46-дахи наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» 46-дахи  наадамай дүнгүүд эбээн тэдхэгшэ БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД – ЕРЭЭДҮЙТЭЙ I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэгII ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуулиIII ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули ТЕСТ «БУРЯАД ДЭЛХЭЙ» I ҺУУРИ  Жамбалов Тудуп, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин

46-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 46—дахи наадам 2022 оной майн 20 Эбээн тэдхэгшэ:  БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ,  эхэ хэлээ хүндэлхэ,  нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай

45-дахи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай Соёлой яаман БУРЯАД ХЭЛЭН I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг II ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули III ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм   ТЕСТ I ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» II ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод»

45-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 45—дахи наадам   2022 оной апрелиин 11 Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Соёлой яаман   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын

44-дэхи наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»   44- дэхи наадамай эбээн тэдхэгшэ «Абсолют»хамжаан   ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (онтохон) I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг III ҺУУРИ  « Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули   БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (экскурси) I ҺУУРИ  Доржиев Жамса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын

44-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 44-дэхи наадам 2022 оной февралиин 28 Эбээн тэдхэгшэ: «АБСОЛЮТ» хамжаан  НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. – Наадамай