Блиц-урилдаан. XXV наадам

 

 1. Моридой урилдадаг нэгэ үртөөгэй зай гэхэдээ, хэды модо (км) зай болоноб?
 2. Бэеэ хүсэһэн эмэ тэмээн гэхэдээ, юун гэхэб?
 3. Тэхэ, һэрхэ гээд ямар амитанай илгаа дурданабиб?
 4. Гурбадахи намараа ябаһан хониной эрэ түл
 5. Гурбадахи намараа болоһон эмэ үхэрые юун гэдэг бэ?
 6. Малтай холбоотой ямар тэмсээн эрын 3 нааданда ородог бэ?
 7. Олон мори уяхын тула татагдаһан ооһор юун гэхэб?
 8. Үүрһэдэг, хуухирдаг ямар амитаниие мэдэхэбта?
 9. Нарин гэдэһэндэ шудхажа хэһэн адуунай шуһа юун гэдэг бэ?
 10. Адуунай хилгааһаар томоһон ута ооһор
 11. Үхэрэй гү, али мориной хоёр хүлдэ тааруулагдаһан шагтатай, бүтүүтэй ооһор
 12. Мяха жэжээр хэршээд, өөрынь шүлэндэ болгоходоо, юу хэнэб?
 13. Улайтар халаажа, адууһанда тэмдэг табидаг зэмсэгые юун гэхэбта?
 14. Шүдэлэн, зуһаг, тэхэ, һэрхэ – эдэ нэрэнүүд ямар амитанда хабаатайб?
 15. Һубарин ябаһан ашаатай олон тэмээдые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 16. Ургаша, эмнигшэ, уяашан . . . гээд, юунтэй холбоотой ажалнууд байхаб?
 17. Мори эмээлгүйгөөр унахые юун гэдэг бэ?
 18. Дааганай дэлһэ богонихоноор тайрахые дэлһэ яагаа гэдэг бэ?
 19. Малай мяха үе үеэрнь һалгахые юун гэхэб?
 20. Һүниндөө адуу хаража хонолгые адуу яаха гэхэб?
 21. Адуунда ябаһан эмниг мори барижа хазаарлаад, амыень мэдүүлжэ, эмээл тохохые мори яагаа гэхэб?
 22. Мориндо хоёр хүнэй мордоод ябахые. юун гэхэб?
 23. Мориной юумэнһээ сошоод, хажуу тээшээ халба һүрэхэдэ яагаа гэхэб?
 24. Үнеэнэй түл гаргангүй (тугаллангүй) байлгые юун гээд нэгэ үгөөр хэлэдэг бэ?
 25. Гүүнэй һү айраг шэнгеэр буйлуулжа, гашуун ундан болгоходо юун болохоб?
 26. Зөөхэйдэ талха һамаржа, тогоон соо бусалгаад бэлдэһэн эдеэн
 27. Һү уһантай холижо бусалгаһан ундан
 28. Яһагүй мяха улаан сог дээрэ гү, али дүлэн дээрэ шородо үлгөөд шараһан, сонгооһон хоолые юун гэхэб?
 29. Хайлуулһан дотор өөхэндэ мангир, дабһа нэмээд, шуһа хэжэ шарахада, амтатай хоол болодог. Тэрэниие юун гэхэб?
 30. Адууһанай нарин гэдэһэнэй дууһадха, зосоо таладаа өөхэтэй мяха юун гэхэб?
 31. Адууһанай нарин гэдэһэн соо дотор өөхэ эльгэтэй холин хээд хүргэһэн эдеэ нэрлэгты
 32. Татаһан мяха элдэһэн талханда хабтайлган орёогоод шарахада, юун болохоб ?
 33. Хониной нооһо жэлэй ямар сагта хайшалдаг бэ?
 34. Хонин жэл ямар жэлэй һүүлдэ гарадаг бэ?
 35. 12 жэлэй литэ соо 5 хушуун амитад оронхой, нэрлэгты?

36. Эрэ ямаан һахалтай байдаг, харин эмэнь ямар бэ?

 1. Заһагдаагүй эрэ ямаан
 2. Мориной хатаһан хүлһэ, тооһо шорой хирман унагааха хэрэгсэл
 3. Сарай хамар нүхэлжэ һуулгагдаһан модон гү, али түмэр сахаригые юун гэхэб?
 4. Үхэрэй хойто хүлөөрөө үдьхэлхые юун гэдэг бэ?
 5. Тугалхан мөөрэдэг, эшэгэн яадаг бэ?
 6. Тэмээн буйладаг, харин морин
 7. Мори барихадаа дүтэлдэг, мордодог али талые зүб тала гэхэб?
 8. “Һорёогоо хүсэбэ” гээд ямар ушарта хэлэдэг бэ?
 9. Һоригдонгүй таргалһан, бошхо болоһон мориие юун гээд нэрлэдэг бэ?
 10. Улабар шара зүһэтэй мориие ямар морин гээд хэлэхэб. Ородоор каурый, буряадаар?
 11. Мориной зүүн, баруун талынгаа хүлнүүдые жэгдэ хаялан, зэргэ татан ябахые юун гэхэб?
 12. Хэдыдэхи намартаа ябаһан эмэ адууһые хизаалан гэдэг бэ?
 13. Зэрлиг моридые Америкын арад юун гэдэг бэ?
 14. Заһагдаһан эрэ тэмээ юун гээд нэрлэхэб?
 15. Буряад үүлтэрэй морин бэеэрээ набтаршаг, үндэрынь хэды сантиметрһээ дээшээ байдаггүй бэ?
 16. Майдари бурханай мориной үнгэ
 17. Гурбадахи намарһаа дүрбэдэхи намар болотор ябаһан эмэ хонин
 18. Сайбар шара нооһотой ямаан
 19. Улаан шара хоёр үнгын холисолдоһон мориной зүһэ
 20. Гурбадахи намартаа ябаһан адуунай эрэ түл
 21. Унаган, дааган гээд, 3-дахи жэлдээ юун гээд нэрлэгдэнэб?
 22. 5-дахи намартаа ябаһан эмэ адууһан
 23. Тэмээнэй түл
 24. Шэмхүүлһэн эрэ хонин
 25. Хониной, адуунай халуун ба түүхэй эльгэ бага дабһалаад эдихэдэ, юундэ туһатай гэдэг бэ?
 26. Уушханай гү, али хии ханяадатай хүндэ сэгээ, хонин тараг уулгажа эмшэлхэ арадай арга байгаа гэхэдэ, зүб гү, али буруу?
 27. Үбэлэй хүйтэндэ үхэр малаа дулаасуулха гэбэл, үбһэеэ сабшахадаа, юу холижо хуряадаг байгааб?
 28. Намартаа таргалһан хонидоо адуулхадаа, яажа болохогүй гэдэг бэ?
 29. Хонид нарин эшэтэй ногоондо тогтосотой, харин үлэн ногоондо . . . ямар байдаг бэ?
 30. Хүл гараа хухараад, удаан эдэгэжэ үгөөгүй һаань, хониной халуун юун . . . соо хэжэ аргалдаг бэ?
 31. Ехээр туража, бодожо шадахаа болиһон малдаа юу уулгажа аргалдаг байгааб?
 32. Зундаа үбһэнэй голложо, утаар ургаа һаань, ямар үбэл болохонь гэдэг байгааб?
 33. 3-дахи намартаа ябаһан тэмээнэй түл
 34. Арбан наһа хүсэһэн томо сар
 35. Томо аса туруутай, ута хүзүүтэй, хоёр бүхэнтэй амитан
 36. Таба наһатай гүүн
 37. Һургагдаагүй залуу морин
 38. Адуунай үбсүүн
 39. Пегас. гэхэдээ . . ?
 40. Үбэлдөө адуун хайшан гээд уһа уудаг бэ?
 41. Угаарташаһан хүнэй хоёр сабиргайда адуунай юу барихада туһатайб?
 42. Эрын 9 эрдэмэй хоёрынь морин эрдэнитэй холбоотой. Энэ 2 шадабари, эрдэм нэрлэгты
 43. Адуу малайнгаа үдэжэ байхые хүсэжэ зальбардаг бурхамнай
 44. Мориной тархияа үргэн тонголзуулхада юун гэхэб?
 45. Мориной хамараараа газаашань үлеэхые юун гэхэб?
 46. Морин яажа һүрэгөө дуудадаг бэ?
 47. Морин ехээр сошоходоо яадаг бэ?
 48. Мориной хойто хүлөөрөө тон шангаар хайрахыень юун гэхэб?
 49. Мориной хамар хоолойгоороо үлеэн байхада, морин яана гэхэб?
 50. Морин амаа ангалзуулан. эбһээлхэдээ, яадаг бэ?
 51. Хойто хүлнүүдээ хойшонь дээрэ хаяад гүйхэдээ, морин яана гэхэб
 52. Мориной һүрэгһөө таһараад, талаар тэрьелхые юун гэхэб?
 53. Морин тэмсэхэдээ урда 2 хүлөө гансата дээрэ үргөөд, шангаар даран табидаг, тиихэдэнь юун гэхэб?
 54. Адуу унажа һургахадаа, хэды наһанһаань һургахада һайн бэ?
 55. Даага һургахадаа, нимгэн сабяарнь ташуураар шабхадахада, ямар болодог гэдэг бэ?
 56. Даагые хойноһоонь эрьюулжэ барихада, саашадаа ямар морин болохо гэдэг бэ?
 57. Шүдэрлэһэн даагые холо дэбхэншээжэ, ябуулжа һургаа һаа, ямар эрдэмтэй болохоб?
 58. Булдихадань тогтонгүй оло дахин унажа, алдажа һургаа һаа, ямар болохоб?
 59. Унажа ябахадаа жолоогоо хэлтэгы залажа, хажуу тээшэнь ябуулжа һургаа һаа, …
 60. Амыень татaжа зогсоонгүй мордоходо, ямар болохоб?
 61. Жолоодоо дадаагүй эмниг адууе һургахадаа, нэн түрүүн юу адуулжа дадхаахаб?
 62. Эмниг адуу шүдэрлэжэ һургахадаа, богони шүдэрөөр шүдэрлэхэдэ, ямар болохо гэдэг бэ?
 63. Жолоогоо угзаржа дугтараа һаа, морин ямар зантай болошодог бэ?
 64. Гүүнэй һүөөр эһээжэ хэһэн сэгээ ямар шанартай хадаа хүнэй шуһа гүйлгэхэ талаар һайн гэжэ тоологдодог бэ?
 65. Гэрэй ямар амитанай мяхан хүйтэн шанартайб?
 66. Ямаанай мяхан хүйтэн шанартай юм, харин хониной мяхан…
 67. Үнеэнэй түрэхэдэ, түрүүшын үедэ ороһон сагаан бодосые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 68.  Гүүнэй һү айраг шэнгеэр буйлуулжа бии болгоһон гашуун ундан
 69. Түрүү мяха гэжэ юу нэрлэнэбибди?
 70. Адууһанай хүлэйнь тон доодо үеһөө доошонхи хуби нэрлэгты (надкопытный сустав)?
 71. Мяхаа жэжээр хэршээд, хүйтэн уһанда хээд, удаан худхажа бусалган, һагад абаһан эдеэе юун гэхэб?
 72. Мяха жэжээр хэршээд, өөрынь шүүһэндэ болгоһон эдеэ юун гэхэб?
 73. Гонзогороор зүһөөд хатааһан мяхые юун гэдэг бэ?
 74. Гал дээрэ хониной эльгэ һэмжээр орёогоод, шородо хадхаад шараһан хоолые юун гэхэб?
 75. Хонид нарин эшэтэй ногоондо яажа бэлшэдэг бэ?
 76. Хониной төөлэй хэндэ баридаг бэ?
 77. Малай эдеэгүй орхиһон үбһэнэй бутархай үлэгдэл нэгэ үгөөр хэлэгты
 78. Намартаа үнеэнэй сүүгээ багаар үгэдэг болохые нэгэ үгөөр юун гэхэб?
 79. Һүниндөө адуу хаража хоноһон хүниие хэн гэхэб
 80. Мори хазаарлаад унаһан хүниие тодорхойлоод хэлэхэдэ
 81. Тусхай тэмдэг табюулһан мориие юутэй морин гэдэг бэ ?
 82. Айлшанда төөлэй табихын урда тээ, гурим баримталжа, төөлэйдөө хэршэлээ гаргахые юун гээд хэлэхэб?
 83. «Бойлторго», «хабидаа», «эбэрдээ» гэһэн хэрэгсэлнүүд ямар малтай холбоотойб?
 84. Табан хушуу малай нэгэн – морин эрдэниин тус эрдэм нэрлэгты
 85. Буряад зониие буянтай, хэшэгтэй, баялигтай, дэлгэр болгодог тус эрдэмтэй табан хушуун малай нэгэн юун бэ?
 86. Олон хоног дотор эдеэ ундагүй ябаха аргатай, зондоо тэсэбэриин, ажалша бүхэриг бэеын жэшээ харуулдаг мал
 87. Сагаан эдеэгээр хүн зониие алибаа сагта элүүр мэндээр амидаруулха үүргэтэй амитан гээд, ямар амита нэрлэхэб?
 88. Байдалдань дайралдадаг һайн мууе үзэжэ, элдэб юумэ тэсэн, тэмсэн амидарха зантай ямар амитан 5 хушуун малай тоодо ородог бэ?
 89. Зохорхо, бүүхирхэ абяатай мал
 90. Заададаг, үүрһэдэг, турьядаг 5 хушуун малай нэгэн
 91. Үнеэн тугалаа мээхэйрэн үүгэнэдэг, харин хонин хурьгаяа мээхэйрхэдээ яадаг бэ?
 92. Мориёо байлгахадаа, “тпруу” гэдэг, үхэрөө тогтооходоо юун гэхэб?
 93. Дүрбэдэхи намартаа ябаһан хизаалан һагли хонид ямар илгаатай юм бэ?
 94.  Мори шэнжэлдэг эрдэмые юун гэдэг бэ?
 95. Ипподром гэжэ юун бэ?
 96. Хүн болохо багаһаа, . . үргэлжэлүүлэгты
 97. Хоб туунхаар?. гээд, саашань хэлэгты. . .
 98. Тэргэ шарга хоёр тэгшэ мухарихагүй, юун хоёр адли зүдхэхэгүй гэдэг бэ?. . .
 99. Үнэгэн һүүлээрээ шарбаха, . . гээд саашань хэлэхэ
 100. Тэмээе хэбтүүлхэ гэбэл, ямар абяа (дохёо) үгэхэб?
 101. Энгин тэмээн ботогоёо хэды соо хээлидээ абажа ябадаг бэ?
 102. Хоёр намарые гараһан тэмээе юун гээд нэрлэхэб?
 103. Мал харахада, гээд саашань оньһон үгэ дүүргэгты
 104. Буряад үүлтэрэй хонидые арад соо юун гээд нэрлэдэг бэ?

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!