XVIII наадам

Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүдэй ээлжээтэ наадан 2017 оной табан һарын 26-да дасанайнгаа Ехэ һургуулиин үрөөнүүд болон танхимууд соо үнгэржэ, хойто үдэрынь, табан һарын 27-до, Буряадай сэнхир дэлгэстэ үргэлжэлбэ.

 

Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын мүрысөөн үнгэрбэ. Энэл мүрысөөнэй үргэлжэлэл хойто үдэрынь, мүн лэ заншалта ёһоороо, отог нютагуудаараа хубааран, 6 бүлэг болоод, Буряадай Гүрэнэй сэнхир дэлгэсэй сэхэ дамжуулгада хоёр сагай туршада мүн лэ мүрысэжэ хабаадалсаа. (11 сагһаа 13 саг болотор).

Энэ ехэ хэмжээ ябуулгын зорилгонуудые богони тэдыгээр һануулан хэлэбэл иимэ:

= Буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, хэлэнэй нютаг аялган дээрэ харилсаха оршон байдалые дэмжэхэ;

= Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, урлал, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы, абынгаа хэлэ хүндэлэн үргэжэ һургаха.

 

Энэ удаа Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман эбээн тэдхэжэ оролсоод, шагналай болон бусад гаргашануудые бэе дээрээ даажа абаа.

 

Эхилээд үдэрэй туршада нэрлэгдэһэн заабаринуудаар үнгэрһэн мүрысөөнүүд ямар дүнтэй гараа юм гэжэ хараябди:

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ!

I ҺУУРИ Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ   Актинова Мэдэгма, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыбикжапова Настя, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

 

БЛИЦ-УРИЛДААН «Мэдэжэ ябаха ойлгосонууд»

I ҺУУРИ Ракшаева Намжила, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ Цыбикжапова Настя, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Бурунова Алтана, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ

I ҺУУРИ Пурбуев Энхэ, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

II ҺУУРИ   Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Долгор, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

 

ЭЖЫНЭРЭЙ ЭРХИЛДЭГ АЖАЛ ЭРХИМ БАСАГАД ХАЛАН АБАНА

I ҺУУРИ  Гатапова Сагаан-Дари, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

II ҺУУРИ   Намсараева Намсалма, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Гергенова Ксения, Түнхэнэй  аймагай Тоорын дундa hургуули

 

ШЭРЭ, БИИРЫН УДХА ЕХЭ

I ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ   Шагдарова Айдана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Янданов Амгалан, Түнхэнэй  аймагай Тоорын дундa hургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ,

САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг

II ҺУУРИ   Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Гатапова Сагаан-Дари, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

II ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Балданова Виктория, Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

 

УРАН ДАРХАН

I ҺУУРИ Дашиев Галсан, Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули

II ҺУУРИ   Бадмаев Заято, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Цыденов Алдар, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ   Сандыков Мэргэн, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Бальжинимаев Цэбэк, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ Буянтуева Аяна, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ   Аранжапова Ирина, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Самбуев Норбо, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

 

ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДЫН ҺУУРИНУУД:

 

1 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 101,23
2 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 100,8
3 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 95,1
4 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 91,45
5 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг 90,25
6 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 89,9
7 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 89,25
8 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 86,4
9 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 84,6
10 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 83,28
11 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 82,75
12 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг 82,2
13 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 81,45
14 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 79,25
15 Түнхэнэй  аймагай Тоорын дундa hургуули 79
16 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 77,4
17 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 76,3
18 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 74,9
19 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 72,15
20 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 68,4
21 Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули 67,2
22 Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай нэгэдэмэл «Тэрэнги» бүлэг 63,8
23 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 63,7
24 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 58,3
25 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 54,9
26 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 54,2
27 Сэлэнгын аймагай Загастайн дундa hургуули 51,1
28 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 49,2
29 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 49,1
30 Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули 45,9
31 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Бага дүхэриг» бүлэг 42,4
32 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 36,45
33 Яруунын аймагай Иисэнгын дунда һургуули 28
34 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 14,5

Табан һарын 27-до Буряадай сэнхир дэлгэс дээрэ наадан үргэлжэлжэ, эндэ хабаадаһан бүлэгүүд иимэ һууринуудта гараа:

 

       1 һуури Хори буряадуудай бүлэг                                         – 56,0 оноо

       2 һуури Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг буряадуудай бүлэг        – 55,5 оноо

       3 һуури Баргажан буряадуудай бүлэг                                 – 54,5 оноо

4 һуури Сэлэнгын буряадуудай бүлэг                                 – 54,0 оноо

5 һуури Эрхүү-Ивалга буряадуудай бүлэг                          – 52,7 оноо

6 һуури Хонгоодор буряадуудай бүлэг                                – 44,7 оноо

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: itog 18

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!