Блиц-урилдаан 33 наадам

БЛИЦ-АСУУДАЛНУУД

Элдэб асуудалнууд (дабталга)

(танай нютагта юун гэхэб?)

 1. Һая ургаһан ногоое юун гээд нэрлэдэгбибди?
 2. Шархын эдэгэхэдэ үлэһэн сараа – шрам
 3. Аягын оёорто үлэһэн шэнгэн зүйлэй үлээдэһэн
 4. Һара мүшэдэй бэе бэедээ дүтэлһэн үе
 5. Үүдэнэй можын дээдэ хүндэлэн модон
 6. Энэ сэсэгые ородоор ирис гэдэг, харин буряадаар …
 7. Хюмһанай дорохи хуураһан арһан
 8. Малай хатаһан шабааһан . . .
 9. Дунда, дээдэ мэргэжэлтэ һургуулиин һурагша. . .
 10. Шажанай ёһоор арюудхаха гэхэдээ . . .
 11. Үнеэнэй тугалдаа мээхэйржэ аалиханаар мөөрэхые үйлэ үгөөр хэлэгты…
 12. Модоной холтоһо абаха гэхэдээ. . . яаха гэхэб?
 13. Хүлөө һольбуулан дороо хэжэ һуухые юун гэхэб?
 14. Мори унахадаа хүлөө дүрөөдэ хэхые нэгэ үгөөр хэлэхэ
 15. Буугай һүргэдэг оньһон (курок)
 16. Хүлэй табгай туруунай дээрэхи яһан
 17. Хуураһан талхые юун гээд нэрлэхэб?
 18. Шэбхэ, аргал шэрэдэг шарга . . .
 19. Амтатай хоол – саахар-конфетэ гэхэдээ. . .
 20. Аха дүү эрэшүүлэй һамгадые хэд гэхэб?
 21. Эгэшэ дүү басагадай үбгэд хоорондоо хэд болоноб?
 22. Хүбүү басагаяа айл болгоһон абанар бэе бэедээ хэд бэ?
 23. Эсэгынтнай аха гү, али дүү эрэшүүл танда хэд болохоб?
 24. Эжынгээ эжые хэн гэхэб?
 25. Хүбүүнэйнгээ үхибүүдые хэд гэхэб?
 26. Абынгаа абые хэн гэхэбта?
 27. Эжынгээ абые хэн гэхэб?
 28. Ашынгаа үхибүүдые зүбөөр хэд гэхэб?
 29. Түрэһэн эгэшэ дүү басагадай үхибүүд хоорондоо хэд болоноб?
 30. Эжынгээ аха дүүнэрые хэд гэхэб?
 31. Басаганай гү, али дүү басаганайнгаа үбгые хэн гэхэб?
 32. Эгэшынгээ нүхэрые (үбгые) хэн гээд нэрлэхэб?
 33. Үбэлэй сагта тэнгэриһээ унадаг шииг нойтон
 34. Хэдэн үдэрөөр һалангүй ороһон бороо
 35. Намарай сагта унадаг хүйтэн сэн, шүүдэрые юун гэдэг бэ?
 36. Үбэлэй эхин хүрэтэр дулаан байлгые юун гэхэб?
 37. Саһанай орожо байхада ехээр һалхилхые юун болоо гэхэб?
 38. Газар сайлгаһан нимгэхэн саһые юун гэдэг бэ?
 39. Үбһэ ногооной ехээр шарлажа гандахые ямар ган гэхэб?
 40. Зунай сагта ороһон жэжэхэн мүльһэтэй бороо  
 41. Һаяхан түрэһэн нарай үхибүүн гэхэдээ, юун гээд хэлэхэб?
 42. Буряад арадай үлеэжэ абяа гаргадаг хүгжэмэй зэмсэг
 43. Амитаниие бариха түхеэрэлгэ, ородоор «капкан», буряадаар юун гэдэг бэ?
 44. Загаһа баридаг шүүр (сеть)
 45. Шоно улидаг, шандаган яадаг бэ?
 46. Шэмхүүлһэн, заһагдаһан эрэ ямаае юун гэхэб. . ?
 47. Гүүнһээ – унаган, гүрөөһэнһөө юун түрэдэг бэ. . ?
 48. Үнеэнэй тугал, нохойн . . . юун гэхэб?  
 49. Хун шубуун улидаг, харин галуун яадаг бэ?  
 50. Хулганын зулзаган, миисгэйн «котёнок» гэхэдээ юун бэ?
 51. Хүхы донгододог, харин элеэ яадаг бэ. . ?  
 52. Хайлаһан саһанай уһа юун гээд нэрлэхэб?
 53. Мүльһэнэй забһараар халин урдаһан уһан
 54. Хойто үбэл болотор эдигдэнгүй үлэһэн үбһэеэ ямар үбһэн гэхэб?
 55. Үзүүртэй юумээр хадхажа, нүхэ гаргахада, яагааб гэхэб
 56. Нёдондоной сабшагдаагүй үбһэн гэхэдээ, нэгэ үгөөр юун гэхэб?
 57. Юумэ хоёр тээһээнь үргөөд ябахые юун гэхэб?
 58. Түхэреэлээд һууһан зониие яагаад һууба гэжэ хэлэхээр бэ?
 59. Мүнгэ, зөөриеэ алдаха ушарые юун гэхэб?
 60. Элдэб нааданда хүнэй гаргадаг мэхэ гохо. . .
 61. Арай гэжэ хүлөө татажа ябахые ондоо үгөөр юун гэхэб?
 62. Жабар үбгэнэй тоонто нютаг
 63. Ямар гүрэндэ Шэнэ жэлэй урдахана хуушан юумээ газаашань гаргажа хаядаг бэ?
 64. Манай гүрэндэ эгээ һүүлдэ хаана Шэнэ жэлээ угтадаг бэ?
 65. Хаана пальмануудай дэргэдэ Шэнэ жэл угтаха заншалтайб?
 66. Ёлко-хасуурияа гоёогоод, уһанда урдуулха ёһо хаана бииб?
 67. Шэнэ жэлдэ ёлкоёо гоёохо заншал хаанаһаа эхиеэ абанаб?
 68. Ямар гүрэндэ Шэнэ жэлэй ерэхэлээр таалалдан, бэе бэеэ амаршалдаг бэ?
 69. Эгээ түрүүлэн ямар гүрэндэ хасуурияа гоёохо шэл нааданхайнууд бии болооб?
 70. Саһан хүүхэнэй түрэһэн нютаг
 71. Үбэлдөө соолго руу орожо, уһан доогуур тамардаг шубуу нэрлэгты
 72. Мүшэдэй ехээр ялалзахада юун болохо гэдэг бэ?
 73. Үбэлөө дүүрэн тархяа уруунь харуулаад унтадаг амитан
 74. Ямар шубуудай ниидэжэ ерэхэдэ, үбэл дууһаба гэжэ мэдэхэбибди?
 75. Үбэлэй декабрь һарые буряадаар нэрлэгты
 76. Адуун һүрэг үбэлдөө яажа уһалдаг бэ?
 77. Үбэлэй хүйтэндэ гутал дээгүүрээ үмдэдэг арһан гутал. . .
 78. Бодон гахай – дикий кабан, харин олень юун болоноб?
 79. Хэрмэн гэхэдээ белка гэдэг, кабарга буряадаар юун болохоб?
 80. Жэрхи – бурундук, суслик гэхэдээ, юун гэхэб?
 81. «Ондатра» гэхэдээ юун гэхэбта?
 82. Заряа – ёж, «лось» юун гэхэб?
 83. Гүрөөһэн – косуля – медведь –?
 84. Волк – шоно, рысь –?
 85. Барсук – доргон, выдра –?
 86. Колонок – һолонго, соболь –?
 87. Енот – элбэнхэ, лев –?
 88. Нерпа – хаб загаhан, тигр –?
 89. Дикая лошадь – хулан, харин верблюд …юун бэ?
 90. Үхэр мөөрэдэг, буха. . . .
 91. Миисгэй хэршэгэнэдэг, барас яадаг бэ?
 92. Могой торшогонодог, гахай. . .
 93. Адуун инсагаалдаг, нохой яадаг бэ? . . .
 94. Шаазгай шаханадаг, шара шубуун . . .
 95. Хүхы донгододог, бүргэд шубуун . . .
 96. Бурханай гү, али бодисадын нюдэн гэдэггүй, харин хүндэлжэ юун гэхэб?
 97. Бурханай гар гэдэггүй, харин. . .
 98. Һахилай ёһоор ламын сээжэ бэеэ орёогоод байдаг бүд
 99. Бурханай урда табигдадаг тахил хэды зүйлһөө бүридэдэг бэ?
 100. Бурханай хүл гэдэггүй, харин хүндэлжэ хэлэгдэдэг юун гэжэ үгэ бииб?
 101. Эм хадагалдаг арһан туулмагхануудые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 102. Дасандаа үргэл, мүргэл хэжэ байдаг зонуудые хэд гээд нэрлэхэб?
 103. Бурханай номой арюун сэбэрые харуулһан тэмдэг – сэсэг. . .
 104. Дасанай орой дээрэхи алталмал гоёолто
 105. Шажанай ёһо сахижа, богони саг соо мяха эдингүй байхые ….
 106. Маани уншахадаа хэрэглэдэг тоолуур
 107. Досоогоо маанитай, буян олохын тула эрьюулэгдэдэг юун бэ?
 108. Спутники планет гэхэдээ…
 109. Малая Медведица –
 110. Комета –
 111. Метеорит –
 112. Солнечная система –
 113. Подорожник – таба hалаа, шиповник гэхэдээ. . .
 114. Боярышник – долоогоно, ревень гэжэ оршуулагты
 115. Ревень полевой гэхэдээ. . .
 116. Ирис гэхэдээ, сахилза, харин чабрец юун болоноб?
 117. Репейник гэжэ үгые буряадшалагты
 118. Шара улаан сэсэг (жарки) буряадшалагты
 119. Полынь, богородская трава гэхэдэ юун бэ?
 120. Трава гэхэдээ, «ногоон» гэнэ, харин «вьюнок» гэхэдээ. . .
 121. Ильм – хайлааhан, ковыль . . . .
 122. Ромашка – балжан гарма, фиалка гэжэ сэсэг буряадаар…
 123. Улаалзай – лилия, сарана гээд ородоор нэрлэнэ, харин роза сэсэг гэхэдээ
 124. Одуванчик гэхэдээ нямняа сэсэг гээд нэрлэнэбди, подснежнигнай юун болоноб?
 125. Колокольчик гээд нэрлэгдэһэн сэсэгые буряадаар
 126. Тюльпан сэсэг гэхэдээ юун гэхэбта?
 127. Бутон гэхэдээ буряадаар буурсаг, букет гэхэдээ юун гэхэб?. .
 128. Лиственница гэхэдэ «шэнэһэн» гэдэг, тополь гэхэдэ юун болоноб?
 129. Багульник – тэрэнги болоно, харин можжевельник буряадаар ….
 130. Береза гэхэдэ хуhан, осина гэхэдэ юун гэхэбта?
 131. Хасуури – ель гэдэг, харин пихта юун бэ?
 132. Нарhан – сосна, харин кедр гэхэдэ юун болохоб
 133. Воздух – агаар, пар гэхэдээ юун гэхэбта?
 134. Туман гээшые манан гээд оршуулдаг, мираж гэхэдэ юун гэхэбта?
 135. Мүндэр – град, шүүдэр гэхэдэ юун болоноб?
 136. Утёс – байса, харин падь гэхэдэ юун гээд оршуулхабта?
 137. Родник – булаг, харин перевал гэхэ болоо һаа, юун гэхэбта?
 138. Овраг гэхэдээ юун гэхэб? (ганга, жалга)
 139. Тропинка – зүргэ, степная дорога гэхэдээ. . .
 140. Грозовой ливень гэбэл…
 141. Вихрь, смерчь тухай хэлэбэл, юун гэхэбта?
 142. Сахилгаан – молния, харин радуга гэхэдээ юун болоноб?
 143. Закат солнца – наранай оролгон, восход солнца гэхэдээ юун бэ?
 144. Ягодные кустарники гэжэ холбуулал оршуулагты –
 145. Излучина реки гэхэдээ, . . . юун гэхэб?
 146. Склон горы гээд буряадаар хэлэгты
 147. Настойчивый гээд ямар зантай хүниие хэлэнэб
 148. Забывчивый – мартамхай, харин бесшабашный гэхэдэ…
 149. Смекалистый – гэжэ үгэ оршуулагты
 150. Заботливый – анхаралтай, энэрхэг, харин неуклюжий гэхэдэ…

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!