Арбан хангал

Гневная эманация Пяти Дхьяни Будд это Арбан Хангал – десять хранителей-сахюусанов: Гомбо, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Намсарай, Жамсаран, Шалши, Гонгар, Сэндэма, Цамба, покровительствуют верующим, устраняя препятствия на пути к достижению благой цели, помогают нам в развитии духовной практики.

Табан Зүгэй Буддын дошхон дүрэ болодог Арбан Хангал сахюусад: Гомбо, Шагдар, Чойжол, Һама, Намсарай, Жамсаран, Шалши, Гонгор, Сэндэмэ, Цамба гээд һүзэг түрэһэн зондо абарал үршөөдэг, зориһондоо хүрэхэ замдань ушарһан һаад тодхор усадхан, сэдьхэл бодолой үндэр шатада гарахада туһална.

 

  1. Гомбо сахюусан (от санскритского языка Махакала – Великий черный, монг. яз. Ехэ Хара) – по традиции бурятского и тибетского буддизма его считают Дармапалой (тиб. Чойжан) – старшим хранителем Дармы (ахалагша сахюусан), а по монгольской традиции дхармапалой считают Очирвани сахюусан.

Гомбо сахюусан он же гневная эманация Будды Арьябалы (Будда сострадания — возникший силами Буддой Амитабхи). Его обитель Ранжин Мани (Кяхтинский район, в двух километрах к западу от Балдан Брейбун дацана).

Цвет тела Гомбо тёмно-синий, имеет угрожающий вид, также он одноликий и шестирукий, стоит на белом слоне. В основном под Гомбо сахюусаном подразумевается Шестирукий Гомбо сахюусан (санскр. Садбхуджа Махакала), однако существует несколько основных спутников Гомбо сахюусана, это Гонгар — Белый Махакала, Шалши — Четырехликий Махакала.

Гомбо сахюусан (санскрит-ланза хэлэнһээ Махагала – Агууехэ хара гээд оршуулагдана, монголһоо – Ехэ Хара) – буряад ба түбэд будын шажанда Дармапала (түб. Чойжон) – Дхармын ахалагша сахюусан, харин монголой будын шажантан тэрэниие Очирвани сахюусан гэдэг.

Гомбо сахюусан болбол Арьяабала (Абида бурханай хүсөөр мүндэлһэн) бурханай дошхон дүрэнь болоно. Тэрэнэй оршодог газарынь гэбэл Хяагтын Балдан Брэйбун дасанһаа 2 модоной зайда байһан Ранжин маани юм.

Гомбо сахюусанай бэе хара-хүхэ үнгэтэй, аймшагтай дүрэтэй, нэгэ нюуртай, зургаан мотортой (гартай), сагаан зааниие унанхай. Гомбо сахюусан гэбэл Зургаан моторто сахюусан (санскридаар Садбхуджа Махакала), Гомбо сахюусан хэдэн түшэмэдтэй: Гонгор – Сагаан Махагала, Шалши – Дүрбэн нюурта Махагала.

 

  1. Гонгар сахюусан (санскр. Чинтамани Сита Махакала — Белый Махакала, монг. Сагаан Гомбо сахюусан или Сагаан Этигэл) – мощное божество богатства и процветания. Его тело белого цвета, у него шесть рук, каждая из которых держит разные объекты, стоит на двух белых слонах. Гонгар сахюусан спутник Шестирукого Махакалы.

            Гонгор сахюусан (санскр.Чинтамани Сита Махакала – Сагаан Махагала, монг. – Сагаан Гомбо сахюусан, үгы гэбэл Сагаан Этигэл) – баяжан һалбарха хэшэг үршөөхэ бурхан.

Сагаан бэетэй, зургаан мотортой, мотор бүридөө элдэб эд зүйл баринхай, хоёр сагаан заанай нюрган дээрэ зогсоно. Гонгор сахюусан Зургаан моторто Махагалын нүхэр.

           

  1. Шалши сахюусан (санскр. Чатурмукха-Махакала – Четырехликий Махакала) хранитель Нетленного тела Хамбо ламы Этигелова, возникший из тела Дэмчог (Дэмчог – санкр. Чакрасамварти – один из идамов, Идам – образ просветлённого существа в Ваджраяне, Ваджраяна – одно из тантрических направлении буддизма, Тантра – общее обозначение тайного пути просветления). Шалши сахюусан является защитником Баргузинкого дацана и Дворца Хамбо ламы Даши Доржо Этигелова.

Шалши сахюусан хранитель линии тантры Очирдари, также его считают хранителем тела Будды. Цвет тела Шалши сахюусан темно-синий, четыре лица, четыре руки, стоит на демоне.

Шалши сахюусан (санскр. Чатурмукха Махагала – Дүрбэн нюурта Махагала) Этигэлэй Хамбын эрдэни мүнхэ бэеын сахюул. Тэрэ Дэмчиг бурханай бэеһээ мүндэлөө (Дэмчиг – санскр.Чакрасамварти – идамуудай нэгэн, Идам – Ваджраянын гэгээрһэн дүрэ, Ваджраяна – будын шажанай тантрын нэгэ шэглэл. Тантра – гэгээрэлгын нюуса замай хамтын тэмдэглэлгэ). Шалши сахюусан бол Баргажан дасанай сахюусан ба Этигэлэй Даши-Доржо Хамба ламын Ордоной сахюул.

Шалши сахюусан – Очирдара бурханай тантрын шугам баригша, мүн Будда бурханай бэеын сахюул. Шалши сахюусан хара-хүхэ бэетэй, дүрбэн нюуртай, ягшаас (демон) дээрэ зогсонхой.

 

 

  1. Шагдар сахюусан (от санскр. яз. Ваджрапани – Держащий ваджру, на бур. яз. Очирвани) – эманацию Будды Акшобхьи, хранитель тайн, олицетворяет силу Будд. Ваджрапани изображается в гневной форме – тело синего цвета, одноликий, двурукий, в поднятой правой руке держит очир, левая рука направлена на сердце.

Раннее в 47 бурятских дацанах Очирвани, Намсарай, Гонгар, Сэндэма, Цамба не утверждали основным хранителем дацана. В нынешние время в первые Очирвани был утвержден сахюусаном Якутского дацана.

Шагдар сахюусан (санскр. Важдрапани – ваджра баригша, монг.Очирвани, бур.Базарвани) – Будда Акшобхьиин нэгэ дүрэ, нюусын эзэн, Буддануудай хүсэ элсүүлнэ. Очирвани – дошхон дүрэтэй, хара-хүхэ бэетэй, нэгэ нюуртай , хоёр мотортой, далайһан баруун мотортоо очир барина, зүүн мотороо зүрхэн дээрээ барина.

Урданай 47 буряад дасангуудта Очирвани, Намсарай, Гонгор, Сэндэмэ, Цамба сахюусадые дасанай сахюусад гээд баталагдадаггүй һэн. Харин мүнөө сагта Очирвани Саха-Яхадай дасанай сахюусан гэгдээ.

 

  1. Чойжал сахюусан (от санскр. Каларупа или Яма Дармараджа – Владыка смерти или Царь дармы) – гневная эманация Будды Манзушри (Будда Мудрости), владыка ада (Тамын эзын) находящихся под семи слоями земли, определяющий следствия кармы живых существ.

Чойжал сахюусан имеет особое значение в традиции Гелугпа, поскольку является главным ответственным защитником этой традиции, наряду с Махакалой и Ваджрапани, потому что основатель традиции Гелугпа есть Богдо Зонхава, он в свою очередь является земным воплощением Будды Мудрости.

Тело Чойжал изображается синим (цвет грозного божества), имеющим рогатую бычью голову, двурукий, в правой руке держит жезл, в левой аркан, стоит на быке.

Чойжол сахюусан (санскр. Каларупа, үгы һаа Яма Дармараджа – Үхэлэй эзэн, үгы гэбэл Дхармын Хаан). – Будда Манжушриин дошхон дүрэ (Гүн ухаанай Будда), Тамын эзэн – долоон дабхар газар доро оршожо, эхэ хамаг амитанай нүгэл буян илгажа байдаг.

Чойжол сахюусан Гэлүгба шажанда онсо удхатай, тэрэ Махагала ба Очирвани сахюусадтай хамта энэ шэглэлэй шажанай түлөө харюусадаг сахюусад болоно. Юуб гэхэдэ, Гэлүгба шажан байгуулһан Богдо Зонхобо Гүн ухаанай Буддын газар түбидэхи хубилгааниинь болоно.

Чойжол сахюусан хүхэ бэетэй, эбэртэй бухын тархитай, хоёр моторойнгоо баруундань – очир барижа, зүүндэнь – бугуули барижа, буха дээрэ зогсоно.

 

  1. Лхамо сахюусан (от санскр. Шри Дэви – Прославленная Богиня, монгл. Охин Тэнгэри) – возникшая из тела Будды Кашьяпы (Будды Кашьяпа – третий Будда благой кальпы), гневная эманация богини Янжима (Янжима — санкр. Сарасвати бурхан, Богиня Мудрости и Поэзии), женского рода защитница, ответственная за нашу Кальпу (кальпа — единица измерения времени в буддизме, продолжающийся 4,32 миллиарда) лет, кальпа нашего времени относится к благой кальпе, в этой кальпе предсказано появление тысячи Будд).

Обитель Лхамо находиться близ села Ташир, на горе Бурин хан.

Изображается в виде всадницы на белом муле, цвет тела сине-чёрный. В одной руке она держит дубину с ваджрой, в другой — чашу из черепа.

Һама сахюусан (санскр. Шри Дэви – Алдаршаһан эхэнэр бурхан, монг. – Охин тэнгэри, бур.Үхин тэнгэри – Будда Кашьяпын (Будда Кашьяпа – гурбадахи, һайн галабай Будда) бэеһээ мүндэлөө, Янжама бурханай дошхон дүрэ (Янжима – санскр.Сарасвати, Гүн ухаанай ба ирагуу найрагай бурхан), эхэнэр сахюусан, манай Галабай түлөө харюусагша (галаб – будын шажанда сагай хэмжээн, 4,32 доншуур (миллиард) жэл соо үнгэрдэг, манай галаб һайн галабта тоологдожо, энэ галабта мянган бурхадай ерэхэ тухай зүн бэлигээр хэлэгдэнэ). Һама бурханай Ордон Ташар тосхоной ойро, Бүрин-хаан уулада оршоно.

Сагаан луус унаһан эхэнэр дүрэтэй, хара-хүхэ бэетэй. Нэгэ мотортоо мунса очир хоёрые адханхай, нүгөөдэ мотортоо габала баринхай.

           

 

  1. Намсарай сахюусан (от санскр. Вайшравана Яснослышащий, монгл. Бисман Тэнгэри) – гневная эманация Будды Ратнасамбхавы, ответственный за северную сторону горы Сумера (Сумера – священная гора в космологии буддизма, где она рассматривается как центр всех материальных и духовных вселенных). Также считается хранителем веры (Этигэл).

Намсарай изображают восседающим на белоснежном льве с большим округлым телом жёлто-золотого цвета и с гневным выражением лица. В своей правой руке он держит знамя победы (зонтообразный стяг), а в левой мангуста. Намсарай сахюусан является хранителем Шаргалжинского дугана, сохранивший Ганжур (Ганжур — изречение Будды в 108 томах) в Шаргалжинском дугане.

Намсарай сахюусан (санскр. Вайшравана – Эли шагнагша, монг. Бисман тэнгэри) – Будда Раднасамбавын дошхон дүрэ, Сүмбэр агуулын ара талые сахигша (Сүмбэр – будын шажанай ойлгосоор бодос бүридэлтэ ба нарин тооһото хамаг юртэмсэнүүдэй голынь болодог нангин уула). Мүн Этигэлэй сахюусан гэгдэнэ.

Намсарай сахюусан алтан шара бэетэй, дошхон дүрэтэй сагаан арсалан дээрэ һуужа, баруун мотортоо Илалтын туг (шүхэр мэтэ), харин зүүн мотортоо мангуст (һолонго мэтэ арьяатан) баринхай.

Намсарай сахюусан Ганжуурай 108 боти хадагалһан Шаргалжинай дуганай сахюусан.

 

  1. Жамсаран сахюусан (от санскр. Прама Атма — Брат и сестра, тиб. Бегдзе — Покрытый панцирем, монгл. Улаан сахюусан — Красный хранитель или Эгч Дуу — Брат и сестра). Олицетворяет речь Ямантаки (Ямантака — один из идамов). Жамсаран является хранителем наставления Будд.

Обитель Жамсаран на острове озера Байкал, Ольхон.

Жамсаран изображался как вооружённый воин в латах и красной одежде, с красным лицом. В одной руке у него был медный меч, рукоятью которому служит скорпион, в другой — лёгкие и сердце врага.

Жамсаран сахюусан (санскр.Прама Атма – Эгэшэ ба Дүү, түб.Бегдзе – Яһан бүреэтэ, монг. Улаан Сахюусан, үгы гэбэл Эгч Дүү гэгдэнэ. Ямандагын үгэ хэлэ элсүүлнэ (Ямандага – идам). Жамсаран сахюусан Будда бурхадай суртаалай сахюул.

Жамсаран сахюусанай Ордон Байгалай Ольхон ольтирог дээрэ оршоно.

Жамсаран хуяг дуулгатай сэрэгшын дүрэтэй, улаан хубсаһатай, улаан нюуртай. Нэгэ мотортоо хорото абарга абаахай эшэтэй зэд илдэ, нүгөө мотортоо дайсанай уушха зүрхэ адханхай.

 

  1. Сэндэма сахюусан (санскр. Сингхамукха — Львиноликая, бур. Уржин Ханда) является хранительницей в женском образе, как Лхамо сахюусан. Она – гневная манифестация дакини Гухья Джняны (Гухья Джняна — богиня возникшая из Будды Амитаюса — Аюша Бурхан). Цвет тела синий, одноликая с головой снежного льва, в позе танца, имеет две руки, держащая в правой руке ваджрный нож, а в левой — чашу из человеческого черепа. Защитница практикующих учения Будды, пробуждения внутренние силы, дающая Сиддхи — сверхъестественные силы.

Раннее обитель Сэндэмы находился в Пакистане, у нас же обитель Сэндэмы находиться в с. Узон, Дульдургинского района вблизи Узонского дацан, в местности Уржин Ханда.

Сэндэмэ сахюусан (Сингхамухка – арсалан дүрэтэ, бур. Үржэн Ханда) Һама сахюусандал эхэнэр дүрээр үзэгдэнэ. Тэрэ Гухья Джнянын дошхон дүрэ харуулна (Гухья Джняна Амитаюс-Аюша бурханай бэеһээ мүндэлһэн бурхан). Тэрэ хүхэ бэетэй,саһата арсаланай ганса нюуртай, хоёр мотортой, баруун мотортоо очирто (ваджрын)хутага, зүүн мотортоо габала аяга баринхай. Будда бурханай суртаал шэнгээн абагшадые хамгаалдаг, доторой хүсэ һэргээн, эди шэди олгохо шадалтай.

Анхандаа Сэндэмэ бурханай Ордон Пакистанда байһан, мүнөө сагта Дульдургын аймагай Үзөөн нютагта, Үзөөнэй дасанай дэргэдэхи Үржэн Хандын орондо оршоно.

 

  1. Цамба сахюусан (санкр. Шри Маха Брахма – Великий белый брахман, монгл. Эсруа Тэнгэри) был назначен защитником линии преемственности учения Будды индийским Пандитой Бадмасамбхавой (Бадмасамбхава — основатель буддизма в Тибете). Цвет тела Цамба беловатый как луна, одно лицо, две руки, восседает на белом коне. В традиции бурятских дацанов его почитают как хранителя Индии, ведь учение Будды пришло нам с Индии.

Цамба сахюусан (санскр.Шри Маха Брахма – Агууехэ саган брахман, монг. Эсруа Тэнгэри) Бурхан багшын суртаал дамжан абалгые сахиха уялга Бадмасамбава Бандида даалгаһан (Бадмасамбава – Түбэдтэ будын шажан мүндэлүүлэгшэ). Цамбын бэе һара мэтэ сагаабтар, нюурынь ганса, хоёр мотортой, сагаан мори унанхай. Урданай заншалаар буряад дасангуудта тэрэниие Энэдхэг ороной сахюусан гэжэ хүндэлдэг. Энэдхэгһээ будын шажанай наашаа ерэһэн хадань.

 

 

 

Дугданов Ж.Д. бэлдэбэ

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!