58-дахи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Цырендоржын Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули II ҺУУРИ  Жалсанова Александра, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат III ҺУУРИ Раднаев Хайдаб, Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм   ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Самбаев Алдар, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули II ҺУУРИ  Булгатова

58-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 58-дахи наадам 2024 оной майн 17 Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон

57-дохи наадамай дүнгүүд

4 һарын 26-да үнгэрһэн наадам Буряад Уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр үнгэрбэ. 2 һуури Бэсүүрэй Харланай бүлгэм 3 һуури Зэдын Доодо-Бургалтайн һургуули 1. ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг II ҺУУРИ Цырендоржын Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули III ҺУУРИ Батожапов Амгалан, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 2. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I

57-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 57-дохи наадам 2024 оной апрелиин 26 Эбээн тэдхэгшэ:  Буряад Уласай Соёлой яаман   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула

56-дахи наадамай дүнгүүд

3 һарын 22-то Ивалгын дасанда ээлжээтэ «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадан үнгэрбэ.  Эбээн тэдхэгшэ АО «Россельхозбанк». ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг II ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули III ҺУУРИ Батоева Дари, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули   2. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Рабдаева Александра, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн

56-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 56-дахи наадам 2024 оной мартын 22 Эбээн тэдхэгшэ: АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, эхэ хэлэнэйнгээ нөөсэ баяжуулха, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон