Блиц-урилдаан. ХХII-дохи наадам

 

 Сагаалхын ехэ үдэр угтуулан…

 1. Шэнэ жэлэй гарахын урдахи һарын 29-дэ үнгэрдэг хурал
 2. Хуушан жэлэй һүүлшын һүни …
 3. Нюдэ сабшаха зуура алтан дэлхэйе 3 дахин тойрожо, арад зоноо эрьен харадаг сахюусан…
 4. Орой дээрээ хохимой тархи шэмэгтэй 16 ехэ бага сорнууд – энэ … болоно
 5. Сагаалхын үедэ бурханай урда табидаг тоһондо шарагдаһан дүрбэлжэн булантай талхан
 6. Олон дасангуудай ламанарай ехэ хурал, суглаан
 7. Хубилай хаанай зарлигай ёһоор хэды онһоо шэнэ жэл хабарай эхин һарын шэнэдэ оруулагдаһан бэ?
 8. Бурханда хэгдэһэн үргэл…
 9. Хүл дээрээ байгаад, гарайнгаа альгые дээшэнь харуулжа, урагшань һарбайгаад, наһаараа дүү хүн аха хүнэйнгөө тохоног дороһоо дүнгэн баридаг заншал
 10. Туулай жэлэй удаадахи жэл нэрлэгты
 11. Дасанай орой дээрэхи алталмал гоёолто
 12. Бурханай урда сан табидаг бутархай зүйл
 13. Хэды ондо Сагаалха заншал бүгэдэ буряадай һайндэр гэжэ хуулита ёһоор баталагдааб?
 14. Хадаг зүбөөр тогтоожо абахадаа, яагаад абадаг, хуряадаг бэ?
 15. 5 дахин 12 жэлэй цикл хамтаржа, 60 жэлэй ехэ дүхэриг болоно. Тэрэниие юун гэдэг бэ?
 16. Сагаалхын һүүлдэ ан гүрөөл агналгада хорюул табигдадаг байгаа, юундэ?
 17. 2018 оной 2 һарын 16-да монгол литээр ямар жэл морилон ерэнэб?
 18. Шэнэ жэлэй гарахын урда, монгол литээр һарын 30-да дасангуудта ямар хурал үнгэрдэг бэ?
 19. Шэнэ һарын 2-то гэр бүлөөрөө ямар ёһо үнгэргэнэбибди?
 20. Бурханаа дэлгээхэ үдэшые юун гээд нэрлэнэбибди?
 21. Сагаалха үедөө хүн бүхэн хэды наһа нэмэнэб?
 22. Шэнын 1-нэй үглөөгүүр болотор ямар хурал хурагданаб?
 23. Шажанай ёһололой хатар
 24. Эдэ жэлнүүдэй алиниинь түрүүлэн нэрлэгдэхэб: гахай тахяа нохой. Зүб һубарюулагты?
 25. Дүгжүүбэ жэлдээ хэды дахин хурагдадаг бэ?
 26. Маани уншахада хэрэглэдэг тоолуур …
 27. Бурханай ном орёодог торгон гадар …
 28. Хуралай үедэ ламанарта сай баридаг ёһо…
 29. Арбан сагаан буян, арбан хара _____ юун гэдэг бэ?
 30. Ивалгын дасан хэды ондо баригдааб?
 31. Бэеын элүүрые сахидаг бурханай нэрэ …
 32. Гэрэй али талада бурхан тахигдадаг бэ?
 33. 225 ботитой бурханай ном …
 34. Монгол литээр һарын 1, 8, 15, 30-най үдэрнүүдые ямар үдэр гэдэг бэ?
 35. Уһанай эзэниие нэрлэгты …
 36. Досоонь санзай хэжэ ууюулдаг амһарта …
 37. Досоонь маани һуулгаһан, буян үйлэдэжэ эрьюулдэг хэрэгсэл …
 38. Шажанай ном уншахада, абяа гаргадаг, досоогоо хэлэтэй хүгжэмтэ хэрэгсэл..
 39. Сэлэнгын аймагһаа хэды Хамба ламанар гараһан бэ?
 40. Дасан, субарга нара зүб тойроод ябажа, буян олохо аргые юун гэдэг бэ?
 41. Арһаар бүриһэн, сохижо абяа гаргадаг хүгжэмэй хэрэгсэл …
 42. Этигэлэй Хамба хэды дүгээр Хамба лама байһан бэ?
 43. Сагаан һарын үглөөгүүр орон дэлхэйдээ сэржэм үргэхэдөө бадараадаг юумэн (воскурение) …
 44. Ламанарай үгэ буляалдаан, диспут …
 45. Буряадта түрүүшын дасан хэды ондо баригдааб?
 46. Шэнын нэгэнэй үглөө эртэ ямар сахюусан буужа, газар дэлхэйгээ эрьедэг бэ?
 47. Мүнөөнэй Непал орониие буряадууд юун гэжэ нэрлэдэг бэ?
 48. 108 субарга ямар дасанай дэргэдэ бүтээгдэнхэйб?
 49. Хуралай үедэ ёһололнуудай зүбөөр сахигдахые хүтэлхэ ламые хэн гэдэг бэ?
 50. Монгол литын ёһоор 12 жэлэй хугасаа ямар жэлээр дүүрэдэг бэ?
 51. Хамба ламанарай түрэһэн тоонто нютагуудта юу бүтээжэ дурасхаалынь мүнхэлдэг бэ?
 52. Жаран Хашарай субарга хаана баригданхайб?
 53. Зандан Жуу бурханай дүрэ зандан модоор бүтээгдэһэн гэхэдээ, ородоор ямар модон гэхэбта?
 54. Гомон дасангай шэрээтэ байһан буряад лама …
 55. Эдеэнһээ, унданһаа нэгэшье хүрөөгүй байхада абтаһан хубииень юун гэдэг бэ?
 56. Мүргэлэй газарта модондо уядаг бүдэй өөдэһые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 57. Бурханай урда шара тосондо гол хээд носоодог дэн?
 58. Он жэлэй, үдэр хоногой үнгэрхые тоолоһон дэбтэрые юун гэдэг бэ?
 59. Ламанарай хэнгэрэг сохидог модон …
 60. Арюудхаха, аргалха туһатай гэжэ монгол туургатанай хэрэглэдэг ургамал …
 61. Зэд, сад, хүрэлөөр болон шабараар бүтээгдэһэн бурханай дүрые ямар бурхан гээд нэрлэхэб?
 62. Бурханай урда табигдадаг уһанай, эдеэнэй набтархан амһарта?
 63. Нэгэ сая маани гэхэдээ ородоор хэды гэнэб?
 64. Гурбан эрдэни гэхэдээ …
 65. Живаа маани гэхэдээ, хэды тоо тухай хэлэгдэнэб?
 66. Бурханаа досоонь тахяад байдаг модон шэрээ. Нюур талань шэлтэй байдаг?
 67. Ламын орон дээрэ табигдадаг заахан шэрдэгые ондоогоор юун гэжэ нэрлэдэг бэ?
 68. Хүн далга абахадаа малгайтай байха гү, али малгайгүй гү?
 69. Юрын мүргэлшэд дасанда ороходоо, али талын үүдээр ородог бэ?
 70. Бурханай нангин зохёол, ном зүбөөр нэрлэгты?
 71. Хүнэй сэдьхэлэй доторой хүсэ үгэжэ, муу юумэ зайлуулха, һүнһэнэй шадал һайжаруулха аргатай тарни үнгэтэ бүд дээрэ барлагдажа хиидхэгдэдэг. Юун бэ?
 72. 2-3 метр утатай хүгжэмэй зэмсэг …
 73. Хуралай үедэ ламанарай идам сахюусаа залахадаа, дуу гаргадаг хүгжэмэй хэрэгсэл (…)
 74. Малай һү буйлуулжа бэлдэһэн эдеэ юун гээд нэрлэхэб?
 75. Эдеэшэһэн сайда хуураһан талха, дабһа, тоһо хэжэ бэлдэһэн ундан
 76. Һү уһантай холижо бусалгаһан ундые юун гэдэг бэ?
 77. Бусалгаһан һү ондоогоор хэлэхэдэ …
 78. Адуунай һүөөр эһээжэ хэһэн сэгээ ямар шанартай хадаа хүнэй шуһа гүйлгэхэ талаар һайн гэжэ тоологдодог бэ?
 79. Гэрэй ямар амитанай мяхан хүйтэн шанартайб?
 80. Ямаанай мяхан хүйтэн шанартай юм, харин хониной мяхан …
 81. Хатаһан үрмэ суглуулжа,тогоон соо хайлуулхада гараһан тоһые юун гэдэг бэ?
 82. Зөөхэйдэ талха һамаржа шанаһан эдеэн
 83. Сагаан тоһо хайлуулхада, юун болохоб?
 84. Үнеэнэй түрэхэдэ, түрүүшын үедэ ороһон сагаан бодосые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 85. Гүүнэй һү айраг шэнгеэр буйлуулжа бии болгоһон гашуун ундан
 86. Талха һүндэ зуураад, элдээд, тэрээгээрээ элдэб түхэл гаргаад, тоһондо шарахада, юун болохоб?
 87. Намарай һүүл һараһаа эхилжэ, үбэлдөө эдихэ мяхаа бэлдэхэ үеые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 88. Түрүү мяха гэжэ юу нэрлэнэбибди?
 89. Элдэгдэһэн талханда татаһан мяха орёожо, уһанда шанаһан эдеэн
 90. Түхэреэн дүрсэтэй талханда татаһан мяха орёогоод, тоһон соо шарахада
 91. Яһа бусалгаад, орооһо нэмээд, үни удаан саг соо бусалгаһан шүлые юун гээд нэрлэнэбибди?
 92. Хониной уушха, ташаргай, тэрхэнсэй, гүзээ нарииханаар зүһэжэ, нарин гэдэһээр орёожо бэлдэһэн хоол
 93. Малай эльгэ, өөхэ, һонгино, мангир болон амта оруулдаг зүйлнүүдые нэмээд,бүдүүн гэдэһэндэ шудхаад бэлдэгдэһэн хоолые юун гэдэг бэ?
 94. Мяхаа жэжээр хэршээд хүйтэн уһанда хээд, удаан худхажа, бусалган һагад абаһан эдеэе юун гэхэб?
 95. Хуухалаад, хюһаад, угаагаад шанаһан хониной тархи хүндын мяханда ородог, нэрлэгты…
 96. Нюдэһэн мойһо түхэреэнүүдээр сохижо хатааһан хоол
 97. Тоһо иилүүлхэдэ гараһан сагаан шүүһыень юун гэнэбибди?
 98. Мяха жэжээр хэршээд, өөрынь шүүһэндэ болгоһон эдеэ юун гэхэб?
 99. Гонзогороор зүһөөд хатааһан мяхые юун гэдэг бэ?
 100. Гал дээрэ хониной эльгэ һэмжээр орёогоод, шородо хадхаад шараһан хоолые юун гэхэб?
 101. Һүндэ шэнгэхэнээр талха зууража, эһээнгүй тоһондо шараһан эдеэн
 102. Зөөхэй, ээзгэй, мойһо, тибһэ холёод хэһэн эдеэн
 103. Буряад-монголшууд намарай һарануудые юун гээд нэрлэдэг байгааб?
 104. “Недели”гэжэ үгэ буряадта оршуулхада, юун гэхэб?
 105. Монгол зурхайн гараг ямар үдэрһөө эхилдэг бэ?
 106. Хүн хэды жэл болоод лэ жэлээ оруулдаг бэ?
 107. Литын ёһоор пүрбэ гээд гарагай хэдые нэрлэхэб?
 108. Зүүн зүгэй литэ ямар амитанаар эхилдэг бэ?
 109. Тэгшэ ба хэлтэгы гараг гэһэн ойлгосо бии. Тэгшэ гарагуудые тоологты
 110. Урдань сагые зурхайн амитадаар нэрлэдэг байгаа. Һүниин тэн юунэй нэрэтэй болоноб?
 111. Зурхайда мэнгэ гэһэн ойлгосо байдаг. Хүн түрэһэн жэлэйнгээ мэнгэ абадаг. Хэды мэнгэ бии гэдэг бэ?
 112. Долоон хоногой нэрэнүүд мүшэдэй нэрээр нэрлэгдэдэг. “Солнце” гээд, гарагай нэгэниие нэрлэнэ. Буряадаар…
 113. Гарагай зургаан-баасан,ородоор юун гэхэб
 114. Үбэлэй һарануудые нэрлэгты, декабрь-буга…
 115. Гарагай дүрбые юун гээд нэрлэхэб?
 116. Суббота гэхэдээ …
 117. Гарагай гурбые нэрлэгты
 118. Май һарые юун гээд буряадаар нэрлэхэб
 119. Мягмар гэхэдээ, ородоор Марс гэдэг. Энэ үдэр гарагай хэды гэдэг бэ?
 120. Пүрбэ гэхэдээ, ородоор Юпитер тэмдэглэнэ. Пүрбэ — гарагай хэды болоноб

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!