Блиц-урилдаан. XVII наадам

БЛИЦ-АСУУДАЛНУУД

АЖАЛ ХҮДЭЛМЭРИИН ЗЭМСЭГҮҮД, ХЭРЭГСЭЛНҮҮД…

Эдэ ойлгосонууд танай нютагта юун гээд нэрлэгдэдэг бэ?

 1. Нэгэ хажуудаа хурса эритэй, модон эшэтэй үбһэ сабшадаг зэмсэг
 2. Арбаад шүдэ һуулгажа, үбһэ суглуулхадаа хэрэглэдэг эшэтэй зэмсэг
 3. Үбһэ хадхан үргэдэг түмэрөөр хэһэн модон эшэтэй зэмсэг
 4. Пеэшэн худхадаг, үзүүрыень годиилгоһон ута түмэр, худхуур
 5. Гал удхалхадаа хэрэглэдэг хайшын түхэлтэй зэмсэг
 6. Нойтон түлеэ тайража, дээрэ дээрэһээнь эмхилэн ябталжа хатааһан түлишэ
 7. Хубсаһа оёходоо, хүнэй бэеын хэмжүүр абаад, хэб бэлдээд, бүдөө хайшалхые юун гэдэг бэ?
 8. Тэниилгэһэн эрхы дунда хурган хоёрой хоорондохи зай юун гээд нэрлэдэг бэ?
 9. Эрхы хурган долёобор хоёрой хоорондохи зай юун гэдэг бэ?
 10. Хубсаһанай гадарые дотортойнь холбон зурууд зуруудаар оёхые юун гээд хэлэдэг бэ?
 11. Хатаагдаһан нооһо һабаагаар сохин хүбхылгэхые юун гэдэгбибди
 12. Хониной нооһо сохижо, тусхай гуримаар шэрэлдүүлэн дараһан эд
 13. Арһа талхида хэжэ шудархые юун гэдэг бэ?
 14. Яһаар, модоор, түмэрөөр болон бусадшье юумээр үзүүртэнь гохо хэжэ дархалһан хэрэгсэл
 15. Оймһо, бээлэй оёходо хэрэглэгдэдэг, хоёр таладаа үзүүртэй табан түмэр, хулһаншье байдаг зүйл нэрлэгты
 16. 4-һөө 12 хүрэтэр бухал зэргэлүүлэн табижа, дээрэнь үбһэ хаяжа обоолһон сомоо ондоогоор нэрлэхэ
 17. Хажуурай мохоо болоходонь, шэрүүн бүлюугээр үрэхэ, хурсадхахые юун гэдэг бэ?
 18. Мүртэ хэбтэһэн үбһэ тармуурай эшээр урбуулха, хатаагүйень өөдэнь эрьюулхые юун гэдэг бэ?
 19. Һүриин оройе бороодо нэбтэ норохогүйгөөр, обогороор зохёохо, бороогой уһанай доошоо урдахаар заһахые юун гэдэг бэ?
 20. Хоёр тээгээ нарин улатай, модон эшэтэй, хажуур сохидог түмэр зэмсэг
 21. Мори тэргэдэ оруулхые юун гээд хэлэхэб?
 22. Моринһоо тоног зэмсэгыень абахада юу хэхэ гэнэбибди?
 23. Тугалай хүзүүндэ уягдадаг дээһэн ооһор
 24. Үнеэ һаахадаа, хойто хоёр хүлынь уядаг дээһэн ооһор
 25. Адуунай хилгааһаар томоһон ута ооһор
 26. Сар хүллэхэдөө, тэрэнэй хүзүүндэ угладаг тусхай ёһоор зохёогдоһон хабтагай модон
 27. Сарай хамар нүхэлжэ һуулгагдадаг модон гү, али түмэр сахариг
 28. Даараһан, үбдэһэн мал дээрэ тоходог һэеы
 29. Үхэр барижа уяхын түлөө эбэртэнь уядаг ооһорые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 30. Үхэрэй гү, али мориной хоёр хүлдэ тааруулагдаһан шагтатай, бүтүүтэй ооһор
 31. Мяха жэжээр хэршээд, өөрынь шүлэндэ болгоходоо, юу хэнэб
 32. Гонзогор наринуудаар мяхаа зүһэжэ, һүүдэртэ хатаахадаа, юу хэнэбибди? Элдэгдэһэн талхан соо буузын мяха хэжэ, дүтэ-дүтэ шэмхэхые юун гэдэг бэ?
 33. Малай бэлшээриин муу болоходо, ондоо тээшээ зөөхые юун гэдэг бэ?
 34. Зосоонь һү болон тараг суглуулжа бүлэдэг, үндэр нарин модон амһарта нэрлэгты
 35. Дэгэл хубсаһа хадагалдаг, томо арһан тулам
 36. Хоёр түхэреэн шулуу дабхасуулан табиһан, орооһо буталдаг түхеэрэлгэ
 37. Зосоонь юумэ хээд, нюдэжэ бутаруулдаг амһарта
 38. Үзүүр таладаа монсогор модон, үгышье һаа түмэр юумэ нюдэдэг зэмсэг юун бэ?
 39. Хоёр гү, али гурбан үнгын утаһаар, багахан модон хэбээр нэхэһэн нэгэ сантиметр тухай үргэнтэй миндаһан юун бэ?
 40. Юумэ түхэреэлэн зурадаг, юумэнэй хоорондохи зай хэмжэдэг, хоёр үзүүртээ хурса түмэр һуулгаһан зэмсэг
 41. Дарха хэхэдээ, үлүү гараһан гү, али жэгдэ бэшэ газарнуудыень жэгдэлэн үрэдэг зэмсэг
 42. Хоёр үргэндөө эритэй, түхэреэн барюултай оёдолшоной, дарханай баридаг зэмсэг
 43. Хатуу юумэ сүмэлхэдэ, гутал оёходо хэрэглэдэг, модон эшэдэ һуулгагдаһан хурса үзүүртэй түмэр
 44. Юумэ оёходоо, долёобор хургандаа угладаг хэрэгсэл
 45. Долоо-найма сантиметр утатай бүдүүн зүүн
 46. Юумэ оёходо хэрэглэдэг, нэгэ талаһаа хурса үзүүртэй оёдолой хатуу нарин түмэр хэрэгсэл
 47. Бүдүүн модон гол дээрэ эрьелдэжэ байдаг, малай арһа элдэхэдэ хэрэглэгдэдэг зэмсэг
 48. Һүниндөө адуун һүрэг хаража хонохые юун гэдэг бэ?
 49. Даагадай дэлһэ, һүүлыень тайралга юун гэдэг бэ?
 50. Улайтар халаажа, адууһанда тэмдэг табидаг зэмсэгые юун гэхэбта?
 51. Һаба соо айраг дээрэ хөөрэн гараһан тоһо ондоо амһарта соо хээд, хүйтэн уһаар угаагаад, халбагаар сохижо уһыень гаргахада юун болодог бэ?
 52. Орооһо тогоон соо монсогороор хуураад, удаань гар тээрмээр талхан болотор татахада, юун болодог бэ?
 53. Халажа байһан уһатай тогоон соо мяха бүхэлеэр хэхые юун гэдэг бэ? (мяха үйхэ).
 54. Үүсынгээ мяханай дууһаха тээшэ үбэлдөө хадагалһан мяхаяа гаргахадаа, юун гэжэ нэрлэдэг бэ?
 55. Айлшанда төөлэй табихын урда тээ, гурим баримталжа, төөлэйдөө хэршэлээ гаргахые юун гээд хэлэхэб?
 56. Сай шанахадаа хэрэглэдэг, хажуу талаһаа гаргаһан хоолойтой, барюултай амһарта
 57. Олон жэжэ нүхэтэй түхэреэнүүдтэй, ууралаар болгодог амһарта
 58. Модон амһартануудай хатажа, забһар гараад, гоожодог бололгые юун гэдэг бэ?
 59. Дэгэл хубсаһаа, мүн эдлэлээ хадагалдаг модон амһарта

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!