49-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ   «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 49-дэхи наадам 2023 оной февралиин 10 Эбээн тэдхэгшэ: «АБСОЛЮТ» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД   – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула

48-дахи наадамай дүнгүүд

2022 оной 12 һарын 23-да үнгэрһэн 48-дахи «Эхэ хэлэн – манай баялиг»наадамай  эбээн тэдхэгшэ «Титан» хамжаан болоно. ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули II ҺУУРИ  Цынгуева Айлана, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм III ҺУУРИ Хандуева Сурена, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Лыгденова Сарана, Улаан-Үдэ хотын

48-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 48-дахи наадам 2022 оной декабриин 23 Эбээн тэдхэгшэ: «Титан» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ –

47-дохи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон ТЕСТ I ҺУУРИ Найданова Ксения, Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули II ҺУУРИ Зарбулаева Алина,Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули III ҺУУРИДайндаров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг Эрхим һанамжа I ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули II ҺУУРИ Лыгденова Саран,Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули III

47-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 47-дохи наадам 2022 оной ноябриин 11   Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха оршон

46-дахи наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» 46-дахи  наадамай дүнгүүд эбээн тэдхэгшэ БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД – ЕРЭЭДҮЙТЭЙ I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэгII ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуулиIII ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули ТЕСТ «БУРЯАД ДЭЛХЭЙ» I ҺУУРИ  Жамбалов Тудуп, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин