Тест 5

Буряадай Хамба Ламанар. 

Буряадай мүргэлтэй газарнууд.

 Тест

1. 108 субарга хаана, ямар дасанай дэргэдэ бүтээгдэнхэйб?

а) Агада, Зүдхэлидэ

б) Хоридо, Анаада

в) Түнхэндэ, Хэрэндэ

 

2. Жаран Хашарай субаргада мүргэхэ гэбэл, хаана ошохо ёһотойбта?

а) Ярууна

б) Хэжэнгэ

в) Аха

 

3. Зандан Жуу бурханай бэе ямар модоор бүтээгдэһэн бэ?

а) хуша

б) нарһан

в) зандан

 

4. Сэлэнгын аймагай Талын Харгана һууринда 2014оной сентябрь һарада бурханай ордон арамнайлагдаа һэн .Тодорхойлогты..

а) Отошо бурханай

б) Сагаан Дари Эхын

в) Майдари бурханай

 

5. Хаана, хэн Багшын субаргада мүргэбэл, ядарал зоболонһоо болон хүндэ рак үбшэнһөө һалажа болохо гэдэг бэ?

а) Агын Сүүгэлдэ – Намнанай Багшын субаргада

б) Загарайн Нарин-Асагадта – Чойнзон Юролтуевай субаргада

в) Сэлэнгын Ташарта – Намжил Лайдаповай субаргада

 

6. Дэмшэг Сүмэ, Үүдэн Сүмэ, Эхын умай, Загуурдиин хабсагай гэхэшэлэн үргэлэй ехэ газарнууд хаана бииб?

а) Баргажанда, Үржэлдэ

б) Яруунада, Эгэтэдэ

в) Агада, Алханада

 

7 . Сэлэнгын аймагай Хонин Нюга нютагһаа хэды Хамба Ламанар гарааб?

а) 6

б) 4

в) 10

 

8. Алиниинь дэлхэйн шажанда ородоггүйб?

а) Христиан шажан

б) Бөө мүргэл

в) Буддын шажан

 

9. Эрдэм ехэтэй, юумэ уридшалан таадаг Буддын шажанай элитэ санаартан байһан, 1894 ондо Баргажанай дасанай шэрээтээр һунгагдаһан . . . Хэн бэ?

а) Сотиин Ринчин

б) Намжалай Еши

в) Соодойн Сэдэн

 

 1. Буряадай делегациин бүридэлдэ орожо, 2-дугаар Николай Хааниие Хаан шэрээдэ һууһанай ёһололдо хабаадаһан лама санаартан

а) Мүнхэ Лама

б) Соодой Лама

в) Дампил Лама

 

 1. Хэн Хамба Лама 1768 ондо Петербург хото ерэжэ, шажанай асуудалаар Екатерина хатантай хөөрэлдэһэн бэ?

а) Дамба-Даржаа Заяев

б) Дампил Гомбоев

в) Чой Василиин

 

 1. Ехэ хуралда гү, али хотон айлаараа суглараад, ямар нэгэ ехэ ном уншуулхада, айл бүхэн өөрынгөө хубиин үргэл үргэдэг. Тэрэниие юун гэдэг бэ?

а) бэлэг

б) гуйлга

в) хандиб

 

 1. Үнгэрһэн жэл. Саха (Яхад) республикада 2 дабхар шулуун дасан баригдажа арамнайлагдаба. Энэ республикада анхан дасан байһан гү?

а) үгы

б) байһан

в) мэдэнэгүйб

 

 1. Бурханай шажанай уралигай һүнэшэгүй мүнхэ бүтээл үргэһэн уран бэлигтэн, зураашан. 1895-1983 онуудта ажаһууһан хүн.

а) Данзан Дондоков

б) Осор Будаев

в) Санжай-Сыбик Цыбиков

 

 1. Гомон дасанай шэрээтэ байһан буряад лама

а) Түбдэн-Нима

б) Агван-Нима

в) Агван Доржиев

 1. Хэжэнгын Худанай дасанай лама Эрдэни-Хайбзун Галшиевай ном нэрлэгты

а) “Аршаанай дуһал”

б) “Оюун түлхюур”

в) “Бэлигүүн толи”

 1. 17. Россиин Буддын шажанай түб хаана байдаг бэ?

а) Хальмагта, Элистэдэ

б) Буряадта, Ивалгада

в) Тывада, Кызылдэ

 

 1. Бүрин Хаанай Һама сахюусанай орондо гаража мүргэбэл…

а) хүн зоной сэдьхэл санаан тэгшэрхэ

б) эрэшүүлэй санасан хэрэгынь хурдан бүтэхэ

в) гэр бүлэ дотороо үгэ нэгэн ябаха

 

 1. Хэн Хамба Лама буряад хасагуудай сэрэг бии болгохо хэрэгтэ ехэ үүргэтэйб?

а) Содномпил Хэтырхеев

б) Данзан-Дэмчиг Ешижамсуев

в) Лубсан-Жимба Ахалдаев

 

 1. Манжушри бурханай Ордон Буряадай түрүүшын дасанай һуурида баригдаһан түүхэтэй. Тодорхойлогты.

а) Хяагтын Эргэ Бүргэ һуурин

б) Сэлэнгын Юрөө нютаг

в) Зэдын Гэгээтэ һуурин

 

 1. Бандида Хамба Лама Дамба-Даржаа Заяев хэдытэй байхадаа түрэлхи гэрһээ гаража, Буддын шажан шудалхаа зорёоб?

1) 17

б) 11

в) 15

 

 1. “Түбэд эмнэлгын атлас” Буддын шажанай нангин һүлдэ гэжэ…

а) зүб

б) буруу

в) мэдэнэгүйб

 

 1. Хамба Лама Дамба Аюшеев хаана Янжима бурханай дүрэ тодоруулһан бэ?

а) Ахын Сорог нютагта

б) Баргажанай Яаригта һууринда

в) Түнхэнэй Аршаанда

 

 1. 2014 оной июлиин 25-най үдэр Ивалгын дасанда үндэр түрэлтэ хаан изагуурта Романовуудай угай хэн хатан морилһон бэ?

а) Ольга Петровна

б) Екатерина Николаевна

в) Мария Владимировна

 

 1. Дархан урлал бүтээгшэдтэ, уран зохёолшодто, бэлигтэндэ дали жэгүүр үршөөдэг шэдитэй бурхан

а) Янжима бурхан

б) Сагаан Дари Эхэ

в) Ногоон Дари Эхэ

 

 1. 1909-1915 онуудта Санкт-Петербургда Буддын шажанай дасан баригдаа һэн.Энэ ехэ хэрэг бүтээхын тула эмхидхэлэй хүдэлмэри хэн ябуулһан бэ?

а) Базар Барадин

б) Агван Доржиев

в) Сэбээн Жамсарано

 

 1. Загарайн Шэнэ Бууса нютаг тоонтотой, Балдан Брэйбун хиидэй Гомон дасанда гэбшэ һаарамбын зиндаада хүртэһэн Лама

а) Түбдэн Нима

б) Сэрэнэй Даваа-Самбуу

в) Номтын Ринчин

 

 1. Бурхан Багшын һургаалай нэбтэрхы толи гэдэг “Ганжуур” ном хэды ботитойб?

а) 102

б) 108

в) 88

 

 1. Мэдүүлэл дүүргэгты: “Шаргалжанай Ганжуурта хүрэжэ мүргөөд, Намсарай сахюусанһаа адис хүртөөд…”

а) санаа зүрхэнэй үбшэ номгоруулаад, сэдьхэлээ тэгшэрхэт

б) абга нагасатаяа үгөө ололсон, санасан хэрэгээ бүтээхэ эрхэтэй болохот

в) сэдьхэлдээ сүзэгтэй болохо эрхэтэй болохот

 

 1. Сабдагуудай ехэ найза, толгойлогшо. Хүнүүд энэ наһандаа жаргалтай, мал олонтой байхые айладхажа зальбардаг. Тодорхойлогты.

а) Буурал Баабай

б) Отошо Бурхан

в) Сагаан үбгэн

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!