V наадам

1-дэхи  hуури — Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

2-дохи һуури — Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг

3-дахи  hуури — Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг

 

V нааданда шалгарһан, онсо мэдэсэ харуулһан үхибүүдтэ тусхай үнэмшэлгэнүүд, баярай бэшэгүүд, шагналнууд барюулагдаа гэбэл:

  1. ШАГАЙН МОРИН ТАЛАДА:

Буряад хэлэнэй нютаг аялгын толи бүтээһэнэй түлөө:

1-дэхи һуури – Зэдын аймагай Алцагай дунда һургуули

2-дохи һуури – Хяагтын аймагай  Мөөрөөшын дунда һургуули

3-дахи һуури – Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

 

  1. ШАГАЙН ХОНИН ТАЛАДА:

а) Буряадай мүргэлтэ газарнуудые мэдэсээрээ асуудалнуудта үгтэһэн гурбан харюунуудай зүб нэгыень шэлэхэ мүрысөөндэ:

1-дэхи һуури – Очирова Янжина, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин 10-дахи ангиин

2-дохи һуури – Иванов Түмэн, Республикын үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 10-дахи ангиин

3-дахи һуури – Намсараев Галсан, Захааминай аймагай Утаатын дунда һургуулиин

 

б) “Сүлөө саг – сэнтэй саг”. Эндэ сүлөө хөөрэлдөө дэлгэхэ даабари байгаа. Шалгаржа тодорогшод:

1-дэхи һуури – Бальжинимаев Бадма, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын һургуулиин “Эрдэни” бүлэгэй 10-дахи ангиин;

Соболева Александра, Кабанскын аймагай Корсаковын дунда һургуулиин 10-дахи ангиин

2-дохи һуури – Лубсанов Эрдэни, Зэдын Алцагай дунда һургуулиин 5-дахи ангиин;

Будаев Алдар, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуулинн 8-дахи ангиин

3-дахи һуури – Норбоева Сарюна, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 11-дэхи ангиин;

Андреев Дашинима, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи һургуулиин “Дүхэриг” бүлэгэй 7-дохи ангиин

 

  1. ШАГАЙН ҮХЭР ТАЛАДА:

а) Хэнэй хэлэн баян бэ?

1-дэхи һуури – Галданова Сэлмэг, Хэжэнгын дунда һургуулиин “Урагшаа” бүлгэмэй 8-дахи ангиин

2-дохи һуури – Гармаева Алтана, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин “Жаргалтай бүлэ” бүлгэмэй 7-дохи ангиин

3-дахи һуури – Эрдыниева Туяна, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин 10-дахи ангиин

 

б) Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе. Эндэ оршуулгын хүдэлмэри байгаа.

1-дэхи һуури – Ринчинова Толон Хориин аймагай Ааланай дунда һургуулиин

2-дохи һуури – Дондопова Ирина Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуулиин

3-дахи һуури – Бадараева Алина Хэжэнгын дунда һургуулиин “Урагшаа” бүлэгэй

 

  1. ШАГАЙН ЯМААН ТАЛАДА:

а) Уран шүлэгшэдэй мүрысөөн

 

1-дэхи һуури – Лена Цыренжапова, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуулиин 8-дахи ангиин

2-дохи һуури –  Лена Гармаева, Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуулиин 6-дахи ангиин

3-дахи һуури – Санжима Доржиева, Хэжэнгын дунда һургуулиин “Урагшаа” бүлгэмэй

 

Зохёогдоһон шүлэгүүдһээ дуун болохоор гэжэ шэлэгдэһэн:

“Баян сагаан Санага”.  Александра Цыденова – Захааминай аймагай Санагын дунда һургуулиин 8-дахи анги

“Эхэ нютаг”. Буян-Дэлгэр Цыренжапова – Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 11-дэхи анги

 

б) Буян хэшэг уряалая! Эндэ баһал үгтэһэн гурбан харюунуудай зүб нэгыень шэлэхэ мүрысөөн байба

1-дэхи һуури – Аюшеева Даша, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуулиин 8-дахи ангиин һурагша

2-дохи һуури – Ханташкеева Наталья, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин

3-дахи һуури – Лубсандабаева Аяна, Зэдын аймагай Н. Осоровай нэрэмжэтэ Цагаатайн дунда һургуулиин

 

  1. ШАГАЙН ТЭМЭЭН ТАЛАДА:

а) Уран гартан. Эндэ шалгарһан һургуулинууд гэхэдэ:

1-дэхи һуури – Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

2-дохи һуури – Хэжэнгын дунда һургуулиин “Урагшаа бүлэг”

3-дахи һуури – Зэдын аймагай Петропавловкын дунда һургуули

 

Эрхим бүтээлнүүд:

1- дэхи һуури – Цыденов Базаржаб,  Зэдын аймагай Алцагай дунда һургуулиин

2-дохи һуури – Бальжинимаев Цыбиг, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуулиин

3-дахи һуури – Ринчинов Номто, Баргажанай дунда һургуулиин 6-дахи ангиин

3-дахи һуури – Митупов Аюша, Хёлгын голой Тэрэбхээнэй дунда һургуулиин

Тусхай шагнал – Доржиев Түмэн, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуулиин

 

б) Уран баримал: Нооһо ээрэхэ, оймһо нэхэхэ даабари байгаа.

1- дэхи һуури – Куренова Нелли, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуулиин 10-дахи ангиин

2-дохи һуури – Цыремпилова Юлия, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай  дунда һургуулиин

3-дахи һуури – Гармаева Наталья, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин

 

Эсэслэһэн дүн эндэ хаража болоно: itog 5 konkurs

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!