Мүрысөөнэй дүнгүүд

I мүрысөөн

1-дэхи  hуури — Буряад Уласай үндэhэ яһатанай нэгэдэхи лицей-интернат 

2-дохи һуури — Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

3-дахи  hуури — Хэжэнгын аймагай Могсохоной дунда һургуули

 

  II мүрысөөн

1-дэхи hуури — Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда hургуули

2-дохи  һуури — Хориин аймагай Ааланай дунда hургуули

3-дахи  hуури — Зэдын аймагай Сагаатайн hургуули, Агын тойрогой  Агын гимнаази

Үргэн хэмжээнэй энэ мүрысөөндэ онсо шалгарһан үхибүүдые нэрлэбэл:

 1. Тумурова Бальжид – Агын тойрогой гимнази-интернад
 2. Шадапов Баир – Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуули
 3. Ванчикова Сарюна – Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули
 4. Хинхаев Влад – Усть-Ордын тойрогой Алайрай аймагай Алайрай дунда һургуули
 5. Цырендоржиев Гэсэр – Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули
 6. Баторов Гуржаб – Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули
 7. Батасэрэнэй Батадалай – Шэнэхээн нютагай бүлгэм
 8. Сэрэнбаатарай Бальжан – Шэнэхээн нютагай бүлгэм
 9. Надмитов Даша – Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази
 10. Цыбанов Максим – Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази

«Уран гартан» гэhэн мүрысөөндэ Шэнэхээн нютагай бүлгэмэй үхибүүд Батасэрэнэй Батадалай, Сэрэнбаатарай Бальжан хоёр тобшо зүбөөр хадажа, уялаа уяха урилдаануудта онсо шалгаржа илан гараба.

 

III мүрысөөн

1-дэхи  hуури — Шэнэхээн нютагай эблэл

2-дохи һуури — Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

3-дахи  hуури — Буряад Уласай үндэhэ яhатанай нэгэдэхи лицей- интернат,

Агын тойрогой Дулдаргын аймагай Зүдхэлиин дунда һургуули

 

Онсо шалгарһан, мэдэсэ харуулһан үхибүүдтэ  баярай бэшэгүүд барюулагдаа гэбэл:

Хөөрөө зохёолгодо:

Шэнэхээн бүлгэмэй – Согтоева Дулма, Зэдын аймагай Гэгээтэйн – Данзанова Мэдэгма, Яруунын аймагай Иисэнгын – Доржиева Гэлэгма. Тиихэдэ Кабанскын аймагай Корсаковын һургуулиин, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи һургуулиин багшанарай ажал болон хандасые тэмдэглэмээр.

Тестэдэ шалгарһан хүүгэд:

1-дэхи лицей-интернадай Иванов Түмэн, Захаамин аймагай Үлэгшэнэй Гармаева Алина, Зэдын аймагай Петропавловкын Бадмаева Саяна, Баргажанай аймагай Хилганын Очирова Янжима.

Заншалта хубсаһа хамгаалгада: Шэнэхээн бүлгэмэй Согтоева Дулма, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай Мункоева Жасмина, 1-дэхи лицей-интернадай Сарюна Бимбаева.

Хэнэй хэлэн баян бэ? Энэ мүрысөөндэ шалгарагшад:

Хамба лама Дамба Аюшеевэй олимпиин нааданай түхэлөөр үнгэрһэн нааданда Оһын аймагай Үбэсын Балдаева Таня, Баргажанай аймагай Хилганын Эрдынеева Туяна, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной Ринчинова Алтана, Сэлэнгын аймагай Дугарова Аяна, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай Мункоева Лыгжима, Шэнэхээнэй Дашбямбын Уян, Агын тойрогой Зүдхэлиин Галсанова Арима.

Тобшо хадалгада: Шэнэхээнэй Согтын Сэрэндулма, Баргажанай аймагай Баянголой Чимитцыренова Александра, Красночикойско аймагай Шаргальжанай Цыремпилова Юлия.

Ташуур гүрэлгэдэ:

1-дэхи һуурида Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн Хандажапов Лубсан, 2-дохи һуурида Шэнэхээнэй Батасэрэнэй Батадалай, 3-дахи һуурида Батомункуев Мунко Зэдын аймагай Петропавловкын.

Уяануудай янза харуулалгада:

Баргажанай дунда һургуулиин Хажеев Вадим, Баргажанай Баян-Голой Ринчинов Василий, лицей-интернадай Иванов Түмэн.

“Информ-Полис буряад хэлэн дээрэ” гэһэн оршуулгаар мүрысөөндэ:

Захааминай аймагай Үлэгшэн, Яруунын аймагай Иисэнгэ, Зэдын аймагай Дэрэстэй, Цагаатай, Кабанскын аймагай Корсаково, Хэжэнгын дунда һургуули.

 

 IV мүрысөөн

1-дэхи  hуури — Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули

2-дохи һуури -Улаан Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

3-дахи  hуури — Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуули

 

ДҮРБЭДЭХИ МҮРЫСӨӨНЭЙ ШАГНАЛНУУД:

Шагайн хонин тала. Хонин жэлээ угтуулан

Уран баримал

1-дэхи һуури – Улаан-Үдэ хотын 50-дахи һургуулиин һурагша Саша Мункуев

2-дохи һуури – Түнхэнэй аймагай Хэрэнэй дунда һургуулиин һурагша Аюр Дармаев

3-дахи һуури – Улаан-Үдэ хотын 18 дахи дунда һургуулиин һурагша Айрат Цыденов

3-дахи һуури – Кабанскын аймагай Корсаковын дунда һургуулиин һурагша Буянто Хонихоев

Тиихэдэ Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай зүгһөө урмашуулгын шангууд байгаа:

Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуулиин һурагша Солбон Дугаржаповта

Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулиин һурагша Эржэна Хамгушкеевада,

Монгол Уласай Хүбсэгэл аймагай Сагаан-Үүр һомоной һургуулиин болон Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуулиин һурагшадта

 

Тест

1-дэхи һуури –Түнхэнэй аймагай Хужарай дунда һургуулиин 7-дохи ангиин һурагша Дашадоржиева Соелма

2-дохи һуури – Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуулиин 10-дахи ангиин һурагша Гармаева Алина

3-дахи һуури – Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуулиин 11-дэхи ангиин һурагша Цыденжапова Бэлигма

 

Шагайн үхэр тала

Хэнэй хэлэн баян бэ?

1-дэхи һуури – Баргажанай амагай Хилганын дунда һургуулиин 10-дахи ангиин һурагша Туяна Эрдынеева

2-дохи һуури – Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуулиин 7-дохи ангиин һурагша Шагдурова Людмила

3 –дахи һуури – Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуулиин 8-дахи ангиин һурагша Батуева Эржэн

3-дахи һуури – Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин 10-дахи ангиин һурагша Бакшеева Дарима

 

Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!

1-дэхи һуури – Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуулиин һурагша Данзанова Мэдэгма

2-дохи һуури – Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуулиин һурагша Дондокова Этигэлма

3-дахи һуури – Улаан-Үдэ хотын  54-дэхи һургуулиин “Жаргалтай бүлэ” бүлэгэй Будаева Сарана

 

Талын шэмэг табан хушуун мал

Нэгэдэхи һуури: Очирова Снежана – Хурамхаанай Аргатын дунда һургуули

Нэгэдэхи һуури: Цыбенова Ольга – Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули

Хоёрдохи һуури: Сэсэгма Гомбоева – Баргажанай аймагай Баянголой  дунда һургуули

Хоёрдохи һуури: Норбоева Сарюна – Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

Гурбадахи һуури: Цыбикова Аяна – 1-дэхи лицей-интернад

Гурбадахи һуури: Ринчиндоржиева Дулма – Буряад Уласай Шэнэхээн бүлгэм

Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай зүгһөө Монгол Улсын Хүбсэгэл аймагай Сагаан-Үүр сомоной Мүнх-Эрдэнэдэ урмашуулгын шан барюулагдаа.

 

Шагайн ямаан тала

Шүлэг зохёолго: “Эжы аба хоёроо үгын дээжээр магтанаб!”

 Нэгэдэхи һуури: Захааминай аймагай Санагын һурагша Цыденова Александра

Хоёрдохи һуури: Эрхүү можын Үбэсын һургуулиин һурагша Балдаева Ольга

Хоёрдохи һуури: Монголой Сагаан-Үүр сомоной һурагша Буянзаяа

Гурбадахи һуури: Яруунын аймагай Үльдэргын һурагша Митыпова Сэсэгмаа

Гурбадахи һуури: Захааминай аймагай Үлэгшэнэй һурагша Дамбинов Доржо

 Бэшэгдэһэн шүлэгүүд сооһоо дуун боломоор шүлэгүүд шэлэгдээ. Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай шагналнууд зохёогшодтонь барюулагдаа.

АБА ЭЖЫН ХАЙРА

Зохёогшо: Сарюуна Жигмитова – Сэлэнгын Ноёхоной һургуули

АБА ЭЖЫ ТУХАЙ

Зохёогшо: Алтана Шангинова – Улаан-Үдын 18-дахи һургуули

 

Этигэлэй хамбада зальбарнам!

1-дэхи һуури – Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

2-дохи һуури – Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуули

3-дахи һуури – Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуули

 

Шагайн тэмээн тала

Уран гартан

Бээлэй оёлго

1-дэхи һуури – Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуулиин һурагша Цыренова Мария

2-дохи һуури – Монгол Улсын Хүсэгэл аймагай Цагаан-Үүрэй дунда һургуулиин Уранбулаг

3-дахи һуури –  Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын 1-дэхи  дунда һургуулиин Дугаржапова Саяна

 

Ташуур минаа гүрэлгэ. Хүбүүд

1-дэхи һуури – Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуулиин Цыбиктаров Баир

2-дохи һуури – Сэлэнгын аймагай Харганын дунда һургуулиин Султумов Булат

3-дахи һуури –  Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуулиин Раднаев Баатар

 

Хамбын асуудал. Шагналынь 5 000 түхэриг

Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

Багшадань Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай шагнал барюулагдаа

 

Шагайн морин тала

Нютаг хэлэнэй толи. Шагналнуудынь Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманһаа барюулагдаа

1-дэхи һуури – Забайкалиин хизаарай Красночикойска аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

2-дохи һуури – Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули

3-дахи һуури – Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуули

 

Этигэлэй хамбын магтаалда дуугардаг, дууладаг нааданхай шагнал:

Хёлгын голой “Тэрэпхээн” бүлгэмэй 3-наһатай Намрада

 

V мүрысөөн

1-дэхи  hуури — Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

2-дохи һуури — Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг

3-дахи  hуури — Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг

 

V нааданда шалгарһан, онсо мэдэсэ харуулһан үхибүүдтэ тусхай үнэмшэлгэнүүд, баярай бэшэгүүд, шагналнууд барюулагдаа гэбэл:

 1. ШАГАЙН МОРИН ТАЛАДА:

Буряад хэлэнэй нютаг аялгын толи бүтээһэнэй түлөө:

1-дэхи һуури – Зэдын аймагай Алцагай дунда һургуули

2-дохи һуури – Хяагтын аймагай  Мөөрөөшын дунда һургуули

3-дахи һуури – Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

 

 1. ШАГАЙН ХОНИН ТАЛАДА:

а) Буряадай мүргэлтэ газарнуудые мэдэсээрээ асуудалнуудта үгтэһэн гурбан харюунуудай зүб нэгыень шэлэхэ мүрысөөндэ:

1-дэхи һуури – Очирова Янжина, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин 10-дахи ангиин

2-дохи һуури – Иванов Түмэн, Республикын үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 10-дахи ангиин

3-дахи һуури – Намсараев Галсан, Захааминай аймагай Утаатын дунда һургуулиин

 

б) “Сүлөө саг – сэнтэй саг”. Эндэ сүлөө хөөрэлдөө дэлгэхэ даабари байгаа. Шалгаржа тодорогшод:

1-дэхи һуури – Бальжинимаев Бадма, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын һургуулиин “Эрдэни” бүлэгэй 10-дахи ангиин;

Соболева Александра, Кабанскын аймагай Корсаковын дунда һургуулиин 10-дахи ангиин

2-дохи һуури – Лубсанов Эрдэни, Зэдын Алцагай дунда һургуулиин 5-дахи ангиин;

Будаев Алдар, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуулинн 8-дахи ангиин

3-дахи һуури – Норбоева Сарюна, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 11-дэхи ангиин;

Андреев Дашинима, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи һургуулиин “Дүхэриг” бүлэгэй 7-дохи ангиин

 

 1. ШАГАЙН ҮХЭР ТАЛАДА:

а) Хэнэй хэлэн баян бэ?

1-дэхи һуури – Галданова Сэлмэг, Хэжэнгын дунда һургуулиин “Урагшаа” бүлгэмэй 8-дахи ангиин

2-дохи һуури – Гармаева Алтана, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин “Жаргалтай бүлэ” бүлгэмэй 7-дохи ангиин

3-дахи һуури – Эрдыниева Туяна, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин 10-дахи ангиин

 

б) Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе. Эндэ оршуулгын хүдэлмэри байгаа.

1-дэхи һуури – Ринчинова Толон Хориин аймагай Ааланай дунда һургуулиин

2-дохи һуури – Дондопова Ирина Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуулиин

3-дахи һуури – Бадараева Алина Хэжэнгын дунда һургуулиин “Урагшаа” бүлэгэй

 

 1. ШАГАЙН ЯМААН ТАЛАДА:

а) Уран шүлэгшэдэй мүрысөөн

 

1-дэхи һуури – Лена Цыренжапова, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуулиин 8-дахи ангиин

2-дохи һуури –  Лена Гармаева, Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуулиин 6-дахи ангиин

3-дахи һуури – Санжима Доржиева, Хэжэнгын дунда һургуулиин “Урагшаа” бүлгэмэй

 

Зохёогдоһон шүлэгүүдһээ дуун болохоор гэжэ шэлэгдэһэн:

“Баян сагаан Санага”.  Александра Цыденова – Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин 8-дахи анги

“Эхэ нютаг”. Буян-Дэлгэр Цыренжапова – Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 11-дэхи анги

 

б) Буян хэшэг уряалая! Эндэ баһал үгтэһэн гурбан харюунуудай зүб нэгыень шэлэхэ мүрысөөн байба

1-дэхи һуури – Аюшеева Даша, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуулиин 8-дахи ангиин һурагша

2-дохи һуури – Ханташкеева Наталья, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин

3-дахи һуури – Лубсандабаева Аяна, Зэдын аймагай Н. Осоровай нэрэмжэтэ Цагаатайн дунда һургуулиин

 

 1. ШАГАЙН ТЭМЭЭН ТАЛАДА:

а) Уран гартан. Эндэ шалгарһан һургуулинууд гэхэдэ:

1-дэхи һуури – Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

2-дохи һуури – Хэжэнгын дунда һургуулиин “Урагшаа бүлэг”

3-дахи һуури – Зэдын аймагай Петропавловкын дунда һургуули

 

Эрхим бүтээлнүүд:

1- дэхи һуури – Цыденов Базаржаб,  Зэдын аймагай Алцагай дунда һургуулиин

2-дохи һуури – Бальжинимаев Цыбиг, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуулиин

3-дахи һуури – Ринчинов Номто, Баргажанай дунда һургуулиин 6-дахи ангиин

3-дахи һуури – Митупов Аюша, Хёлгын голой Тэрэбхээнэй дунда һургуулиин

Тусхай шагнал – Доржиев Түмэн, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуулиин

 

б) Уран баримал: Нооһо ээрэхэ, оймһо нэхэхэ даабари байгаа.

1- дэхи һуури – Куренова Нелли, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуулиин 10-дахи ангиин

2-дохи һуури – Цыремпилова Юлия, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай  дунда һургуулиин

3-дахи һуури – Гармаева Наталья, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин

 

Vмүрысөөн

1-дэхи  hуури — Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

2-дохи һуури — Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

3-дахи  hуури — Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули

 

Наадан-мүрысөөнэй гурба гурбан эрхим hууринууд иигэжэ гараа:

Буддын шажантанай хэрэглэдэг зүйлнүүд

 1. Найданова Женя – Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи һургуулиин10 ангиинһурагша.
 2. Будажапова Баярма – Мухар-Шэбэрэй аймагай  Хушуун-Үзүүрэй  дунда һургуулиин 9 ангиин һурагша.
 3. Ванчиков Гуржап – Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуулиин һурагша.

 

Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!

 1. Занданова Алтана – Хурумхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули
 2. Самбялова Эржена – Ахын аймагай Орлигай дунда һургуули
 3. Санданова Рэгзыма – Мухар-Шэбэрэй аймагай  Хүсөөтын дунда һургуули

 

Урма зоригтой, уран гуурhатай

 1. Цыренжапова Буян-Дэлгэр – Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули
 2. Цыденова Александра – Захааминайаймагай Санагын дунда һургуули
 3. Раднаева Евгения – Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули

Шүлэг зохёогшодой дундаhаа дуун боломоор үгэнүүдые шэлэжэ абаха заншалтай болоhоор, hурагшадаймнай зохёоhон 4 дуун агаарай долгинда гараад байна. Мүнөөшье хоёр зохёогшодой үгэнүүд шэлэгдээ гэбэл:

Амгалан Цыцыков – Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн 11-дэхи ангиин hурагша

Сурана Будаева – Улаан-Yдэ хотын 54-дэхи hургуули

 

Удхалан хэлэхэ, уянгалан найруулха

 1. Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули
 2. Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули
 3. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

 

Уран баримал (hургууляараа)

 1. Мухар-Шэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули
 2. Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули
 3. Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

 

Уран баримал

 1. Арьяев Слава – Сэлэнгын аймагай  Ехэ-Сагаанай дунда һургуули
 2. Дамбаев Сандан – Улаан-Үдэ хотын 56-дахи һургуули
 3. Доржиева Сэлмэг – Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули

 

Уран гартан

 1. Куренова Нелли – Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули
 2. Тыгчинова Арюна – Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
 3. Очирова Нарана – Хяагтын аймагай Хяагтын 3-дахи дунда һургуули

 

Хэнэй хэлэн баян бэ?

 1. Нимаева Арюухан – Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули
 2. Цыренова Адиса – Мухар-Шэбэрэй аймагай  Хүсөөтын дунда һургуули
 3. Аюшеева Даша – Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

 

Этигэл Хамбадаа зальбарал

 1. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
 2. Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули
 3. Хёлгын голой һургуули

 

Буряад хэлэнэй нютаг аялгын толи

 1. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули
 2. Улаан -Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
 3. Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули

 

Хамбын асуудал

 1. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
 2. Хяагтын аймагай Хяагтын 3-дахи дунда һургуули

 

Диилэжэ гараhан багшанар

Анкеева Цыцыгма Николаевна «Урдын үгэ» гэһэн уран бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ

 1. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда  һургуулиин багша

Очирова Лариса Цыреновна

Халзанова Арюна Юрьевна

 1. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин багша

Балданова Баярма Дашиевна

Иванова Дари Ринчиновна

Осодоева Юлия Александровна

 1. Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуулиин багша

Лундукова Дарима Батуевна

 

VII мүрысөөн

1-дэхи  hуури — Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

2-дохи һуури — Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

3-дахи  hуури — Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 

 

Наадан-мүрысөөнэй гурба гурбан эрхим hууринууд иигэжэ гараа:

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ НЮТАГАЙ АЯЛГЫН ТОЛИ

1-дэхи һуури Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

2-дохи һуури  Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули

3-дахи һуури Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули

 

БЛИЦ-УРИЛДААН «БУРЯАД ЮРТЭМСЭ»

1-дэхи һуури Дамбаев Намсарай Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули

2-дохи һуури Аюшеева Дарья, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

3-дахи һуури Хаптагаева Дари, Захааминай аймагай  Бүргын дунда һургуули

3-дахи һуури Найданова Женя, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ  (Арадай онтохон)

1-дэхи һуури Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули

2-дохи һуури Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

3-дахи һуури Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

1-дэхи һуури Эрдыниева Туяна, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули

2-дохи һуури Соктоева Дулма, Буряад Республикын үндэһэ яһатанай 1-дэхи лицей-интернат

3-дахи һуури Батуева Дарима,  Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ

1-дэхи һуури Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

2-дохи һуури Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули

3-дахи һуури Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

1-дэхи һуури Соктоева Туяна, Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули

2-дохи һуури Банзаракцаева Оюна, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

3-дахи һуури Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулиин һурагша Хамгушкеев Николай

УРМА ЗОРИГТОЙ, УРАН ГУУРҺАТАЙ (шүлэг)

1-дэхи һуури Чагдурова Лена, Буряад Республикын үндэһэ яһатанай 1-дэхи лицей-интернадай 9 ангиин һурагша

2-дохи һуури Ханташкеева Наталья, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин һурагша

3-дахи һуури Монтошкинова Аня, Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулиин 10 ангиин һурагша

 

УРАН ГАРТАН

1-дэхи һуури Сарапулова Нарана, Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуулиин 5 ангиин һурагша

2-дохи һуури Митыпова Бэлигма, Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуулиин 8 ангиин һурагша

3-дахи һуури Арданабазарова Бальжан, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин һурагша

 

УРАН БАРИМАЛ — гэрэй даабари

1-дэхи һуури Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

2-дохи һуури Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

3-дахи һуури Захааминай аймагай  Хуртагын дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

1-дэхи һуури Маншеев Баир, Түнхэнэй аймагай Хэрэнэй дунда һургуули

2-дохи һуури Намсараев Даши-Дугар, Захааминай аймагай  Үлэнтын дунда һургуули

3-дахи һуури Митупов Аюша, Хёлгын голой Тэрэпхээнэй дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН

1-дэхи һуури Буянтуева Аяна Хоринн аймагай Ааланай дунда һургуули

2-дохи һуури Халзанов Арсалан, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!