БЛИЦ-УРИЛДААН. XIX наадам

 1. Намартаа таргалһан хонидоо адуулхадаа, яажа болохогүй гэдэг бэ?
 2. Бэеэ хүсэһэн эмэ тэмээн?
 3. Мори ургалдаг хүниие хэн гэдэг бэ?
 4. Дүрбэдэхи намартаа ябаһан эмэ адууһан.
 5. Заһагдаһан эрэ үхэр.
 6. Турьядаг, заададаг амитан гэжэ ямар амитаниие хэлэдэг бэ?
 7. Чингис хаанай суута морин юун гэжэ нэрэтэй һэн бэ?
 8. «Бойлторго», «хабидаа», «эбэрдээ» гэһэн хэрэгсэлнүүд ямар малтай холбоотойб?
 9. Үхэрэй тагалсагай доодо үеын яһан.
 10. «Морид нэгэ үртөөдэ урилдана» гэхэдээ хэды модоной зай тухай хэлэнэб?
 11. Малаагша, сагаагша, хүүгшэ, алагша гээд, ямар малай зүһэ нэрлэдэг бэ?
 12. Гүрөөһэнһөө инзаган, гүүнһээ юун бэ?
 13. Малай һү буйлуулжа бэлдэһэн эдеэ юун гээд нэрлэхэб
 14. Тэмээнэй хүзүүн доро ургаһан ута нооһон.
 15. Хонин эзэнэйнгээ «Хулай» гэхэдэ байдаг, юун гэхэдэнь ябажархидаг бэ?
 16. Адуунай хилгааһаар томоһон ута ооһор.
 17. Хазаар мори унахадаа, нюрган дээрэнь тоходог хэрэгсэл.
 18. Шэмхүүлһэн (заһуулһан) эрэ хонин.
 19. Татаһан мяха элдэһэн талханда орёогоод, уһан соо бусалгахада, ямар хоол болохоб?
 20. Тэхэ, һэрхэ гээд ямар амитанай илгаа дурданабиб?
 21. Малтай холбоотой ямар тэмсээн эрын 3 нааданда ородог бэ?
 22. Олон мори уяхын тула татагдаһан ооһор юун гэхэб?
 23. Нарин гэдэһэндэ шудхажа хэһэн адуунай шуһа юун гэдэг бэ?
 24. Халтар, хула, сабидар, ухаагша… гээд ямар амитанай зүһэ нэрлэдэг бэ?
 25. Ямар амитан буйладаг бэ?
 26. Хониной нооһо хэзээ хайшалдаг бэ?
 27. «Ёрхо харбаха», «мори урилдааха»… ямар нааданай янзанууд бэ?
 28. Бүдүүн модон гол дээрэ эрьелдэжэ байдаг, малай арһа элдэхэдэ хэрэглэгдэдэг зэмсэг.
 29. Зосоонь һү болон тараг суглуулжа бүлэдэг, үндэр нарин модон амһарта нэрлэгты.
 30. Үхэрэй гү, али мориной хоёр хүлдэ тааруулагдаһан шагтатай, бүтүүтэй ооһор.
 31. Шэмхүүлһэн (заһагдаһан) эрэ ямаан.
 32. Гурбадахи намараа болоһон эмэ үхэрые юун гэдэг бэ?
 33. Мориной нюрганда зөөлэн байхын түлөө эмээл доронь тоходог тэбхэр һэеы нэрлэгты.
 34. Табан хушуун малай нэгэн. Ногоогоор хооллодог, һалаа түрүүтэй, шэрүүн нооһотой амитан.
 35. Адуунай нарай түл.
 36. Улабар шара зүһэтэй морин. Нэгэ үгөөр энэ зүһэ нэрлэгты.
 37. Хониной яһа бусалгаад, һүнэй архи нэмэжэ, жэн табихада, юун эмшэлэгдэдэг бэ?
 38. Хонидоо халуунай сагта хужарлуулхада, голдо бэшэ, хадын бооридо элһэн дээрэ хэбтүүлхэдэ ямар туһатайб?
 39. 4-дэхи намартаа ябаһан эмэ адууһан.
 40. Олон үнеэ һаадаг хүниие хэн гэдэг бэ?
 41. Мориной хүлынь табгайһаа дээшэ сагаан байхадань, юун гээд нэрлэхэб?
 42. Хониной түл (гараһаар жэл хүрэтэр).
 43. Адуунай шабааһа юун гэдэг бэ?
 44. Малай эдеэгүй орхиһон үбһэнэй бутархай үлэгдэл нэгэ үгөөр хэлэгты.
 45. Сар хүллэхэдөө, тэрэнэй хүзүүндэ угладаг тусхай ёһоор зохёогдоһон хабтагай модон.
 46. Мяха жэжээр хэршээд, өөрынь шүлэндэ болгоходоо, юу хэнэб?
 47. Заанай зулзаган, харин тэмээнэй юун бэ?
 48. 12 жэлэй литэдэ 5 хушуун малай хэдыниинь оронхойб?
 49. Айлшанда төөлэй табихын урда тээ, гурим баримталжа, төөлэйдөө хэршэлээ гаргахые юун гээд хэлэхэб?
 50. Эмэ тэмээн…
 51. Америкын зэрлиг моридые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 52. Дулаанай сагта малтаяа зөөдэлөөр ерэдэг газар.
 53. Мориной дэлһэнэйнь хилгааһаар хүбшэргэй хэһэн хүгжэмэй зэмсэг нэрлэгты.
 54. Дэлһэн, һамбай, туруун, мундаа гээд ямар амитанай бэеын нэрэнүүд бэ?
 55. Татаһан мяха элдэһэн талханда түхэреэхэнүүд дүрсэтэйгөөр орёогоод, тоһондо шарахада, юун болохоб?
 56. Хударга, хүмэлдэргэ, агтабша гэһэн хэрэгсэлнүүд мориной ямар зэмсэгтэ ородог бэ?
 57. Үхэрэй тагалсагай доодо үеын яһан.
 58. Хониной, адуунай халуун ба түүхэй эльгэ бага дабһалаад эдихэдэ, юундэ туһатай гэдэгбибди?
 59. Мори харууһалдаг хүниие хэн гэдэг бэ?
 60. Малай зунай халуунда нэгэ газарта тогтоод байшахада, юун гэдэг бэ?
 61. Заһагдаагүй (шэмхэгдээгүй) эрэ үхэр.
 62. Ябажа үгэдэггүй, хүдэлсэгүй мориие ямар морин гэдэг бэ?
 63. Һү уһантай холижо бусалгаһан ундые юун гэдэг бэ?
 64. Үнеэ һаахадаа, хойто хоёр хүлынь уядаг дээһэн ооһор.
 65. Гонзогор наринуудаар мяхаа зүһэжэ, һүүдэртэ хатаахадаа, юу хэнэбибди?
 66. Бүүхирдэг, зохордог гэрэй амитаниие нэрлэгты.
 67. Улайтар халаажа, адууһанда тэмдэг табидаг зэмсэгые юун гэхэбта?
 68. Хонин мөөрэдэг гү, али…
 69. Далита мориие юун гээд нэрлэдэг бэ?
 70. Эрэ ямаан һахалтай, эмэ ямааниинь һахалтай гү?
 71. Энэ ундан гүүнэй һүөөр бэлдэгдэдэг, хүнэй бэеын элүүртэ туһатай юм. Нэрлэгты
 72. Морин ехээр сошоод, хажуу тээшээ даб гэхэдээ яана гэдэг бэ?
 73. Үнеэн эзэнэйнгээ “һэш” гээд захирхада ябадаг, харин юун гэхэдэнь байдаг бэ?
 74. Жолоо, хударга, эмээл гээд тоолоходом, ямар малда хэрэгтэй зэмсэгүүд гэхэбта?
 75. Тугалгүйгөөр үнеэ һааха зүбөөр юун гэхэб?
 76. Нарин гэдэһэндэ шудхажа шанаһан адуунай шуһан.
 77. Элдэб наһанай адуунһаа бүридэһэн бүлэг…
 78. Адуунай дотор өөхые юун гэдэг бэ?
 79. Һарлаг үхэр – малай үүлтэр. Эдэниие Буряадай ямар нютагуудта үдхэдэг бэ?
 80. Буряадай мэдээжэ хэн уран зурааша моридые зурахадаа онсо бэлигтэй байһан бэ?
 81. Малай толгойдо шэхэнүүдэйнь хажууда байдаг 2 годигор яһа юун гэхэб?
 82. Нохойн гүлгэн, үнеэнэй…
 83. Амитанай хүл…
 84. Һаба соо айраг дээрэ хөөрэн гараһан тоһо ондоо амһарта соо хээд, хүйтэн уһаар угаагаад, халбагаар сохижо уһыень гаргахада юун болодог бэ?
 85. Элдэгдэһэн талхан соо буузын мяха хэжэ, дүтэ-дүтэ шэмхэхые юун гэдэг бэ?
 86. Тугалай хүзүүндэ уягдадаг дээһэн ооһор.
 87. Гараһанһаа хойшо намар болотор тэнжэһэн тэмээнэй түл.
 88. Һургагдаагүй адууһан.
 89. Арбан наһа хүсэһэн томо сар.
 90. Үбһэ ногоогоор хооллодог, томо аса туруутай, ута хүзүүтэй, хоёр бүхэнтэй амитан.
 91. Хонид нарин эшэтэй ногоондо тогтосотой, харин үлэн ногоондо ямар байдаг бэ?
 92. Гараһан сагһаа хойшо намар болотор тэнжэһэн үнеэнэй түл.
 93. Малай шэхэндэ багахан һэтэрхэй гаргажа тэмдэглэхые юун гэдэг бэ?
 94. Мориёо уядаг хэрэгсэлые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 95. Моринһоо тоног зэмсэгыень абахада юу хэхэ гэнэбибди?
 96. Хониной хотиргойдо шудхаһан шуһан
 97. Морин яагаад унтадаг бэ?
 98. 4 наһатай эмэ үхэр.
 99. Малай бэлшээриин муу болоходо, ондоо тээшээ зөөхые юун гэдэг бэ?
 100. Сарай хамар нүхэлжэ һуулгагдадаг модон гү, али түмэр сахариг.
 101. Морёо аалинаар ябуулхые юун гэдэг бэ?
 102. Заһагдаагүй (шэмхэгдээгүй) эрэ тэмээн.
 103. Мориной хойто хоёр хүлнүүдээ зэргэ үргэжэ һүрэхэ, дэбхэрхые юун гээд хэлэхэб?
 104. Мори унахадаа, дээрэнь гэшхэжэ мордодог доодо таладаа хабтагар түмэрынь юун гэдэг бэ?
 105. Үбэлэй хүйтэндэ үхэр малаа дулаасуулха гэбэл, үбһэеэ сабшахадаа, юу холижо хуряадаг байгааб?
 106. Адууһанай хүзүүн дээрэхи ута хилгааһа юун гэдэг бэ?
 107. Мориной дээрэнь мордоһон хүниие унагаахые оролдон дэбхэрхые нэгэ үгөөр юун гэхэб?
 108. Үхэр барижа уяхын түлөө эбэртэнь уядаг ооһорые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 109. Заһагдаһан буха гэхэдээ, юун гээд нэрлэхэб?
 110. Ургаша, эмнигшэ, уяашан… гээд, юунтэй холбоотой ажалнууд байхаб?
 111. Гурбадахи намарһаа дүрбэдэхи намар болотор ябаһан эмэ хониие юун гэхэб?
 112. Бүхэн, зогдор, табгай гээд ямар амитанай бэеын хубинуудые нэрлэнэбиб?
 113. Татаһан мяха элдэгдэһэн талханда хумин орёогоод, уурал дээрэ шанахада юун болохоб?
 114. Хойто хүлнүүдээ хойшонь дээрэ хаяад гүйхэдээ, морин яана гэхэб?
 115. Даараһан, үбдэһэн мал дээрэ тоходог һэеы.
 116. Уһантай холиһон айрагые юун гээд нэрлэхэб?
 117. Ехээр туража, бодожо шадахаа болиһон малдаа юу уулгажа аргалдаг байгааб?
 118. Адуун һүрэг һүниндөө харалгые юун гэдэг бэ?
 119. Хоёрдохи намартаа ябаһан адуунай түл нэрлэгты.
 120. Морин, гүүн, унаган, дааган, азарга гэхэшэлэн — хамта юун гээд нэрлэгдэхэб?
 121. Дааганай дэлһэ, һүүлнүүдынь тайраха үйлые юун гэдэг бэ?
 122. Хоёрдохи намарһаа гурбадахи намар болотор ябаһан хониной эрэ түл.
 123. Мори тэргэдэ оруулхые юун гээд хэлэхэб?
 124. Хоёр гү, али гурбан үнгын утаһаар, багахан модон хэбээр нэхэһэн нэгэ сантиметр тухай үргэнтэй миндаһан юун бэ?
 125. Үхэр, тэмээн, адуун гурбаниие томо мал гэдэг. Ондоо үгөөр нэрлэхэдээ, юун гэхэбибди?
 126. Адуунай үбсүү юун гээд нэрлэдэг бэ?
 127. Мори шэнжэлдэг эрдэм юун гээд нэрлэдэг бэ?
 128. Амаа ангалзуулан эбһээлхэдээ, морин яанаб?
 129. Атан, буура, энгин гээд ямар малай илгаа нэрлэнэбиб?
 130. Һая гараһан буржагар хурьганай арһые юун гээд  нэрлэдэг бэ (узбек хэлэн дээр хэлэгдэдэг)?

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!