Блиц-урилдаан Х наадам

Шажанай хэрэгсэлнүүд:

1) Бурханай урда табигдадаг үргэл

2) Эдеэнһээ, унданһаа нэгэшье хүрөөгүй байхада абтаһан  хубииень юун гэдэг бэ?

3) Монгол литээр сарын 1,8,15,30 үдэрнүүдые ямар үдэрнүүд гэдэг бэ?

4) Мүргэлэй газарта модондо  уядаг бүдэй өөдэһые юун гээд нэрлэдэг бэ?

5) Бурханай урда шара тосондо гол хээд носоодог дэн?

6) Он жэлэй, үдэр хоногой үнгэрхые тоолоһон  дэбтэрые юун гэдэг бэ?

7) Ламанарай хэнгэрэг сохидог  модон

8) Арюудхаха, аргалха туһатай гэжэ монгол туургатанай хэрэглэдэг ургамал?

9) Буян олохын тула эрьюулэгдэдэг,  досоогоо маанитай хэрэгсэл?

10) Хада уулын, газар нютагай  болон уһанай эзэниие нэрлэгты?

11) Бурханай ном орёодог  торгон  гадар юун гээд нэрлэдэг бэ?

12) Бурханай урда табигдадаг  уһанай, эдеэнэй амһарта?

13) Нэгэ сая маани гэхэдээ  ородоор хэды гэнэб?

14) Гурбан эрдэни гэхэдээ   ….

15) Бурханда сан табиха амһарта?

16) Живаа маани гэхэдээ, хэды тоо тухай хэлэгдэнэб?

17) Бурханаа досоонь тахяад байдаг модон шэрээ. Нюур талань шэлтэй байдаг?

18) Хүн бүхэнэй маани уншахадаа хэрэглэдэг тоолуур?

19) Ламын орон дээрэ табигдадаг заахан шэрдэгые ондоогоор юун гэжэ нэрлэдэг бэ?

20) Хүн далга абахадаа  малгайтай байха гү, али  малгайгүй гү?

22) Юрын мүргэлшэд дасанда ороходоо, али талын үүдээр ородог бэ?

23) Дасангай хуралай гол дуганиие  ямар дуган гэдэг бэ?

24) Хуралай үедэ ламанарта сай бариха ёһо….

25) Бурханай нангин  зохёол, ном  зүбөөр нэрлэгты?

 

Буддын шажантанда дурасхал болохо бодолнууд

(Хамба Лама Дамба Аюшеевэй суглуулбаринуудһаа)

26) Хүн сэдьхэлдээ забсартай  болохын тула  ямар санаагаа даража сурахаб?

27) Хоёр альгаа хабсаран, забһартань юу баряад, 3 дахин ”Ом а хум”гэн,тэрэнээ  адисланабибди?

28) Хабсарһан альгаа  сэсэгтэйнь соходоо хүргэн, юугээ арюудхааб гэжэ бодохо  ёстойб?

29) Хабсарсан альгаа  удбал сэсэгтэйнь  хоолойдоо(үргэн дороо) асаран наманшалхадаа, юугээ арюудханаб гэжэ бодохоб?

30) Хабсарһан альгаа сээжэдээ асаран, сунажа мүргэхэдэ, юун гэһэн бодолтойб?

31) Бурхан багшын урда 3 дахин сунажа мүргэхэдөө, сэдьхэлдээ юу даража шаданабибди?

32) Бурханай урда хадаг, мүнгэ ба бусад баялиг үргэхэдөө,өөртөө  юу олонобибди?

33) Этигэлэй Хамба Ламын үмэнэ  зогсожо, магтаал үйлэдэлгын ушар хэрэгынь юун бэ?

34) Дасан дотор энэ дэмбэрэлтэй 4 үйлэ үйлэдэхэ тухай Бурхан багша Зарлигтаа юун гэжэ айладхаа һэн бэ?

35) Сайн дээжэ, архи, ороос болон бусад сайн зүйл үргэжэ сасахада, ямар удхатайб?

36) Аба эжымнай  үглөө бүри бурхандаа тахил үргөөд, газаашаа гаража сайнгаа дээжэ үргэн сасахадань, юундэ туһатайб?

37) Дасанда, хуралай үедэ, мүн тахилтай газарта  сай, архи, сүү  сасан үргэхэдэ…..

38)  Аза талаантай,өөртөө хэрэгтэй  юумэ бүтээхэ ,абаха  аргатай болохые хэшэг гэнэ. Хэшэгтэй болохын түлөө юу хэхэ бэ?

39) Даллага абахын  хэды тусхай  эрдэм бииб?

40)  Зоболон гашуудалтай ушараад байхадаа, һүнэһэниинь (сүнэс) бэе соо ябаха мүрһөө зайлаха ушар гэжэ байдаг. Ямар арга хэдэг бэ?

41) Будда багша болон шабинарайнь зүрхэн тарни  уншажа тоолоходоо, юун тухай бодоходо зүб гэдэг бэ?

42) Хүнэй бэеын һүнэһэн сарын 30 үдэр соо нарин гуримаар ябажа байдаг. Һарын 15-най үдэр хүнэй ямар хубида байдаг бэ?

43) Хии мори хиидхүүлхын тусхай эрдэмынь  бэеын 6 эрхэ һэримжэтэй байлгаха: нюдөөрөө хараха, хэлээрээ амталха, шэхээрээ соносохо, арһаараа мэдэрхэ гээд, үшөө нэмэгты .

44) Буддын шажанда хүнэй 4 буруу ударидагшын тус эрдэм гэжэ ойлгосо бии. Эдэниие тусхайлан нэрлэхэдэ, Эрлиг хаан, Мадара, Бүднэр, Ороолон болонод  Үйлын Эрлиг хаанай баруун гартахи таягынь ямар эрдэмтэйб?

45) Мадари ударидагша  эхэнэр хүнэй абаритай, хүн зондо ямар  муу шэнжэ оруулдаг бэ?

46) Бүднэр ударидагша хүниие худалша, мэхэжэ болгоод, үшөө дээрэнь бурханайнь гунгарбаа соо һуугаад, ямар ааша гаргадаг бэ?

47) Бүднэрэй хэһэн ааша ямар арга хэжэ,бурхадаа  арюудхадагбибди?

48) Ороолон ударидагша хүнэй бэе эзэлээд,амидаралдань ямар  һаад ушаруулдаг бэ?

49) Үхэр  хүлэг дээрэ суудалтай Умай тэнгэри хэндэ илангаяа туһатай байдаг бэ?

50) Умай тэнгэри ямар юумэндэ  ехээр баярладаг бэ?

51) Ямар тэнгэриин гол үүргэнь абын талын уг удам хаража, 7 үе түрэл танюулдаг бэ?

52) Уһанай эзэн Лусадта тахил үргэхэдөө юу хүсэнэбибди?

53) Бурхадта ламын тахил зүүн талаһаа , римбээр табиха гуримтай. Хэды тахил тахигдахаб?

54) 5 хушуу малай  нэгэн-морин эрдэниин тус эрдэм нэрлэгты

55) Буряад зониие буянтай, хэшэгтэй, баялигтай, дэлгэр болгодог тус эрдэмтэй  табан хушуун малай нэгэн юун бэ?

56) Олон хоног дотор эдеэ ундагүй ябаха аргатай, зондоо тэсэбэриин , ажалша бүхэриг  бэеын жэшээ харуулдаг  мал?

57)  Хүн яагаад  сэдьхэлдээ мүнхын забсартай болохо   болоноб?

58) Далга абахадаа,тарни тоолоходоо  би өөрын тусада  үйлэдэнэб гэсэн бодолоо мартахада?

59) Сэдьхэлэй забсартай болохын тула  ямар санаагаа үргэлжэ дарахада тусатай байхаб?

Юрэнхы мэдэсэ:

60) 1702 ондо Галзууд угай хэн удамаршын хүсэлөөр хори буряадуудай делегаци 1-дугаар Пётр хааниие бараалхажа ерээ һэн бэ?

61) Сэлэнгын аймагай Загастайн Адаг нютагай бурхан зурадаг мэдээжэ уран зураашан хэн бэ?

62) Загарайн Шэнэ Бууса нютаг тоонтотой Гомон дасанай ламанарай дундаһаа түрүүлэн геше-һаарамбын зиндаада хүрэһэн Лама. . . . . . . . . .

63) Түбэд эм буйлуулха, залаха, үбшэнтэниие эмшэлхэ талаар мэдээжэ болоһон уран зурааша, арадайнгаа түүхэ, ёһо заншал шэнжэлэгшэ, . . . Оронго нютагһаа гарбалтай хүн?

64) Хяагтын аймагай Ехэ-Нуга нютагта 1905 ондо түрэһэн ниитын мэдээжэ ажал ябуулагша, монгол Соёл болбосорол шэнжэлэгшэ, академик . Энэ хүнэй нэрэ бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ болонхой юм. Хэн тухай хэлэгдэнэб?

65) Зэдын Үшөөтэй нютаг тоонтотой , Зүүн зүгэй ардуудай хэлэ, түүхэ шэнжэлэгшэ , Буряадай түрүүшын эрдэмтэн хэн бэ?

66) Хүннүүдэй бууса (Гуннское городище) гэжэ нэрлэгдэһэн түүхын хүшөө Буряад ороной али нютагта олдонхойб?

67) Бандида Хамба Лама гэһэн үндэр зиндаа хэнэй оролдолгоор олгогдодог болоһон бэ?

68) Агын тойрогой Сагаан Уула тоонтотой, Эсэгын дайнда  Днепр мүрэн шадар болоһон ехэ тулалдаанда баатарай үхэлөөр унаһан сэрэгшын нангин дурасхаалда жэл бүри бүхэ барилдаагаар  Бүхэроссиин  мүрысөөн үнгэргэгдэдэг. Хэн баатарай дурасхаалдаб?

69) Пётр Чайковскиин нэрэмжэтэ 15-дахи Уласхоорондын конкурсын Гран-при шанда  хүртэһэн   Буряадай  оперо болон баледэй театрай дуушан?

70)1928 ондо буулгагдаһан эгээ түрүүшын уран һайханай  буряад  кинофильм?

71) «Kinder МУЗ Awards» гэһэн 2015 оной хит парад  эрхилжэ, ”Эрхим гүйсэдхэгшэ, дуушан” болоһон  эдир хүбүүн, дуушан, хүгжэмшэн?

72)  СССР  орониие хэнэй толгойлжо байһан үедэ Буряадай оперо болон баледэй театрай ордон  баригдаһан бэ?

73) Соведүүдэй талмай дээрэ   Владимир Ленинэй 100 жэлэй  дурасхаалда зорюулан, хүшөө тогтоогдоһон байгаа. Хэды ондо энэ хүшөө байгуулһан болоноб?

74) Дэлхэйн Буддын шажантанай ном хэблэлгын соёлой хүшөөнүүдэй нэгэн болохо “Шаргалжанай Ганжуур” гэжэ солотой  судар хаана хадагалагданаб?

75) Бүүбэй Бэйлэ хаанай бэри, Дай Хун тайжын хатан болоһон хори угай басаганай нэрэ?

76) Сагаалхын урда бурха дэлгээхэ үдэрые зүбөөр нэрлэхэдэ?

77) Монгол литээр  гарахаа байһан жэлээ зүбөөр нэрлэгты?

78) Сагаалхын урда, монгол литээр һарын 30-да дасангуудта ямар хурал хурагдадаг бэ?

79) Сагаалхын урда, монгол һарын 29-нэй үдэшэ дасан бүхэндэ хурал хурагдадаг, тиигээд дүгжүүбэ гаргажа галдадаг. Энэ  үйлын удха юун болоноб?

80) Шэнын нэгэнэй үглөө эртэ, үүрэй сайжа эхилхэдэ,ямар сахюусан дээрэһээ буужа,газар дэлхэйгээ эрьедэг бэ?

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!