«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» гэһэн 52-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 52-дохи наадам 2023 оной октябриин  20 Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай

51-дэхи наадамай дүнгүүд

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» 51-дэхи наадамай дүнгүүд эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман   ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг III ҺУУРИ Будажапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Очирова Булаг Сэсэг, Зэдын

51-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 51-дэхи наадам 2023 оной майн 12 Эбээн тэдхэгшэ: БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай

50-дахи наадамай дүнгүүд

Апрелиин 7-до Ивалгын дасанда үнгэрһэн «Эхэ хэлэн-манай баялиг «гэһэн 50-дахи наадам Буряад Уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр үнгэрбэ. 30 бүлэг 300 гаран үхибүүд ерэжэ хабаадаба. 1 һуури Харланай үхибүүдэй бүлэг 2 һуури  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 3 һуури Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули   ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Раднаев Хайдаб, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат II ҺУУРИ  Цынгуев

50-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 50-дахи наадам 2023 оной 4 сарын 7 Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Соёлой яаман НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула

49-дэхи наадамай дүнгүүд

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» 49-дэхи наадам 2023 оной 2 һарын 10-да Ивалгын дадсанда  «Абсолют » хамжаанай дэмжэлгээр үнгэрбэ.    ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Раднаев Хайдаб, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг III ҺУУРИ  Хандуева Сурена, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули   ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Буянтуева Дари, Хориин