XXIV наадам

Наадан заншалта ёһоороо Ивалгын дасанда табан һарын 19-дэ үнгэрөө. Энэ наадануудай гаргашые Буряад Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаман бэе дээрээ даажа абаһан байгаа.

 

Нэрлэгдэһэн заабаринуудаар элирһэн эрхим һургуулинууд, бүлэгүүд:

 

«БУРЯАД ХЭЛЭН»

гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида үрөөн бүридэ шалгарһан эрхим бүлэгүүд:

  1. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
  2. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
  3. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
  4. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
  5. Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
  6. Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули
  7. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

 

Эрхим зүжэг харуулһанай түлөө Баргажанай  аймагай Уланай дунда һургуулиин һурагшад урмашууландана:

Бадмаев Тамир

Бадмаев Эрдэни

Зурлов Кирилл

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ  Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

II ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ  Бутитова Дарису, Улас түрын үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 1-дэхи бүлгэм

II ҺУУРИ  Дармаева Лена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Чойдонова Алина, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

 

МОДОШО ДАРХАН

I ҺУУРИ  Раднаев Хэшэгто, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Бадмаев Заято, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Дугаржапов Илья, Сэлэнгын аймагай  Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ  Эрдынеев Олзо, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм

III ҺУУРИ Жамсуев Гарма, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТҮЛӨӨ ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ  Дондокова Соелма, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

II ҺУУРИ  Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Нанзатов Зоригто, Улас түрын үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернад

 

ҺУРГУУЛИНУУД ХООРОНДЫН ЭСЭСЭЙ ДҮНГҮҮД ИИГЭЖЭ ГАРАБА:

 

 

ҺУУРИ

Һ  У  Р  Г  У  У  Л  И ОНОО
1 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 116,2
2 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 114,5
3 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 113,8
4 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 113,6
5 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 109,5
6 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм 101,9
7 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм 101,7
8 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 98,5
9 Зэдын аймагай  Дэрэстэйн дунда һургуули 98,3
10 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 98
11 Улас түрын үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 97
12 Сэлэнгын аймагай  Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули 93,1
13 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 92,2
14 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин  1-дэхи бүлгэм 91,3
15 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 89,2
16 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 89,1
17 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 5-дахи ангиин бүлгэм 81,9
18 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 80,1
19 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 77,1
20 Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули 74,85
21 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 70,9
22 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 69,6
23 Баргажанай  аймагай Уланай дунда һургуули 68,4
24 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэг 67,8
25 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 66,6
26 Улаан-Үдэ хотын  «Зандан Жуу» түб 66,5
27 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 64,6
28 Ахын  аймагай Саяанай дунда һургуули 62
29 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 62
30 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 61,8
31 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 61,5
32 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули 52,5
33 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 52
34 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 52
35 Улаан-Үдэ хотын 13-дахи дунда һургуули 45
36 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 44,2
37 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 44
38 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуули 36,6
39 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 36
40 Улаан-Үдэ хотын 12-дохи дунда һургуули 35
41 Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи дунда һургуули 33
42 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын гимнази 31,5
43 Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули 30,5
44 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 29,85
45 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 29
46 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын «Эбтэй бүлгэм» 27,5
47 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 27
48 Улаан-Үдэ хотын 20-дохи дунда һургуули 26,5
49 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 20,5
50 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 19,5
51 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 16
52 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 13
53 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 11,5
54 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 0,75

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ itog 24

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!