43-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 43—дахи наадам 2021 оной декабриин 20 Эбээн тэдхэгшэ: «ТИТАН» компани   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. – Наадамай

42-дохи наадамай дүнгүүд

42 дохи наадамай эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ I ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули — II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули III ҺУУРИ Доржиева Саша, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули   БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ I ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули II ҺУУРИ  Будаева Алтана, Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг III ҺУУРИ Зэдын аймагай 

42-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА  «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 42-дохи наадам   2021 оной ноябриин 19 Эбээн тэдхэгшэ:  Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай

41-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын  41-дэхи наадам 2021 оной   апрелиин 28 Эбээн тэдхэгшэ:   БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ,  эхэ хэлээ хүндэлхэ,  нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон

40-дэхи наадамай дүнгүүд

40 дэхи наадамамнай эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай соёлой яаман болоно ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (Николай Носов) I ҺУУРИ  Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат II ҺУУРИ  Бэшүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм III ҺУУРИ Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули    2. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (Социальный ролик) I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули II ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда

40-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»   Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 40-дэхи наадам 2021 оной мартын 22 Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Соёлой Яаман   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула