Оньһон үгэ оностой. XV наадам

“Оньһон үгэ оностой…” урилдаанда үгтэхэ даабаринууд

Эдэ оньһон  үгэнүүдһээ али нэгыень шэлээд,  удхадань  тааруулан, үгүүлэл бэлдэгты, үгүүлэлэйнгээ түгэсхэлдэ шэлэһэн оньһон үгөөрөө тобшолол хэхэт. Танай гол зорилго: хөөрөөгөө  нютаг хэлэн дээрээ дамжуулха, үгүүлэлтнай шэлэгдэһэн оньһон үгын далда удха гаргаһан байха, хөөрэжэ дүүргээд, энэ оньһон үгөөрөө тобшолхот.(1-2 хабаадагшадһаа үлүү байхагүй). 2 минутаһаа үлүү байхагүй.

1) Хүтэлөө дабахынь хараагүй аад, хүлэг гэжэ  бү магта!

2) Үүрэһэн шарха эдэгэдэг, үгын шарха эдэгэдэггүй

3) Хатуу аад, хайрлуулхаяа эшэ,

Харуу аад, эрихэеэ эшэ

4) Эрдэмдэ эдэбхи хэшээлээр һурадаг,

Дүршэлые баатар ажалаар олодог

5) Оёоргүй һабада уһа хэжэ дэмы,

Ухаагүй хүндэ һургаал хэлэжэ дэмы

6) Уулын үндэр мори зобоохо,

Уурай ехэ бэе зобоохо

7) Хэлэһэн үгэеэ һанажа ябабал, эндүүрхэгүй,

Хэһэн ажалаа танижа абабал, зобохогүй

8) Ан алаагүй аад, арһыень бү хубаа

9) Сэсэн хүн хүнэй бэрхые магтаха,

Тэнэг хүн өөрыгөө магтаха

10) Өөһэдын дураар шэлэһэн оньһон үгэ хэрэглэжэ болохо

 

11) Хүнэй юумэндэ бү атаарха,

хүртэһэн юумэеэ бү шамарла.

 

12) Үглөө эдихэ хониной һүүлһээ

мүнөө эдихэ уушхан дээрэ.

 

13) Хүндэлэндэ хүлөө хэхэ,

хүнэйхидэ гараа һарбайха.

 

14) Хирээ шубуун муу юумэ хээд,

Хушуугаа газарта аршаха,

Муу хүн буруу юумэ хээд,

Гэмээ бэшэ хүндэ ашаха.

 

15) Һая баяжаһан баян

Һайрхуу байдаг.

Уг гарбалһаа баян

Омог ехэтэй байдаг.

 

16) Уулын үндэр мори зобоохо,

Уурай түргэн бэе зобоохо.

 

17) Элжэгэн ашуулха дуратай,

эрьюу магтуулха дуратай.

 

18) Хүниие хэлэхэдээ,

хүрин улаан могойшуу,

Өөрыень хэлэхэдэ,

үндэгөө дараһан тахяашуу.

 

19) Муу хүн эдиһэн ууһанаа зугаалха,

Һайн хүн ябаһанаа зугаалха.

 

20) Шоно зууһанаа алдахадаа

Гуринха болодог.

Эрэ хүн зориһоноо табихадаа

Нэрэнь хухардаг.

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!