ҺУУРИ – Банзаракцаева Оюна, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ ­– Жигжитова Янжима, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

I ҺУУРИ – Хунхинова Эржэн, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

II ҺУУРИ – Очирова Саяна, Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули

III ҺУУРИ – Сахьянова Аня, Хяагтын аймагай Хяагта хотын 4-дэхи дунда һургуули

 

БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ – Актинова Мэдэгма, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

II ҺУУРИ – Петухова Катя, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ – Бадлуев Баяр, Абзаев Баяр, Хунхенова Эржена, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ,

САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

II ҺУУРИ – Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуули

III ҺУУРИ – Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ – Гатапова Сагаан-Дари, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

II ҺУУРИ – Дабаева Номина, Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули

III ҺУУРИ – Дармаева Лена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

МОДОШО ДАРХАН (Һэеы гэр)

I ҺУУРИ – Чагдуров Дугар, Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули

II ҺУУРИ – Тюхтенев Айдар, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ – Аранжапов Артем, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ – Цыденов Пампал, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуули

II ҺУУРИ – Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ – Сандыков Мэргэн, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ – Буянтуева Аяна, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ – Аранжапова Ирина, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ – Батуева Эржена, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

 

 

II ҺУРГУУЛИНУУД ХОРОНДО ОЛГОГДОҺОН ҺУУРИНУУД:

Хүндэтэ багшанар, һурагшад!

Урда соносхогдоһон 17-дохи нааданай дүн техническэ шалтагаар алдуутай байба. Алдуу усадхаһанай һүүлдэ нааданай дүн бага-зэргэ хубилба гэжэ мэдүүлнэбди. Энээниие таанар зүбөөр ойлгожо,  хүлисэхэ бэзэт гэжэ найдая. Удаадахи наадамһаа оноо тоололгын комисси бүридхэхэ тухай хэлсэбэбди. Наадам бүхэндэ гурба-гурба багшанар ээлжээгээр комиссиин гэшүүд боложо, бүхы оноо тоололсожо, наадамай дүн гаргаха.

 

ДУГААР

 ҺУРГУУЛИНУУД

 ОНОО
1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 104,7
2 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 98,5
3 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 97,65
4 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуули 97,05
5 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 91,2
6 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 88,65
7 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 88,45
8 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 88,25
9 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 87,8
10 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 86,3
11 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 85,1
12 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 82,9
13 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 81,8
14 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 78,7
15 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 77,7
16 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 75,75
17 Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули 74,05
18 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 70,2
19 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 69,1
20 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 68,15
21 Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуули 67,35
22 Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули 66,4
23 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 65,5
24 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 64,9
25 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 64,75
26 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 63,75
27 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 63,1
28 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 60,9
29 Түнхэнэй  аймагай Жэмһэгэй дундa hургуули 60,05
30 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай  дунда һургуули 54,9
31 Яруунын аймагай Мужыхын дунда һургуули 52,8
32 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 51,6
33 Хэжэнгын аймагай Могсохоной  дунда һургуули 48,75
34 Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай нэгэдэмэл «Тэрэнги» бүлэг 48,6
35 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 48,3
36 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 46,8
37  Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дундa hургуули 45,92
38 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 45,4
39 Загарайн  аймагай Эрхирэгэй дунда һургуули 42,5
40 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 41,6
41 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 40,3
42 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Табан хурган» бүлэг 39,6
43 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй бүлэг 36,6
44 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 33,6
45 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 4-дэхи дунда һургуули 33,55
46 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 28,3
47 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 27,3
48 Үбэр Байгалай хизаарай Шэтын аймагай Угдаанай дунда һургуули 26,8
49 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 18
50 Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули 17,3
51 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 13
52 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 9

 

III СЭНХИР ДЭЛГЭСТЭ МҮРЫСӨӨНҮҮД

 

Хойто үдэрынь, апрелиин 22-ой һайха үдэр, 11 сагһаа Буряадай сэнхир дэлгэстэ һургуулинууднай нютаг хэлэнэйнгээ маягаар 6 бүлэг боложо хубаагдажа, хоорондоо мүрысөөнэй гуримаар хабаадабад. Тэндэ элирһэн дүнгүүд иимэ:

 

һуури Хори буряадуудай бүлгэм – 58,75

2 һуури Улаан-Үдэ хотын һургуулининуудай суглуулагдамал бүлгэм – 57,5

3 һуури Баргажан буряадуудай бүлгэм – 56

4 һуури Хонгоодор буряадуудай бүлгэм – 48,3

5 һуури Сэлэнгэ буряадуудай бүлгэм – 45,7

6 һуури Эрхүү буряадуудай бүлгэм – 41,3

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: itog 17 april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!