37-дохи наадамай дүнгүүд

2020 оной ноябриин  26-да үнгэрһэн«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»  37-дохи наадамай дүнгүүдтэй танилсагты.  Энэ наадамдамнай хамтадаа35 бүлэг хабаадаһан байна. Түрүүшын гурбан һуури эзэлһэн һургуулинуудта  30 мянга, 20 мянга, 10 мянган түхэриг мүнгэн шан барюулагдаа. 1-дэхи һуури: Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм, багшанарынь Доржиева Дашама Дугаровна, Найданова Соелма Дондоковна 2-дохи  һуури Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули, багшань Шагдурова

37-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 37-дохи наадам 2020 ОНОЙ НОЯБРИИН 24 Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон

36-наадамай дүнгүүд

Октябриин 22-то  «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» гэһэн Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 36-дахи наадам онлайн түхэлөөр үнгэрбэ. Энэ наадамаймнай  эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман болоно.   БЛИЦ-УРИЛДААН «БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ»  Тамжитова Дулма, Будожапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули Аюрова Арюна, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм Аюшеева Гиляна, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули Шойдорова Дарина,

36-дахи наадамай положени

Буддын шажантанай заншалта Сангха «Даши Чойнхорлин» Буддын шажанай Ехэ һургуули «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 36-дахи наадам 2020 оной октябриин 22 Эбээн тэдхэгшэ: БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон

35-дахи наадамай положени (шэнэлэгдээ)

Буддын шажантанай заншалта Сангха «Даши Чойнхорлин» Буддын шажанай Ехэ һургуули «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 35-дахи наадам   Эбээн тэдхэгшэ: БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН 2020 оной майн 15 НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула

Сагаа һарын бэлэг-ама сагаан хулгана

Хүндэтэ багшанар,һурагшад! 34-дэхи  “Эхэ хэлэн-манай баялиг” наадамай хэмжээндэ  оригамануудай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. “Түмэр сагаан Хулгана”  гэһэн сэдэбээр   оригама хэжэ һургадаг  гар урлалай түбэй багшанарай  үүсхэлээр   богонихон һуралсал үдэрэй 2 сагта бага танхимда үнгэрхэ гэжэ  тандаа дуулганабди