ШҮҮТЭЭНҮҮДТЭ МҮРГЭХЭ ТУС ЭРДЭМ

МАНАЙ ЕХЭ ЛАМАНУУДАЙ ТОДОРУУЛСАН ШҮТЭЭНҮҮДТЭ МҮРГЭХЫН ТУС ЭРДЭМ

Отосан Хаанай Бодисадба Очирвани орондо нарин нягтаар мүргэжэ шадабал, бүхы дэлхэйдэ байсан холо нюусынь мэдэхэ эрхэтэй болоно, өөрынгөө хүшэ болон шадал ба тэнхээгээ сэргээхэ аргы олон болгооно.

Эргэ Бургэдэ Бодисадба Манжушрин орондо мүргэжэ байбал, ухаанай бэлиг абьяс хурса болоод тодорхо. Улаан Янжиманай үйлэтэй тараад, Бурханай Табан ухаанай туе эрдэм танда үргэлжэ тасархагүй, Нара Хажад Дангинын адис хүртэбэл, танай гадаа дотор амгалан болохо, Бүргэ Хаанай Онгон тэнгэри эзэтэйнь эсэгэ үбгэнэй удама хамгалха, гайхалтай Анавад далайн дусал амсажа Үзөөд, Сагай тэнгэриин хүшөөр ерээдүүгэй юумэндэ бэлэтхэл үйлдэжэ болохо.

Ранжун Маанида Чойжон Гомбо сахюусандань зальбираад, Бодисадба Арьябалын адисаар энэрхы сэдьхэл сайнаар ойлгоод, өөрин урда түрэлнүүдээ мэдэжэ болоно, дараань зургаан зүйл амитанда түс хүргөөжэ энэ наснай буяанаа олохо.

Хилгантын дасанай анханай Хамбын Хүрээнэй субаргадань мүргөөд, Базарсада Бурханай адис хүртэбэл, бүхы наснай алда, гэм болон өөрин ба бусадай боруу үйлнүүды засаха эрхэтэй болоно.

Талын Харганагай Нирванын орондо зальбираад хоножо байбал, нүгөө түрэлдөө Диважин ба Гандан болон бусад Бурханай орондо амархан тэрэ хүргөөхын газар мүн.

Санага ба Саана газарай Деважин орондо дүтлөөд, зальбирха бодолдо аба эжи болон бусад ойрхон зонигоо санаад, мэндэлжэ дуудаад золгоходо, мүнөө хиижэ байсан ажил мэтые сануулан баярлуулха.

Хонин Нюгын дүрбэн мэлхи бахын шүтээнүүдтэ мүргэбэл, Анавад далайгаас луутай хамта хун шубу унай сүрэг мэтэ бэди ниидээд ерэжэ, Байгал мэтэ далай соо шингээд, мэлхиин ударидасан буянаар газар дээрэ гарсаниие бодоод, энэ газар дэлхэй манай тоонто нютаг бэшэ гэжэ ойлгосон бол ехэ зүб.

Тамчин дацанай Цогчен ба Чойрын дугануудтань мүргэжэ ябахада, 155 жил соо Хамбын Хүрээнэй хэды олон мянган лама хубарагай үйлдэсэн Будда Багшын номой эрдэм болон буянтай үйлынь та ухаандаа оруулжа, сэдьхэлдэ шингээбэл, танай бэеэнэй гол эзэн сүнсэ ба нюуса сэдьхэлтэйгээ хамта ехээр баярлажа байха.

Бүрин Хаанай Лхамо сахюусанай орондо гаража мүргэбэл, бүхы буряадай 13 ехэ дацанай олон мянган жиндаг зоной сэдьхэл баярласан түлөө, эрэшүүл, танай санасан хэрэгтнэй хурдан бүтэхэ.

Зандан Жуу шүтээндэ хүрэжэ, амидыгаар байсан Будда Багшатай ушаржа мүргэнэм гэсэн ухаан өөртөө түрүүлээд, дараань зальбирха санаанда аба эжин намда буян болон тус үйлдэснинь сайнаар бусаагааб гэжэ бодон, урагшаябаха.

Жаран Хашарай субарга шүтээндэ мүргэхэдэ, аха дуунууд ба гэр бүлнүүдэй хоорондо эб найрамдалань эбдэрээд, хагаржа байсание сайнаар эблэрүүлхын түлөө ухаан болон шадал ба аргатай болохо.

Сагаан Янжима шүтээндэ мүргэхэдэ, ухаанай бэлигээр оршолоной харанхы ой шүгы шатааха эрхэтэй болоод, хэл эрхэтэнэй дуунай абяагы эли тодоруулаад, эмэгтэй хүни эжи болгоохо.

Угнаса нютагай «Ерээдүүгэй сагай дацанай газарта» зальбирхада, танай бэе, ухаан болон сэдьхэлэтнэй ехэ бүхэ болоод, дараань танай өөрин нютагта газарай хүдэлгөөн, үер ба түймэр болон бусад гай аюл ехээр болохогүйн аргатай бол но.

Алханай Дэмчик Идамай орондо хүрөөд зальбирхада, энэ жилдэ бүтээжэ шадахагүй үйлнүдэй гэмэгүй хойшолуулха аргатай болно, Нара Хажад Дангинын адис хүртэбэл, танай гада дотор амгалан болохо, Ранжун Манидань үнэн зүрхөөс мүргэхэдэ, аба, эжы болон бусад дүтэ зонигоо Деважинай орондо хүргөөжэ болохо.

Цугол дацанай Намнанай Багшын субаргадань хүрэжэ зоригтой мүргэбэл, ядарган болон элдэб хүндэ рак мэтэ үбэшэн номгоруулан арилгажа болно.

Аха нютагай Ногоон Дархи ба Сагаан Дархин шүтээндэ гаража мүргэбэл, ехэ үндэр газарай агаарын хүшээр өөрин гол эзэн сүнсыгэ бэенэй онсо шухал орондонь (хүйс, зүрхэ ба толгойн соо) байсаниие ойлгоод мэдэжэ болно.

Ольхон аралай Жамсаран сахюусанай орондо гаталжа ошоод мургэбэл, сэрэг болон бусад хүшэн албатанда ехэ тусатай. Энэ Улаан сахюусанай уурэгын дагуу муу юумэ хүндэ санажа ябабал, тэрэтнэй бусаад, тандаал ерэжэ болохо.

Үржэн Хандын орондо хүрэжэ зальбираад, Сэндэма сахюусанай адис хүртэбэл, хоосон шанар барихын эрхэдэ ниилэн дүтэ болно.

Байца гэсэн газарта хүрэжэ ороод, Табан Бурханай мутарта сайнаар зальбирхада, Минтугба Буддын адистай шимэгынь хүртэхэ Будда Багшын сургаал дэлгэрүүлхын түлөө.

Санжи Цыбиковай дабташгүй ехэ убадистай наринаар бүтээсэн бүхы шүтээнүүдтэнь сайнаар мүргэжэ шадабал, та одоо Диважин орондо байсан энэ Ламатай уулзаха эрхэтэй болохот.

Сээжын дасанда хурэжэ мургэбэл танай сээжын санаа байсан зурхэнэй элдэбын убэшынь номгороод, сэдьхэл санаа тэгшэрхэ.

Загастайн дасанда ерэжэ сайнаар мүргэбэл, танай одоо ухаан сэдьхэл сэрэмжэ болоод, элдэб муу юумэндэ таарахагүйт.

Шаргалжинай Ганжурта хүрэжэ мүргөөд, Намсарай сахюусанһаа адис хүртөөд, сэдьхэлдээ сүзэгтээ болохо эрхэтэй болохот.

Этигэлэй Хамба Ламатай ушаран мүргэхэдэ, та өөрин сэдьхэлэй нарин үзэгдэлыгэ (3-ти нюдөө) тодоруулха эрхэтэй болно, абарал болон элдэб түс гүйжэ байхада, энэ Багшадаа яажа ашын харюулхабиб гэжэ санаха, Хамба ламатайгаа энэ насанай холбоотой болохын түлөө хари өөрөө үзэсэн Бурханда ямар нэгэ тангариг үргэхэ хэрэгтэй.

Россиин Буддын заншалта Сангхын Бандида Хамба Лама  Дамба Аюшеев

(авторай бэшэлгэ, найруулга үгтэһэн зандань орхигдобо)

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!