Дүн 36-дахи наадам

 

Октябриин 22-то  «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» гэһэн Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 36-дахи наадам онлайн түхэлөөр үнгэрбэ. Энэ наадамаймнай  эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман болоно.

БЛИЦ-УРИЛДААН «БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ» 

 1. Тамжитова Дулма, Будожапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
 2. Аюрова Арюна, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
 3. Аюшеева Гиляна, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули
 4. Шойдорова Дарина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм
 5. Жамбалов Түдэб, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм
 6. Цыдыпова Аршана, Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда һургуули
 7. Бурунова Алтана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
 8. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
 9. Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули
 10. Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули
 11. Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлгэм
 12. Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
 13. Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Тарнуева Номина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм

III ҺУУРИ Петухова Катя, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ

I ҺУУРИ Гармаева Бэлигма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Цыдыпова Надя, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

III ҺУУРИ Гомбожапова Настя, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

УРАН ЗОХЁОЛ ОРШУУЛГА, УРАН УНШАЛГА

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ Буянтуев Баярто, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

II ҺУУРИ Цыбикжапова Настя, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Омогтуева Сэлмэг, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Печеев Дамдин-Жамсо, Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули

II ҺУУРИ Яньков Георгий, Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

III ҺУУРИ Раднаев Булат, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Чан Зун Вика, Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули

II ҺУУРИ  Цыденешиев Лобсан, Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

III ҺУУРИ Дашицыренов Рандол, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

һуури Һургуули оноо
1 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 70,8
2 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 70,4
3 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 69,9
4 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 69,4
5 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм 68,6
6 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 67,8
7 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм 67,7
8 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 65,6
9  Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 65,5
10 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 64,5
11 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 63,7
12 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 63
13 Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 62,5
14 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 59
15 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 57,3
16 Хурамханай аймагай Дэрээнэй дунда һургуули 56,7
17 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 49,6
18 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 48
19  Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын дунда һургуули 46,8
20 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлгэм 45,4
21 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 43,5
22 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 40,2
23 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 39,2
24 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 33,5
25 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат 27
26 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм 16,5

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ, эндэ харагты Свод с баллами

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!