Этигэл хамба ламын сургаалнуудһаа. XXX наадам

 1. Хүбшэтэй уулын саанаас наранай мандахы үзэхэдэ, Бурхан Багша амитан зониие гэгээрүүлхэ үйлэтэй.
 2. Үнэн гэгээрэлдэ зорисон тулада, үбдэжэ зобосон амитай бүгэдын эм бологты.
 3. Хии бараанаар архаг үбшэнэй хоро хүдэлхэ бол Гусунтуг гурбан тархитай гурбан хоры шатаахада Ом А Хум.
 4. Ойр зуура халуурхада, сагай жам тодоруулжа Отошын орондо домнуула.
 5. Сэдьхэлэй гэмэй үбшэн эмээр анагаагдаха үгэй тулада, үбшэнээс салаха гэжэ бисалгаха бол буруу болоно.
 6. Үбшэн, үйлэрээ ээрэжэ номгоржо байдаг.
 7. Этигэл Хамба Ламын субаргада мүргэжэ ,Ногоон Дархиин тарни уншаха бол, үбшэн үгы болохот.
 8. Сайн дураараа забилаад суужа Бурханда мүргэбэл, толгойн үбшэн намдана.
 9. «Ом А Хум» үзэг, яларсан улаан сахилгаан мэтээр толгой эмшэлнэ.
 10. Яр үбшэндэ, набша олон салаатай болгоод усанда уруудуулха.
 11. Сэдьхэлээ тэгшэрүүлээд, үбшэ арилгажа болоно.
 12. Ямаршье нютагта, нюрүүнэй үбшэ эмшэлхэ аршаан байна.
 13. Хүнэй би гэсэн омогорхол, үбэшэндэ абаашана.
 14. Эм хүсэтэй болоно, үбшэнэй бузарынь мэдэгдэхэдэ.
 15. Хүн муу үйлээс, үбдэдэг юм.
 16. Үбшэ дарахын тулада, ухаагаар дотороо судар оруулха хэрэгтэй.
 17. Долоон мориной эзэн, үбдэдэггүй.
 18. Элигэй, зула мэтэ тосоор тэжээдэггүй.
 19. Баруун гарай эрхи, үбшэн болон бүтэхэгүй юүмэнээс абарна.
 20. Эрхи, сэдьхэл баярлуулхын дээдэ үгэй буян.
 21. Эрхи татаад, бүхы юүмэнэй гүнзэгы удха ерэжэ абагты.
 22. Эрхи судараас бү тасалагты, энэтнай сэдьхэлэй баярта бүтэхэгүй буян юм.
 23. Эрхиеэс, олон хүн адис хүлеэдэг.
 24. Эрхинэй долоодчи шүрэ дээрэнь, сахилгаан.
 25. Хүбүүн үгэй эрэ – эсэгэ бэшэ гэжэ дуулдаа.
 26. Абын үүргэ, хүүгэдээ сайн үргэн замда гаргаха.
 27. Бурханай ном судар судалха ёс, эрэ хүнэй ябадал.
 28. Олон үчибүүтэй хун, Бурхад сахюусадта орон тэнгэридэ хандалга сайтай хун.
 29. Олон үчибүүдтэй баяртай абын сэдьхэлэй дулаанаас, гүн ухаан гарана.
 30. Абын ашаар, сэдьхэл номгоржо буян нэмэгдэхэ.
 31. Нютагта гансаараа тусалдаг эжы, Бальжинимын сэдьхэлтэй.
 32. Зоболон үгэй амитан байдаггүй тулада, эхэнэр тусалха ёстой.
 33. Эхэнэрэй 2000 шалтаг олсон энэнь, аша тусын хэсэг юм.
 34. Эхэнэр тарни уншаад, хэлээ сэбэрлэнэ.
 35. 70 настай шабгансанууд, маани уншаха хэрэгтэй.
 36. Эхэнэр, 200 тангариг барижа шадаха.
 37. Зургаан зүйл Эжытэй амитанда, зургаан хүрдэ байдаг.
 38. Үнэндээ, эрэ хүн бүхы сайн муу юүмэ Эжидээл зорюулана?!!
 39. Муу юүмэ дабажа гарасан эхэнэр, заажа шадаха.
 40. Сайн үйлэ хүшэ үгэй, муу үйлэ хүшэ ехэтэй.
 41. Лагай хэдэрсэн лама Этигэл Хамба Ламын өмнө ерээд ,сэхэржэ суугаад хүдэлхэгүйдэ, Боди үйлэдэ наманшалан уяраа.
 42. Бурханай дүрбэн шэдитэй үйлэ: 1) Үбшэн, ад амарлюулахын тула; 2) Нас, буян, баялиг дэлгэрүүлхын тула; 3) Тэнгэри, шүдхэр, хүни эрхэндэ оруулхын тула; 4) Дайсан, тодхороос гэтэлүүлхын тула.
 43. Гэмшэхын орондо, бүтээхэ гэсэнэй бүтээ.
 44. Хара хирээ ба шаазгай хоер, ажал урагшалуулхын тэмдэгтэй.
 45. Залхууран үгэй ухаан соо ябахада, ажалай сүр сүлдынь сэргэхэ.
 46. Ажал хэхын түлөө, эхилхэнь эгээ хүндэ юм.
 47. Үйлэдэ хүлэс гаргаха бол сайн санаатай ажал гэдэг юм.
 48. Сайн үйлэдэ тодхор гарасан бол Дуншиг судар уншуулха.
 49. Этигэл Хамба Лама Баянма нэрэтэй эхэнэртэй бараалаа.
 50. Ганса сайни үзэсэн нюдэнь ехэ хобор тулада, буриадта Алтан Туя, Туяна мэтэ нэрэтэй басагад хэрэгтэй.
 51. Самбу – ухааниинь тодорхой, сэбэр элшэтэй.
 52. Насандаа нэгэ нэрэтэй тулада, нэрээ хугалсанаар яса хугалхань дээрэ.
 53. Сайн хүнэй нэрэнь, хойноос хаража ябадаг юм!!!
 54. Бүхы юүмэ газараас абтасан тулада, дэлхэйн хэмлэл (ритм) зүб табиха!!!
 55. Газар гэсэн үгэ, тарниин түлөө бэшэ.
 56. Хүн үгэй уула модотой газар, дэлхэй тэжээдэг.
 57. Дэлхэй оршолоной баланс, 75-най хэмжүүр.
 58. Онгосо мэтэ ниидэсэн нейтроной «Тун» үгэ абяагаар, газар хүдэлнэ.
 59. Энэрэл татагша сог зали, амитанай тоодо ородог!?
 60. Этигэл Хамба Ламын зүүн нюдэнээс, хүхэ гэрэл «Сахилгаан» үгэтэй гараа.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!