40-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»   Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 40-дэхи наадам 2021 оной мартын 22 Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Соёлой Яаман   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» гэһэн 39-дэхи наадамай дүнгүүд

  ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (Минии Сагаа һара) I ҺУУРИ  Гармаева Нарана, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули II ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлгэм III ҺУУРИ Цыденова Виктория, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули   БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (Сагаан һарын амаршалга) I ҺУУРИ Буянтуева Дари , Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули II ҺУУРИ Папаева Надя,

39-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 39-дэхи наадам 2021 оной февралиин 9 Эбээн тэдхэгшэ: «Абсолют» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ,  эхэ хэлээ хүндэлхэ,  нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. –

38-дахи наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» 38 НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД   ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (шэнэ жэл угтан) I ҺУУРИ  Ванзатова Номин, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм II ҺУУРИ Гармаева Нарана, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули — III ҺУУРИБалданова Дарина,  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули III ҺУУРИ Дугданова Саяна, Гонжитов Олег Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази   БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (репортаж) I ҺУУРИ Гармаева Бэлигма, Зэдын

38-наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 38-дахи наадам 2020 оной декабриин 25 Эбээн тэдхэгшэ: «Титан» хамжаан  НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. – Наадамай

37-дохи наадамай дүнгүүд

2020 оной ноябриин  26-да үнгэрһэн«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»  37-дохи наадамай дүнгүүдтэй танилсагты.  Энэ наадамдамнай хамтадаа35 бүлэг хабаадаһан байна. Түрүүшын гурбан һуури эзэлһэн һургуулинуудта  30 мянга, 20 мянга, 10 мянган түхэриг мүнгэн шан барюулагдаа. 1-дэхи һуури: Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм, багшанарынь Доржиева Дашама Дугаровна, Найданова Соелма Дондоковна 2-дохи  һуури Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули, багшань Шагдурова