57-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 57-дохи наадам 2024 оной апрелиин 26 Эбээн тэдхэгшэ:  Буряад Уласай Соёлой яаман   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула

56-дахи наадамай дүнгүүд

3 һарын 22-то Ивалгын дасанда ээлжээтэ «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадан үнгэрбэ.  Эбээн тэдхэгшэ АО «Россельхозбанк». ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг II ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули III ҺУУРИ Батоева Дари, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули   2. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Рабдаева Александра, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн

56-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 56-дахи наадам 2024 оной мартын 22 Эбээн тэдхэгшэ: АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, эхэ хэлэнэйнгээ нөөсэ баяжуулха, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон

55-дахи наадамай дүнгүүд

Эхэ хэлэн – манай баялиг» 55-дахи наадамай дүнгүүд Эбээн тэдхэгшэд: «Абсолют» хамжаан   ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Цырендоржын Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули II ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули III ҺУУРИ Раднаев Хайдаб, Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түб      ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн

55-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 55-дахи наадам 2024 оной январиин 26 Эбээн тэдхэгшэ: «Абсолют» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. –

54-дэхи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэд: «Титан» хамжаан ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули   II ҺУУРИ  Раднаев Хайдаб, Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм   III ҺУУРИ Цынгунова Бэлигма, Хяагтын аймагай Хяагтын суглуулагдамал «Зорилго» бүлгэм      2. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Гадьянова Баяна, Хурамхаанай аймагай Дэрээнэй дунда һургуули II ҺУУРИ  Доржиева Дулма,