XXIII наадам

Наадан заншалта ёһоороо Ивалгын дасанда апрелиин 13-да үнгэрөө. Энэ наадануудай гаргашые Буряад Уласай Соёлой яаман, яаманда хабаатай соёлой, урлалай эмхи зургаанууд бэе дээрээ даажа абаһан байгаа.

 

 

 «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаринуудаар элирһэн эрхим  бүлэгүүд:

1.  Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

2.  Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй 1-дэхи бүлэг

3.  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

4.  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

5.  Сэлэнгын аймагай  Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули

6.   Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй

7. Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

 I ҺУУРИ  Дармаева Лена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй 1-дэхи бүлэг

II ҺУУРИ  Токтохоева Баира, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Чойдонова Алина, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

 

МОДОШО ДАРХАН

I ҺУУРИ  Бадмаев Заято, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй 1-дэхи бүлэг

II ҺУУРИ  Цынгуев Игорь, Сэлэнгын аймагай  Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули

III ҺУУРИ  Гомбоев Цыдып, Баргажанай  аймагай Хилганын дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Урбанеев Галсан, Зэдын аймагай Петропавловкын һургуулинуудай бүлэг

II ҺУУРИ  Цыдыпова Катьяни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ Эрдынеев Олзо, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАНГАЙ ТҮЛӨӨ ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ  Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай Петропавловкын һургуулинуудай бүлэг

II ҺУУРИ  Батуева Эржена, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Нанзатов Зоригто, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей- интернат

НААДАНАЙ ЭСЭСТЭ ҺУРГУУЛИНУУД ХООРОНДЫН ДҮНГҮҮД

 

ҺУУРИ Һ   У   Р   Г   У   У   Л   И ОНОО
1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй 1-дэхи бүлэг 107,7
2 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 92,8
3 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 91,5
4 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 88,7
5 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 87,5
6 Зэдын аймагай Петропавловкын һургуулинуудай бүлэг 86,5
7 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 85,7
8 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм 85,4
9 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй 2-дохи бүлэг 83,6
10 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 82,95
11 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 80,9
12 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули 79,3
13 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 79,9
14 Сэлэнгын аймагай  Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули 77,9
15 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэг 77,5
16 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 74,8
17 Мухар-Шэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 73,1
18 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 69,8
19 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 65,2
20 Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули 63,6
21 Захааминай  аймагай Мэлын  дунда һургуули 62,9
22 Баргажанай  аймагай Хилганын дунда һургуули 61,2
23 Сэлэнгын аймагай  Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 58,6
24 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түб 56,5
25 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 55,8
26 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын дунда һургуули 52
27 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1-дэхи дунда һургуули 51
28 Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули 48,1
29 Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули 47,5
30 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 46,6
31 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули 43,1
32 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 37,7
33 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 36
34 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 35,1
35 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 33,1
36 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 2-дохи дунда һургуули 32,5
37 Сэлэнгын аймагай  Галуута-Нуур хотын гимнази 26,5
38 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 24,6
39 Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули 23,5
40 Захааминай  аймагай Нуртын ба Үлэнтын   дунда һургуулинуудай суглуулагдамал бүлгэм 22
41 Улаан-Үдэ хотын 42-дохи дунда һургуули 20,5
42 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 20
43 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 19
44 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуули 14,7
45 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 14,5
46 Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули 14
47 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуулиин «Минии нютаг» бүлгэм 13,5

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ itog 23

 

Нааданай хоёрдохи хубидаа үргэлжэлэл хойто үдэрынь, апрелиин 14-дэ Буряадай гүрэнэй Сэнхир дэлгэсэй ба агаарай долгиной хамжаанай сэнхир дэлгэстэ нютаг хэлэнэй гуримаар суглуулагдаһан бүлэгүүдэй нааданай дүнгүүд

 

ҺУУРИ Б   Ү   Л  Э   Г ОНОО
1 Хори буряадуудай бүлэг 71
2 Сэлэнгэ буряадуудай бүлэг 70
3 Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг буряадуудай бүлэг 62
4 Эрхүү буряадуудай бүлэг 52
5 Хонгоодор буряадуудай бүлэг 50
6 Баргажан буряадуудай бүлэг 48

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!