Оёдолдо хэрэглэгдэхэ үгэнүүд

Мүнөө һуралсалай жэлэй туршада эрэ хүнэй үмдэхэ арһан дэгэл (дублёнко), сээжэбшэ (душегрейка, хантааз), юудэн малгай, бээлэй оёхо зорилготойбди. Энэ наадамда оёдолой хэрэгсэлнүүдые, элдэһэн арһануудые, оёжо эхилһэн зүйлнүүдээ абаад ерэхэ.

ОЁДОЛДО ХЭРЭГЛЭГДЭХЭ ҮГЭНҮҮД

Буряад арадайнгаа жэнхэни урлалаар һонирхожо ябаһан басагад түрэл хэлэеэ һайнаар мэдэдэг болохын тула наадам бүхэндэ шэнэ үгэнүүд, ойлгосонуудтай танилсалгаяа үргэлжэлүүлэе. 40 танилсаһан үгэнүүд + 10 шэнэ үгэ.

 1. Эсхэхэ – кроить
 2. Хэмжүүр – мерка
 3. Оёхо – шить
 4. Оёдол – шитьё
 5. Оёдолшон – швея
 6. Хүбөөлхэ – оторачивать, окаймлять
 7. Хүшэхэ – стегать, простегивать
 8. Зүйхэ – сшивать
 9. Гадарлаха – покрывать материей
 10. Хушаха – покрывать материей
 11. Шэрэхэ – стегать, простегивать
 12. Урлаха – шить красиво
 13. Утаһан – нитка
 14. Зүүн – иголка
 15. Һүбэ – ушко иголки
 16. Шүбгэ – шило
 17. Хурабша – наперсток
 18. Элюур – утюг
 19. Халаха – пришивать, ставить заплатку
 20. Хуниха – делать сборки
 21. Хэб – выкройка
 22. Хирхаг, хүбөө – кайма
 23. Хадхаса, халааһан – заплатка
 24. Сээжэбшэ, хүрмэ – жилет(ка)
 25. Хүнжэл – одеяло
 26. Суба – дождевик
 27. Бэһэ, бүһэ – пояс
 28. Шагта, тобшо – пуговица
 29. Миндаһан, тамһан – тесёмка, тесьма
 30. Горьё – пряжка
 1. Залаа – кисточки из красных ниток, украшение островерхих шапок
 2. Зуузай – запятник
 3. Дэнзэ – украшение головного убора
 4. Тууза – тканая тесьма
 5. Түрии – голенища
 6. Туруу – меховой манжет
 7. Уужа – безрукавка
 8. Хабшааһан – кожаная тесьма
 9. Хяаза – оторочка из бархата, декоративного шелка
 10. Юудэн – шапка-капюшон
 11. Шүрбэһэ томохо – вить нить из сухожилий
 12. Ниидхэхэ – скручивать нить
 13. Сомпи – пуговица из тесьмы
 14. Эбэреэхэ – подсушить шкуру
 15. Халимнаха – снимать остатки жира со шкуры
 16. Хэдэргэ – скребок
 17. Һэгсэрхэ – трясти шкуру после мытья
 18. Гар талхи – ручная кожемялка
 19. Арһан – шкура
 20. Арһа элдэхэ – выделывать шкуру
 21. Бархат – хилэн
 22.  

  Бумазея – пумаажан

 23.  

  Материя – бүд, бүд  бараан

 24.  

  Шёлк – торгон

 25.  

  Шерсть, шерстяная ткань – нооһон, нооһон бүд

 26.  

  Мех, меховое изделие – арһан (ангай арһан), арһан зүйл, эдлэл

 27.  

  Овчина – хониной арһан

 28.  

  Замша – эльгэн арһан

 29.  

  Подкладка – дотор

 30.  

  Сукносэмбэ

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!