48-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 48-дахи наадам 2022 оной декабриин 23 Эбээн тэдхэгшэ: «Титан» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ –

47-дохи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон ТЕСТ I ҺУУРИ Найданова Ксения, Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули II ҺУУРИ Зарбулаева Алина,Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули III ҺУУРИДайндаров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг Эрхим һанамжа I ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули II ҺУУРИ Лыгденова Саран,Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули III

47-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 47-дохи наадам 2022 оной ноябриин 11   Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха оршон

46-дахи наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» 46-дахи  наадамай дүнгүүд эбээн тэдхэгшэ БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД – ЕРЭЭДҮЙТЭЙ I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэгII ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуулиIII ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули ТЕСТ «БУРЯАД ДЭЛХЭЙ» I ҺУУРИ  Жамбалов Тудуп, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин

46-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 46—дахи наадам 2022 оной майн 20 Эбээн тэдхэгшэ:  БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ,  эхэ хэлээ хүндэлхэ,  нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай

45-дахи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай Соёлой яаман БУРЯАД ХЭЛЭН I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг II ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули III ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм   ТЕСТ I ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» II ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод»