Урин хабарай уянхан шэнжэ. XXIX наадам

Зохёохы хүдэлмэриин сэдэб: УРИН ХАБАРАЙ УЯНХАН ШЭНЖЭ

Хүдэлмэридэ эрилтэнүүд: Энэ наадамда таанад «Урин хабарай уянхан шэнжэ» гэhэн сэдэбээр зохёохы хүдэлмэри бэшээд ерэхэт. Зохёолго соохи байгаалиин зураглал, мүн хүнэй сэдьхэлэй байдал зэргэсүүлэн харуулжа гү, али үгы hаа нютагайнгаа нюур шарай хабарай сагта ямар байнаб гэжэ уран үгөөр зураглажа, уран гоёор харуулхаяа оролдогты.

Урдахи наадамуудта хүнэй дотор, гадар тала зураглаха үгэнүүдтэй танилсаһан байгаат, тэрэ мэдэсэеэ хэрэглэгты.

Уран зохёолой шэнжэтэй эрхим зохёолгонуудтнай ФМ радиогой долгёор нютагай үдэрнүүдтэ дамжуулагдаха, «Буряад үнэн» сониндо хэблэгдэхэ, удаань нютаг нютагай суглуулбари болгон, амяараа «Хүүгэд бэшэнэ» гэһэн гаршаг доро хэблэгдэхэ түсэбтэй.

Танай хүдэлмэридэ хэр олон нютаг үгэнүүдые зүбөөр, зохёолгынгоо удхада тааруулжа оруулһантнай тоологдожо, сэгнэлтын гол хүтэлбэри болохо. Энэ гэрэй хүдэлмэри сахим хаягаар мартын 20 болотор эльгээгты: exexelen@gmail.com

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!