Блиц-урилдаан. XIV наадам

Нэгэдэхи хуби

Буддаадын шажантанда дурасхал болохо бодолнууд,

хүндэ хэрэгтэй сургаалнууд

1) Хүн яагаад сэдьхэлдээ забсартай болохо болоноб?

2) Тарни тоолохын гол заршам

3) Һунажа мүргэхын урда тээ юу хэхэ ёһотойбта?

4)  Бурхан багшын урда 3 дахин сунажа мүргэхэдөө, сэдьхэлдээ юу даража шаданабибди?

5) Бурханай урда хадаг, мүнгэ ба бусад баялиг үргэхэдөө, юугээ даранабибди?

6) Этигэлэй Хамба Ламын үмэнэ зогсожо, магтаал үйлэдэхэдөө, юугээ даранабибди?

7) Сайн дээжэ, архи, ороос болон бусад зүйл үргэжэ сасахада, ямар удхатайб?

8) Аба эжымнай үглөө бүри бурхандаа тахил үргөөд, газаашаа гаража сайнгаа дээжэ үргэн сасахадань, юундэ туһатайб?)

9) Дасанда, хуралай үедэ, мүн тахилтай газарта сай, архи, сүү сасан үргэхэдэ

10) Аза талаантай, өөртөө хэрэгтэй юумэ бүтээхэ, абаха аргатай болохые хэшэг гэнэ. Хэшэгтэй болохын түлөө юу хэхэб?

11) Сүнэс (һүнэһэн) зайлаа гэһэн ойлгосо ямар шэнжэтэйб, ямар арга хэгдэхэ ёһотойб?

12) Хүнэй бэеын һүнэһэн һарын 15-най үдэр хүнэй ямар хубида байдаг бэ?

13) Хии мори хиидхүүлхын тусхай эрдэмынь тоологты.

14) Буддын шажанда хүнэй 4 буруу (боруу) ударидагшын тус эрдэм гэжэ ойлгосо бии. Эдэниие тусхайлан нэрлэгты.

15) Үйлын Эрлиг хаанай баруун гартахи таягынь ямар эрдэмтэйб?

16) Мадара ударидагша хүн зондо ямар муу шэнжэ оруулдаг бэ?

17) Бурханай гунгарбаа соо Бүднэр һуугаад, ямар ааша гаргадаг бэ?

18) Бүднэрэй хэһэн ааша ямар арга хэжэ, бурхадаа арюудхадагбибди?

19) Ороолон ударидагша хүнэй бэе эзэлээд, амидаралдань ямар һаад ушаруулдаг бэ?

20) Үхэр  хүлэг дээрэ суудалтай Умай тэнгэри хэндэ илангаяа туһатай байдаг бэ?

21) Умай тэнгэри ямар юумэндэ ехээр баярладаг бэ?

22) Ямар тэнгэриин гол үүргэнь абын талын уг удам хаража, 7 үе түрэл танюулдаг бэ?

23) Уһанай эзэн Лусадта тахил үргэхэдөө юу хүсэнэбибди?

24) Бурхадта ламын тахил зүүн талаһаа римбээр табиха гуримтай. Хэды тахил тахигдахаб?

25) Табан хушуу малай нэгэн — морин эрдэниин тус эрдэм нэрлэгты.

26) Буряад зониие буянтай, хэшэгтэй, баялигтай, дэлгэр болгодог тус эрдэмтэй табан хушуун малай нэгэн юун бэ?

27) Олон хоног дотор эдеэ ундагүй ябаха аргатай, зондоо тэсэбэриин, ажалша бүхэриг бэеын жэшээ харуулдаг мал.

28) Юундэ Этигэл Хамба Ламын бэе лагшань эбдэрнэгүйб?

29) ”Муу заяанда унаагүйдөө, сүмэржэ нирваанда орохогүй” гэһэн ойлгосо тайлбарилагты.

30) Дасан дугангууд болон гэрнүүднай юундэ урагшаа үүдэтэйб?

31) Анавад далай гэхэдээ, юун гэжэ ойлгонобибди?

32) Хүн юунэй тулада унда уудаг бэ?

33) Хүн юунэй түлөө эдеэлнэб?

34) Хүнэй хүйсэ (хүйһэн) дээрэ юун байдаг бэ?

35) Хүнэй толгойн оройдо судар ном ба очир табижа адисладаг. Тэндэнь юун оршодог бэ?

36) Хүн юундэ зүүн гараараа мэндэшэлхэ, хүндэ юумэ үгэхэеэ сээрлэдэг бэ?

37) Ямар ушарһаа айлда ороһон хүниие сай эдеэгээр хүндэлдэг бэ?

38) Хэрбэеэ танай  үдэртөө сэжэглэхэ (һэжэглэхэ), гэмшэхэ  бодолдо абтаа һаань, үдэрэйтнай ажал ямар байхаб? (Үдэрэйтнай ажал туһагүй байха)

 

Хоёрдохи хуби

Табан хушуун мал. Малай наһанай илгаанууд.

Малда  хабаатай хэрэгсэлнүүд

1) Үбһэ ногоогоор хооллодог, томо аса туруутай, ута  хүзүүтэй, хоёр бүхэнтэй амитан.

2) Улабар шара зүһэтэй морин. Нэгэ үгөөр энэ зүһэ нэрлэгты.

3) 4-дэхи намартаа  ябаһан  эмэ адууһан.

4) Мори  харууһалдаг хүниие хэн гэдэг бэ?

5) Олон үнеэ һаадаг хүниие хэн гэдэг бэ?

6) Адуун һүрэг һүниндөө харалгые юун гэдэг бэ?

7) Бэеэ хүсэһэн эмэ тэмээн.

8) Мори унахадаа, дээрэнь гэшхэжэ мордодог доодо таладаа хабтагар түмэрынь юун гэдэг бэ?

9) Адууһанай хүзүүн дээрэхи ута хилгааһа юун гэдэг бэ?

10) Хоёрдохи намартаа ябаһан адуунай түл нэрлэгты.

11) Морин, гүүн, унаган, дааган, азарга гэхэшэлэн — хамта юун гээд нэрлэгдэхэб?

12) Адуунай нарай түл.

13) Мори ургалдаг хүниие хэн гэдэг бэ?

14) Мориной хойто хоёр хүлнүүдээ зэргэ үргэжэ һүрэхэ, дэбхэрхые юун гээд хэлэхэб?

15) Мориной хүлынь табгайһаа дээшэ сагаан байхадань, юун гээд нэрлэхэб?

16) Гараһан сагһаа хойшо намар болотор тэнжэһэн үнеэнэй түл.

17) Тэмээнэй хүзүүн доро ургаһан ута нооһон.

18) Арбан наһа хүсэһэн томо сар.

19) Шэмхүүлһэн (заһуулһан) эрэ хонин.

20) Хониной түл (гараһаар жэл хүрэтэр).

21) Гурбадахи намар болотор ябаһан хониной эрэ түл.

22) Табан хушуун малай нэгэн. Ногоогоор хооллодог, һалаа түрүүтэй, шэрүүн нооһотой амитан.

23) Һургагдаагүй адууһан.

24) Малай зунай халуунда нэгэ газарта тогтоод байшахада, юун гэдэг бэ?

25) Дүрбэдэхи намартаа ябаһан эмэ адууһан.

26) Дааганай дэлһэ, һүүлнүүдынь тайраха үйлые юун гэдэг бэ?

27) Мориной дээрэнь мордоһон хүниие унагаахые оролдон дэбхэрхые нэгэ үгөөр юун гэхэб?

28) Адуунай шабааһа юун гэдэг бэ?

29) Мориной нюрганда зөөлэн байхын түлөө эмээл доронь тоходог тэбхэр һэеы нэрлэгты.

30) Гараһанһаа хойшо намар болотор тэнжэһэн тэмээнэй түл.

31) Заһагдаагүй (шэмхэгдээгүй) эрэ үхэр.

32) Хазаар мори унахадаа, нюрган дээрэнь тоходог хэрэгсэл.

33) Хоёрдохи намарһаа гурбадахи намар болотор ябаһан хониной эрэ түл.

34) Малай эдеэгүй орхиһон үбһэнэй бутархай үлэгдэл нэгэ үгөөр хэлэгты.

35) Малай шэхэндэ багахан һэтэрхэй гаргажа тэмдэглэхые юун гэдэг бэ?

36) Заһагдаагүй (шэмхэгдээгүй) эрэ тэмээн.

37) Гурбадахи намараа болоһон эмэ үхэрые юун гэдэг бэ?

38) Морёо аалинаар ябуулхые юун гэдэг бэ? (Морёо яагаа гэхэб?)

39) Ябажа үгэдэггүй, хүдэлсэгүй  мориие ямар морин гэдэг бэ?

40) Мориёо уядаг хэрэгсэлые юун гээд нэрлэдэг бэ?

41) Заһагдаһан эрэ үхэр.

42) Шэмхүүлһэн (заһагдаһан) эрэ ямаан.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!