Этигэлэй Хамбын сургаал. XXVII наадам

 

Этигэл Хамба Лама буряад орон тухай.

 1. Монгол угсаатан гал шанартай. Сэдьхэл амидарал хоёрые холбожо , дээдэ амгаланиие эдлэнэ.
 2. Үлзытэ Дободо хэнээс абарал эрихэ, эрихэ үгы бол илгаха ухаан хэрэгтэй.
 3. Отосан Хаанай эбэртэ Шоргоолжоной орондо Шэрнин судар бисалгажа, бүхы юумэ мэнэ шадахаш.
 4. Хадын ара доботой газарта уншалга бүтээгты, зандяа адислаад дээшээ тонилхын тулада.
 5. Талын Харганада, хүнэй хии морин шадал ороно.
 6. Отсон Хаан энэрхы сэдьхэлтэй байна.
 7. Найдан шүлэг мүнхэ. Баян уула хайрлаа.
 8. Буряадай орон, Юлжан (объект).
 9. Хамба Ламанарай нютагай эрдэни, зүүн гартаа сэсэгтэй Лама.
 10. Захааминда Бурхан байсани шара дээлитэй үбгэн мэдэнэ.
 11. Зэдын агыда зула бадарна, тарниин удха мэдүүлхын тулада.
 12. Түнхэнэй хабсагай хадань “Алэй” гэжэ нэрэтэйдээ дэлхэйн юумэн.
 13. Этигэл Хамба Лама гурбан дабхар ногоон үнгэтэй дуган үзүүлээд: “Энэ Баргажанда байха естой” гэжэ айлдаа.

 

 1. Этигэл Хамба Лама гүрэн ба засаг, ноед, хуули  тухай.
 2. Тэнэг ноён дэгэл урбуулжа үмэсөөд: “Бүхы юүмэ минии буянаар” гэнэ.
 3. Дээрээс адис абаад ,бэедэ шэнгээжэ, тушаал дээшэлүүлхэ.
 4. Хуулиин ёс болохонь, гал сараһанай тамгатай.
 5. Хамаг зөөри ноедой энгэртэ оробол,  хангай дэлхэйгээ алдаха.
 6. Ноён болохо дуратай хүн, түмэр хүлэгэй цайтай сүр сүлдын заяа үгы.
 7. В. Путин — тэнгэриин байдалтай шанга хүн.
 8. Хаан үльгэр домог хөөрэжэ эхилээ.
 9. Бурхан харана гэхэдэнь, хуули хүндэлэгты.
 10. Этигэл Хамба Ламын сэнти, ноёдуудта шүтээн.
 11. Засаг элдэб байдаг, зүб тала руунь эрьюулжэ ойлгуулха хэрэгтэй.
 12. Гүрэнэй одон болон шагналынь гүрэнэй шүтээн болгоохо.
 13. Юрэнхылэгшэ Медведев — Джовожин Гэгээн.
 14. Ноёноос айха үгы хүн Бурханда шүтээд ,хүндэ тусалдаг юм.
 15. Болбосролтой ноён мэхэлхэдэнь, сэдьхэл үгы сууряанай саг.
 16. Ноен хүн зондо тусалха гэбэл, сахюусанда хандаха хэрэгтэй.
 17. Ноед ехэ юумэ харанагүй, бүхы юумэнь дугуйда тээгдэсэн ушараас.
 18.  Этигэл Хамба Лама саг тухай.
 19. Саг баримталсан энэ, богнихон нас бусаажа болохогүй .
 20. Байсан саг ашаглан, сэдьхэл арюудхажа дээды зоригты.
 21. Сагай хүрдээр дүнгүүлээд үгэхэдэнь, эргэсэн(эрьеһэн) шанараа зохилдуулагты.
 22. Үнгэрсэн нас бусаажа шадахагүй бол ном үзөөд ,саг суудалай эзэнээс асуу.
 23. Мүнөөдэрэй саг уржадэрэй сагтайнь холбохо бол, урда тааралдаагүй буянай ашатай болохош.
 24. Зай забсар үгы зоболониие урбуулхада, саг баримталаар хамаг юумэ бүридэнэ.
 25. Сагай бодол бууха байсанда, Бурхан Багшын дотор мянган хүнэй сэдьхэл байна.
 26. Үнгэрсэн ба ерээдүй хоер саг баримталхада адлихан.
 27. Судар ба тарни бүтээхэдэ, нэгэ рабжуун үгтэбэ.
 28. Мүнхын забсарай саг бусажа ерэхэ.
 29. Шэнэ ба хуушин юумэ үгы, нэгэл сагай урасхал байдаг тулада.
 30. Саг бүхы юумэ өөршэлнэ, хуушан дээрэ шэнэ юумэ зохеожо болохогүйдэ.
 31. Бүхы амитан, өөрын сагаа мэдэдэг юм.
 32. Табисан годли дэлхэйн саг болохо, ухаан сэдьхэлдэ жэн үгы тасархагүйдэнь.
 33. Хойноос сүлөөгүй түлхижэ байсан сагай зан авирынь(абариие) мэдэгты.
 34. Эдихэ сагтаа муу юумэ мартаха бол, хоол аршаан болохо.
 35. Бүтэхэгүй юумэ хэлэхэдэ, саг хурдална.
 36. Сайн муу юумэ илгаха хүн, саг тухай мэдэнэ.
 37. Сэржэм сасажа үргэхэдэ, бүхы юумэ сагтай болоно.
 38.  Этигэл Хамба Лама эм, үбшэн тухай.
 39. Хии бараанаар архаг үбшэнэй хоро хүдэлхэ бол, Гусунтуг гурбан тархитай гурбан хорые шатаахада ,Ом А Хум.
 40. Ойр зуура халуурхадаа, сагай жам тодоруулжа ,Отошын орондо домнуула.
 41. Сэдьхэлэй гэмэй үбшэн эмээр анагаагдаха үгы тулада, үбшэнээс салаха гэжэ бисалгаха бол ,буруу болоно.
 42. Үбшэн үйлөөрөө ээрэжэ номгоржо байдаг.
 43. Этигэл Хамба Ламын субаргада мүргэжэ ,Ногоон Дархиин тарни уншаха бол, үбшэн үгы болохот.
 44. Сайн дураараа забилаад суужа, Бурханда мүргэбэл, толгойн үбшэн намдана.
 45. “Ом А Хум” үзэг, яларсан улаан сахилгаан мэтээр толгой эмшэлнэ.
 46. Яра үбшэндэ набша олон салаатай болгоод ,усанда урдуулха.
 47. Сэдьхэлээ тэгшэрүүлээд,  үбшэн арилгажа болоно.
 48. Ямаршье нютагта, нюрүүнэй үбшэн эмшэлхэ аршаан байна.
 49. Хүнэй “би”гэсэн омогорхол үбэшэндэ абаашана.
 50. Эм хүсэтэй болоно, үбшэнэй бузарынь мэдэгдэхэдэ.
 51. Хүн муу үйлээс үбдэдэг юм.
 52. Үбшэ дарахын тулада ухаагаар дотороо судар оруулха хэрэгтэй.
 53. Долоон мориной эзэн үбдэдэггүй.
 54. Элигэй, зула мэтэ тосоор тэжээдэггүй.

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!