35-дахи наадамай положени (шэнэлэгдээ)

Буддын шажантанай заншалта Сангха «Даши Чойнхорлин» Буддын шажанай Ехэ һургуули «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 35-дахи наадам   Эбээн тэдхэгшэ: БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН 2020 оной майн 15 НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула

Сагаа һарын бэлэг-ама сагаан хулгана

Хүндэтэ багшанар,һурагшад! 34-дэхи  “Эхэ хэлэн-манай баялиг” наадамай хэмжээндэ  оригамануудай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. “Түмэр сагаан Хулгана”  гэһэн сэдэбээр   оригама хэжэ һургадаг  гар урлалай түбэй багшанарай  үүсхэлээр   богонихон һуралсал үдэрэй 2 сагта бага танхимда үнгэрхэ гэжэ  тандаа дуулганабди

XXXIV наадамай положени

Буддын шажантанай заншалта Сангха «Даши Чойнхорлин» гэһэн буддын шажанай ехэ һургуули «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 34-дэхи наадам  2020 оной февралиин 1 Эбээн тэдхэгшэ: Худалдаа-наймаанай «Абсолют» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. – Хүүгэдые буряад

Шэнэ жэлэй шэмэг – нооһоор хэһэн «дулаахан» амаршалга (открытка)

Хүндэтэ багшанар,үхибүүд!  33-дахи “Эхэ хэлэн-манай баялиг” наадамай хэмжээндэ “Хониной нооһоор урлал яажа бүтээхэб?”гэһэн сэдэбээр богонихон һуралсал  үнгэрхэ.  Мастер класс Түнхэнэй аймагай хүүгэдэй нэмэлтэ һуралсалай түбэй багшанар  үнгэргэхэ.  Шэнэ жэлээ угтуулан,гарай бэлэг бэлдэхэ,уран  аргаа  хүгжөөхэ дуратайшуулые  бага танхимда (басагадай оёдол хэдэг үрөө)  2 сагта уринабди .  

XXXIII наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» ГЭҺЭН БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 33-дахи наадам  2019 оной декабриин 21 Эбээн тэдхэгшэ: Худалдаа-наймаанай «ТИТАН» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан, түрэл

XXXII наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 32  НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД   «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм