Мүрысөөнэй I шата

 

Шагайн ямаан тала: Һонюуша харагшадай анхаралда. Реклама.

 

Билет №1

Һүтэй ногоон сай — буряадуудай дуратай ундан (зутараан сай, шамартай сай, талхатай сай г.м.)

 

Билет №2

Зөөхэйтэй талха һамаржа шанаһан эдеэн — саламаад.

 

Билет №3

Зунай сагта манай эжынэр бүхэли жэл хүрэхөөр айрһа бэлдэдэг байһан. Айрһан — …

 

Билет №4

Аарсан — хоолтой эдеэн

 

Билет №5

Эжын бүриһэн тараг илангяа амтатай

 

Билет №6

Нюдэһэн мойһо, тибһэ, саахар, бообо гэхэ мэтые зөөхэйтэй буйлуулһан амтан эдеэн — үршэн

 

Билет №7

Төөлэй, ууса, үбсүүн — түрүү мяхан

 

Билет №8

Тоһондо шараһан, талханда орёоһон татаһан мяхан — хуушуур

 

Билет №9

Талхан соо орёоһон, һонгинотой, татаһан мяхатай, уурал дээрэ болгоһон хоол — бууза

 

Билет №10

Багахан үхибүүдэй, наһатай хүгшэдэй үмдэдэг дэгэл

 

Билет №11

Басаган дэгэл — 13-14 наһатайһаа хадамда ошохо болотороо үмдэдэг гадар хубсаһан

 

Билет № 12

Эрэ хүнэй дэгэл

 

Билет №13

Хэдэн хубинуудһаа бүридэһэн ута, богони уужатай һамган дэгэл

 

Билет №14

Хурьган дотортой дэгэл

 

Билет №15

Зунай сагта үмдэдэг хүнгэхэн дэгэл — тэрлиг

 

Билет №16

Үбэлэй сагта аянда гү, али малаа адуулхадаа, дэгэл дээгүүрээ үмдэдэг хубсаһан — даха

 

Билет №17

Саг сагтаа тааруулагдажа, олон янзаар оёгдодогхубсаһанай янза — малгай

 

 

Билет №18

Жэлэй 4 сагта һэлгэжэ үмдэдэг эрмэгтэй түүритэй гутал

 

Билет №19

Басагадай ба эхэнэрнүүдэй хубсаһандаа нэмэлтэболгон зүүдэг гоёолтонууд -зүүдхэлнүүд

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!