Блиц-урилдаан XII наадам

Блиц-урилдаанай асуудалнууд

 

Буддын шажанда хабаатай асуудалнууд 
1 Этигэлэй Хамбын Эрдэни Мүнхэ бэе хэды ондо залагдаа һэн бэ?
2 Ехэ хуралда, мүн айл аймагаараа суглараад, Буддын шажанай ехэ ном уншуулхада, айл бүхэнэй оруулһан хубиие юун гэдэг бэ?
3 Бурхан Багшын һургаалай нэбтэрхы толи гэдэг «Ганжуур» хэды ботитойб?
4 Сабдагуудай ехэ найза,толгойлогшо. Хүнүүдэй энэ насандаа жаргалтай,мал олонтой, баян дэлгэр байхые айладхажа  зальбардаг
5 Нюдэ сабшаха зуура  дэлхэйе 3 удаа тойрожо, арад зоноо эрьен харадаг сахюусан
6 Ламанарай хэнгэрэг сохидог  модон
7 Бурхан багшын урда 3 дахин сунажа мүргэхэдөө, сэдьхэлдээ юу даража шаданабибди?
8 Бурханай урда хадаг, мүнгэ ба бусад баялиг үргэхэдөө,өөртөө  юу олонобибди?
9 Этигэлэй Хамба Ламын үмэнэ  зогсожо, магтаал үйлэдэлгын ушар хэрэгынь юун бэ?
10 Живаа маани гэхэдээ, хэды тоо тухай хэлэгдэнэб?

 

11 Дасангай хуралай гол дуганиие  ямар дуган гэдэг бэ?
12 Буддын шажанда хүнэй 4 буруу ударидагшын тус эрдэм гэжэ ойлгосо бии. Эдэниие тусхайлан нэрлэхэдэ, Эрлиг хаан, Мадара, Бүднэр, Ороолон болонод  Үйлын Эрлиг хаанай баруун гартахи таягынь ямар эрдэмтэйб?
13 Үхэр  хүлэг дээрэ суудалтай Умай тэнгэри хэндэ илангаяа туһатай байдаг бэ?
14 Хүн юундэ зүүн гараараа мэндэшэлхэ, хүндэ юумэ үгэхэеэ сээрлэдэг бэ?
15 Умай тэнгэри тухай хөөрэгты
16 Сүнэс (һүнэһэн) зайлаа гэһэн ойлгосо ямар шэнжэтэйб, ямар арга хэгдэхэ ёстойб?
17 Сэлэнгын аймагай Загастайн-Адаг нютагай бурха зурадаг мэдээжэ уран зураашан хэн бэ?
18 Сэлэнгэһээ дүн хамта хэды Хамба ламанар гараһан бэ?
19 Хамба ламанар Лубсан-Нима Дармаев, Чой Василиин гэгшэд нэгэ нютагайхид.Тодорхойлогты, ямар?
20 Хии мори хиисхүүлхын эрдэм: хүнэй 6 эрхэ гэгдэнэ. Ямар 6 эрхэ хурсаар барихын түлөө хии мори хиисхүүлнэбибди?
21 Зоболон гашуудалтай ушараад байхадаа, һүнэһэниинь (сүнэс) бэе соо ябаха мүрһөө зайлаха ушар гэжэ байдаг. Ямар арга хэдэг бэ?
 Юрэнхы мэдээн 
1 1702 ондо Галзууд угай хэн удамаршын хүсэлөөр хори буряадуудай делегаци 1-дугаар Пётр хааниие бараалхажа ерээ һэн бэ?
2 Түбэд эм буйлуулха, залаха, үбшэнтэниие эмшэлхэ талаар мэдээжэ болоһон уран зурааша, арадайнгаа түүхэ, ёһо заншал шэнжэлэгшэ, . . . Оронго нютагһаа гарбалтай хүн
3 Хяагтын аймагай Ехэ-Нуга нютагта 1905 ондо түрэһэн ниитын мэдээжэ ажал ябуулагша, монгол Соёл болбосорол шэнжэлэгшэ, академик. Энэ хүнэй нэрэ бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ болонхой юм. Хэн тухай хэлэгдэнэб?
4 Хүннүүдэй бууса (Гуннское городище) гэжэ нэрлэгдэһэн түүхын хүшөө Буряад ороной али нютагта олдонхойб?
5 Бүүбэй Бэйлэ хаанай бэри, Дай Хун тайжын хатан болоһон хори угай басаганай нэрэ
6 Байгалые монголнууд юун гээд нэрлэдэг байһан бэ?
7 Байгалһаа гараһан Ангар мүрэн ямар мүрэндэ шудхан ородог бэ?
8  ЮНЕСКО-гой Конвенциин хэлсээнэй шиидхэбэреэр хэды ондо Байгал далай бүхэдэлхэйн соёлой ба байгаалиин нөөсэ баялиг гэжэ соносхогдооб?
9 Байгалай баруун урдаһаа зүүн хойшоо зубшан үлеэдэг һалхиие зүбөөр нэрлэгты
10 Байгалай амитадай аймагта хэды түхэлэй амитад амидардаг бэ?
11 Байгал соо хэды янзын замаг түхэлэй ургамалнууд тоологдодог бэ?
12 Уран зохёолшод Барас Халзанов, Даша Дамбаев, Дамба Дашинимаев гэгшэд нютагаараа хаанахиб?
13 Исай Калашников, Виктор Носков, Гунга Чимитов, Баир Эрдынеев гэгшэд ямар нютагайб?
14 Зэдын Бага-Нарин һууринда түрэһэн Буряадай арадай поэтесса. . . хэн бэ?
15 Загарайн Шэнэ-Бууса нютаг тоонтотой Гомон дасанай ламанарай дундаһаа түрүүлэн геше-һаарамбын зиндаада хүрэһэн лама
16 Буряадтаа суутай уран зохёолшод Дондог Улзытуев, Цырен-Дондог Хамаев гэгшэд нэгэ нютаг тоонтотой, нэрлэгты
17 Сэлэнгын буряад-монголшуудай түрүүшын тайшаа хэн байһан бэ?
18 Суута мэргэн. Советскэ Союзай Герой Жамбал Тулаев хаанахи хүн бэ?
19 Эрхүү можын Алайрай Нэгэдэ һууринай хэн тамиршан түрүүшын буряад олимпиец гэжэ тоологдодог бэ?
20 Россиин гурбадугаар чемпион, 2 удаа дэлхэйн чемпионадта мүнгэн медальда хүртэһэн Баргажанай барилдааша басаган хэн бэ?
21 Буряадай түрүүшын киноактёр, ”Потомок Чингисхана” гэһэн кинодо наадаһан хүн
22 Мэдээжэ “Тоонто нютаг” гэһэн дуунай үгын автор, Мухар-Шэбэрэй Хушуун-Үзүүр нютагһаа гараһан бэлигтэн
23 Чингис Шенхоров, Солбон Ринчинов, Баир Гармаев гэгшэд ямар бэлигээрээ арадтаа суутай болонхойб?
24 Буряад барилдаагаар арадтаа мэдээжэ болоһон Сэлэнгын Ноёхон нютагай бүхэ
25 Улаан-Үдэ хотын гол үйлсэнүүдэй нэгэндэ Андрей Модогоевой нэрэ үгтэнхэй. Энэ хүн хэн байһан бэ?
26 Зэдын Үшөөтэй нютаг тоонтотой , Зүүн зүгэй ардуудай хэлэ, түүхэ шэнжэлэгшэ , Буряадай түрүүшын эрдэмтэн хэн бэ?
27 Буряадай эгээ түрүүшын эхэнэр ирагуу найруулагша (поэт) Нэрлэгты
28 Улаан-Үдэ хотодомнай Василий Хантаевай, Базар Ринчиногой, Иван Чертенковой, Илья Балдыновай болон бусад габьяатанай нэрэтэ үйлсэнүүд олон. Эндэ нэрлэгдэһэн зон хэд болоноб
29 Сэлэнгэ мүрэн эхиеэ хаанаһаа абадаг бэ?
30 Ямар аймагта нютагай уран зохёолшодто зорюулһан Уянгын сэсэрлиг бииб?
31 2016 ондоУлаан-Үдэ хотын тогтоһоор хэды жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэхэнь бэ?
32 Хёлго мүрэн ямар аймагуудай дэбисхэр дээгүүр урдан гарадаг бэ?
33 Дэлхэй дээрэ эгээл ута үйлсэтэй һуурин гэжэ суутай нютаг Буряадта бии. Нэрлэгты
34 Ямар нютагай ууланууд бэ:Будалан, Саханай, Пүнсэг, Хаан, Алхана, Согто?
35 Буряад орндомнай хэды хотын түхэлэй тосхонууд бииб
36 Буряадтамнай хэды хүдөө һууринууд бии гэжэ бүридхэлдэ абтанхайб?
37 Сэлэнгэ мүрэн хэды модо зайда Буряадай дэбисхэр дээгүүр урданаб?
38 Буряадай ямар дээдэ һургуули эрдэмтэн Филипповэй  нэрэ зүүдэг бэ?
39 Дэлхэйн али хубида манай  республика оршодог бэ?
40 Буряад Уласай нэгэ хото  мэдээжэ хубисхалагшын(революционерэй) нэрээр нэрлэгдэнхэй .Тодорхойлогты
41 Декабристнуудай  музей  Буряадаймнай али нютагта бииб?
42 Хяагта хотын Хизаар ороноо шэнжэлгын музейдэ  хэн эрдэмтын нэрэ олгогдонхойб?
43 Улаан-Үдэ хотын герб дээрэ соёмбо  зураглаатай гү, али үгы гү?
44 Буряадай Улаан номдо ороһон  эгээ томо  бүргэдые нэрлэгты
45 Хонгоодор угсаатанай олоороо ажаһуудаг нютагууд гэхэдэ, …
46 Буряад литературын ”Нойрһоо һэриһэн тала” гэһэн түрүүшын романай автор, Агын Табтаанай нютаг тоонтотой мэдээжэ уран зохёолшон
47 Шубуунай хамар гэжэ хэлэдэггүйбди, харин …
48 Советскэ Союзай Герой, генерал-майор  зиндаада буряадууд сооһоо түрүүлэн  хүртэһэн хүн?
49 Манай Буряадта Телецентр (телевизионно түб) хэды ондо нээгдэһэн бэ?
50 Бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ дүн хамта 640 гара мянган буряадууд  ажаһууна, харин  түрэл Буряадтаа хэдыниинь һуунад бэ?
51 18-19-дэхи зуун жэлнүүдтэ Хяагта хото юунэй түб гэжэ алдаршаһан бэ?
52 Гаазай дулаан агаар ба арһа халаана,модоной ба нүүрһэнэй дулаан  мяха халаана,тиихэдэ хониной шэбхын дулаан ямар аргатайб?
53 Үглөө бүри юу бусалгаад уухада бэеын тамир һайжардаг бэ?
54 Буряадууд юундэ залуу басагадта тэмээнэй нооһон хубсаһа үмдэхыень хоридог байгааб?
55 Һэеы гэртэ 1 сагай туршада агаар 40 дахин һэлгэгдэнэ, шулуун гэртэ энэл хэм соо хэды һэлгэгдэнэб?

Ажаглалта. Хүндэтэ үхибүүд! Блиц-урилдаанда шалгаран гарагшадта (финал) нэмэлтэ асуудалнууд болгон,  «Малай түл, малай зүһэ» гэһэн сэдэбүүд дурадхагдаха. Анхараарайгты!

 

 

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!