Тест XII наадам

Хамба ламын шан абалгын тэмсээн

Тест

 

 1. Бурханаа досоонь тахяад байдаг модон шэрээ. Нюур талань шэллээтэйбайдаг

а) эргэнэг

б) ханза

в) гунгарбаа

 

 1. Шойрын ухаанай 5 ботиин хубиие дүүргэжэ, шалгалта гараһан лама

а) гэбшэ

б) гэлэн

в) гэсэл

 

 1. Бурхан сахюусадай залардаг, ламанарай ном үзэдэг, хурал хурадаг, хүнэй хэрэг бүтээдэг газар

а) Шүтөөн

б) асари

в) дасан

 

 1. Орос гүрэндэ Буддын шажантаниие толгойлһон эгээ түрүүшын Бандида Хамба лама хэн бэ?

а) Дамба Даржаа Заяев

б) Дампил Гомбоев

в) Содномпил Хэтырхеев

 

 1. Оросой хэн хатанай Зарлигаар Буддын шажан Буряадта дэлгэржэ эхилээб?

а) Екатерина  Алексеевна

б) Мария Федоровна

в) Елизавета Александровна

 

 1. 3-дугаар Бандида Хамба Лама Жимба Ахалдаевай мүндэлсэн нютаг нэрлэгты

а) Хошомһон

б) Хонин Нюга

в) Асагад

 

 1. Ярууна нютагай Түрхэл һуурин тоонтотой 21-дэхи Хамба Лама хэн байһан бэ?

а) Жамса Эрдынеев

б) Мүнхэ Цыбиков

в) Намжил Лайдапов

 

 1. Хониной төөлэй хэндэ баридаг бэ?

а) үхибүүндэ

б) эхэнэр хүндэ

в) эрэ хүндэ

 

 1. 5 дахин 12 жэлэй цикл хамтаржа, 60 жэлэй ехэ дүхэриг болоно. Тэрэниие . . . . . гэдэг.

а) рабжуун

б) литэ

в) хугасаа

 

 1. Ямар жэлнүүдэй һубарил алдагдааб?

1) хулгана

2) үхэр

3) туулай

4 бар

5) луу

6) могой

7) морин

8) тахяа

9) бишэн

10) хонин

11) нохой

12) гахай

 

 1. Хаана, хэн Багшын субаргада мүргэбэл, ядарал зоболонһоо болон хүндэ рак үбшэнһөө һалажа болохо гэдэг бэ?

а) Агын Сүүгэлдэ – Намнанай Багшын субаргада

б) Загарайн Нарин-Асагадта – Чойнзон Юролтуевай субаргада

в) Сэлэнгын Ташарта – Намжил Лайдаповай субаргада

 

 1. Алиниинь дэлхэйн шажанда ородоггүйб?

а) Христиан шажан

б) Бөө мүргэл

в) Буддын шажан

 

 1. Буряадай делегациин бүридэлдэ орожо, 2-дугаар Николай Хааниие Хаан шэрээдэ һууһанай ёһололдо хабаадаһан лама санаартан

а) Мүнхэ Лама

б) Соодой Лама

в) Дампил Лама

 

 1. Сабдагуудай ехэ найза, толгойлогшо. Хүнүүд энэ наһандаа жаргалтай, мал олонтой байхые айладхажа зальбардаг. Тодорхойлогты.

а) Буурал Баабай

б) Отошо Бурхан

в) Сагаан үбгэн

 

 1. Олон дасангуудай ламанарай ехэ хурал, суглаан

а) хурал

б) сугунды

в) сангарил

 

 1. Дасанай хуралай гол дуган

а) Мааниин

б) Согшин

в) Диваажин

 

 1. Дасанай орой дээрэхи алталмал гоёолто

а) гандан

б) ганжар

в) гадагба

 

 1. Хэн, хэды дугаар Бандида Хамба Ламын мүндэлсэн газар Сэлэнгэ аймагай Ташир нютагтаоршоноб?

а) 13-дугаар, Намжил Лайдаповай

б) 9-дугаар,Чойдор Мархаевай

в) 20-дугаар, Жимба-Жамса Эрдынеевэй

 

 

 1. 19. Хэн Хамба Лама буряад хасагуудай сэрэг бии болгохо хэрэгтэ ехэ үүргэтэйб?

а) Содномпил Хэтырхеев

б) Данзан-Дэмчиг Ешижамсуев

в) Лубсан-Жимба Ахалдаев

 

 1. 20. Манжушри бурханай Ордон Буряадай түрүүшын дасанай һуурида баригдаһан түүхэтэй. Тодорхойлогты.

а) Хяагтын Эргэ Бүргэ һуурин

б) Сэлэнгын Юрөө нютаг

в) Зэдын Гэгээтэ һуурин

 

 1. 1909-1915 онуудта Санкт-Петербургда Буддын шажанай дасан баригдаа һэн.Энэ ехэ хэрэг бүтээхын тула эмхидхэлэй хүдэлмэри хэн ябуулһан бэ?

а) Базар Барадин

б) Агван Доржиев

в) Сэбээн Жамсарано

 

 1. Энэ нангин шүтөөндэ мүргэхэдөө, Будда бурхантай  ушаржа байнам гэжэ санан зальбарха, аба эжын намда  буян болон тус үйлдэсэниинь сайнаар бусаагааб гэжэ бодохо хүсэл түрэхэ. Хаана, ямар шүтөөн бэ?

а)Үүдэн Сүмэ,Алхана

б) Зандан Жуу, Ярууна

в) Бурхан баабай,Түнхэн

 

 1. Энэ үндэртэ гаража мүргэбэл, бүхы Буряадай 13 ехэ дасанай жиндаг зоной сэдьхэл баярлуулжа, эрэшүүлэй санасан хэрэгэй хурдан бүтэхэдэ тусатай байха. Тодорхойлогты

а) Бүрин хаанай Лхама сахюусанай орондо

б) 108 субаргатай Анаагай дасанда

в) Сүүгэлэй дасанда

 

 1. Энэ ордондо шүтэн мүргэжэ байбал,ухаанай бэлиг абьяас хурса болоод тодорхо

А) Балдан Брайбун хиидэй Гомон дасанда

Б) Бүрин хаанай Һама сахюусанай орондо

В) Эргэ Бүргэдэй Бодисадба Манзашриин ордондо

 

 1. Хаана ошожо, Дэмчиг Идамай орондо хүрөөд зальбархада,энэ жэлдээ бүтээжэ шадахагүй хэрэгүүдээ ядаралгүй  хойшолуулха аргатай болодог  бэ?

а)Ага, Алханада

б)Хурамхаан, Барханда

в) Захаамин, Уран Дүшэдэ

 

 1. Наһанай һайн нүхэртэй боложо, һанаһан хэрэгээ бүтээхэ эрхэтэй болгохо субарга

а) XIII Хамба Лама Намжил Лайдаповай субарга (Сэлэнгын аймаг)

б) XVII Хамба Лама Лубсан-Нима Дармаевай субарга (Зэдын аймаг)

в) IX Хамба Лама Чойдар Мархаевай субарга (Загарайн аймаг)

 

 1. ”Гандан Шедувлин” Хурамхаанай   дасанай сахюусаниие нэрлэгты

а)  Шалши сахюусан

б) Жамсаран сахюусан

в) Очирвани сахюусан

 

 1. Гэр  бүлэ соохи, аха дүүнэрэй хоорондохи харилсаанай  муудабал, энэ субаргада ошожо мүргэхэдэ, эблэрхэ  хэрэгтэ  туһа үзүүлхэ аргатай юм. Нэрлэгты

а) Жаран Хашарай субарга

б) Отошо бурханай субарга

в) Сагаан Дара эхын субарга

 

 1. Шара үнгэтэй, урда зүгэй Раднасамбхава бурхан амидаралай ямар шэнжэһээ  сүлөөлхэ аргатайб?

а) омог дараха

б) залхуу зан захадаха

в) зайраниие заһаха

 

 

 1. Һүмэ дасаниие, гэр бүлэ, газар дайда хамгаалжа байдаг Арбан Хангал-10 сахюусануудые нэрлэн тоологты…
 2. ________________
 3. ________________

3._________________

4._________________

 1. ________________
 2. ________________

7._________________

 1. _________________

9._________________

 1. _________________

 

 1. 31. Лхамо сахюусантай дасан нэрлэгты

а) Сээжэ-Бургалтайн дасан (Захаамин)

б) Хэжэнгын дасан

в) Сартуул-Булагай дасан (Зэдэ)

 

 1. Будда Манзашриин дошхон дүрэ (Бэлиг ухаанай Будда)Тамын эзэн-долоон дабхар газар доро оршожо, хамаг амитанай нүгэл буян илгажа байдаг сахюусан гэжэ нэрлэгдээ, тодорхойлогты

а)Жамсаран

б)Гомбо

в)Чойжил

 

 1. 33. Буддын шажанай сургаал абагшадые хамгаалдаг, хүхэ бэетэй, саһата арсаланай толгойтой энэ сахюусанай үргөө Үзөөнэй дасанай дэргэдэхи Уржин Ханда һууринда оршодог юм. Нэрлэгты.

а) Янжима

б) Норжима

в) Сэндэма

 

 1. Сарын гэрэл мэтэ сагаан шарайтай,баруун мутортоо мунхагые орилгаха һэлмэ, зүүн мотортоо эрдэниин зүйлөөр дүүрэн табаг бариһан энэ сахюусан Буддын шажанай сургаал дамжан абалгые сахиха уялга даадаг юм. Тодорхойлогты

а) Цамба

б)Жигжид

в)Намсарай

 

 1. Хоёр сахюусануудтай дасан нэрлэгты

а) Нүхэдэй дасан (Усть-Орда)

б) Ивалгын дасан (Ивалга)

в) Зугаалайн дасан (Ага)

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!