XXV наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХV   НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин зургаан үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

  1. Хэжэнгын аймагай Чесаанай дунда һургуули
  2. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
  3. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
  4. Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
  5. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
  6. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм

II ҺУУРИ  Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин  2-дохи бүлгэм

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

I ҺУУРИ  Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан

II ҺУУРИ  Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэгэй 1-дэхи бүлгэм

III ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ  Буянтуева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Токтохоева Баира, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Дари, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Дашиев Арья, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

II ҺУУРИ  Бадмаев Заято, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Цыдыпова Надя, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Рампилова Адиса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

II ҺУУРИ Эрдынеев Олзо, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыдыпова Катияни,  Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ  Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай  Гэгээтын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дондокова Соелма, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

III ҺУУРИ Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

һуури Һургуули оноо
1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 101,2
2 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 98,7
3 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм 92,5
4 Захааминай  аймагай  Үлэгшэнэй  дунда һургуули 89,4
5 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 88,85
6 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 88,7
7 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 88,6
8 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 87
9 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм 84,9
10 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин  2-дохи бүлгэм 82,7
11 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 82,1
12 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 80
13 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 79,4
14 Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Найрамдал» бүлэг 79,3
15 Хэжэнгын аймагай Чесаанын дунда һургуули 77,55
16 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 77
17 Ахын  аймагай Өөрлигэй дунда һургуули 72,1
18 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 69,8
19 Зэдын аймагай  Дэрэстэйн дунда һургуули 67,9
20 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули 65,6
21 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 64
22 Хэжэнгын аймагай Могсохоной дунда һургуули 63,2
23 Зэдын аймагай  Гэгээтын дунда һургуули 62,8
24 Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули 62,4
25 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэгэй 1-дэхи бүлгэм 62,3
26 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 57,6
27 Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули 57,5
28 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 54,1
29 Сэлэнгын аймагай  Үбэр -Зөөхэйн   дунда һургуули 50,4
30 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын  интернат 50,3
31 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 50
32 Баргажанай  аймагай Баргажанай дунда һургуули 48,1
33 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули 46
34 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 44,3
35 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 44,1
36 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэгэй 2-дохи бүлгэм 42,5
37 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 40,3
38 Түнхэнэй аймагай Галбайн дунда һургуули 40
39 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 39,6
40 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 39,3
41  «Буряад үнэн» сониной  «Найдал» бүлэг 38,5
42 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын гимнази 29,5
43 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуули 27
44 Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули 26,7
45 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 26,2
46 Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули 25,9
47 Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули 23,3
48 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 21,3
49 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 15,5
50 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй   дунда һургуули 15,3
51 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуурай 92-дохи һургуули 11,6
52 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 10,5
53 Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи дунда һургуули 8

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ itog 25

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!