Сагаан Дархин сэдьхэл мэтэ хүрдын магтаал орошобо XIII наадам

 

Хутагта Танай нэр тэды дуулдаснаар

Үхэлэй эзэн ба шулмасын сэрэг дарагдаха,

Yхэлгүй наснай шэди хайрласан Эхын

Сэдьхэл мэтэ хүрдэтэй үльмыдэ мүргэмөө.

 

Оршолоноос гэтэлсэн Даре Эхэдэ

Дударе гээд айха наймаас гэтэлхэб,

Дуре гэжэ үбшэнүүдээс гэтэлсэндэ

Сагаан Дархи Эхэдэ мүргэнэм.

 

Сагаан линхуагай гол орондо

Сарын дүрсэтэй суурин дээрэ,

Oшoрoй завилга зохёосон Эхын

Дээдэ үглэгэй Эхэдэ мүргэмөө.

 

Намарай Сарын адли үнгэтэй

Сарын ара түшэлгэтэй Эхэ,

Шимэгээр бүхыг дүүргэсэндэ

Удбал сэсэгынь үнэртэжэ мүргэмөө.

 

Арбан зургаан наснай гоё бэетэй

Түгэсэ Бурханай бүхынь тэрэ хүүхэн,

Хүсэлынь, үргэлынь, бэень барисан

Энэ Хутагта Дархида мүргэмөө.

 

Сагаан хүрдэнь сагаан гэрэлтэй

Найман хэгээсэнь найман үзэгтэй,

Гүйсэд эргүүлснэй байдалаар

Хүрдэтэй байсандань мүргэмөө.

 

Бүхы газар гүйсэд арюудхажа

Эрдэни сэсэгынь ехээр дэлгээсэн,

Бүхы Бурхадай үүсхэлгын Эхэ

Эхэ болсон Дархида мүргэмөө.

 

Хутагта Дархи гэтэлсэн Эхэ ба

Сэдьхэл мэтэ хүрдэнь нас нэмэхэдэ,

Охин тэнгэри Танда зальбарнам.

 

Намай наснай тодхор болон,

Yбшэн ба бүхы зоболоноос,

Түгэсэ шадалаар Та абарагты.

 

Дээдэ ба юрынхи бүхы шэди

Хосорхогүй намда хайрлагты.

 

Та мэни Хутагты тэрэ шүтсэн түлөө

Тэндэ хүбүүн мэтэ мүнхөөр таарагты.

 

Би бас Танда зальбархадам

Энэрхын гохо барихы зүбшөөгты.

 

Охин тэнгэриин бэе Сарын үнгэтэй

Yзэсхэлэн дүрэнь номхон байдалтай,

Түгэсэ дүрсэнь эрдэниин шимэгтэй

Yзэсхэлэн торго хормойтой.

 

Лянхуа сарын гол орондо

Хоёр үльмынь oшoр завилгаатай,

Хоёр мутар ба мишээсэн шарайтай,

Гурбан Бурханай үүсхэлгын Эхэ

Охин тэнгэри Танда мүнхэ сүгэдэнэм.

 

Тани хэсэг тэды магтаснаар

Бэдинээр бодиие бүтээхэ,

Энэ сагаас бодиин хүрэтэр

Зохихогүй нүхэсэл амарлюулан

Зохихо нүхэсэлэй хотол суглаан болтогой.

 

Сэдьхэл мэтэ хүрдэ Танай бэетэй адли

Хүрдэ болон дэлхэйн наснай хэмжээтэй,

Танай тэрэ мэтэ дээдэ сайн нэрэтэй

Мэни зэргэнь адли болохо болтогой.

 

Тани магтажа зальбарснай хүшөөр

Мэни зэргын орон газарай зүгтэ,

Yбшэн, ядарган, хэрүүл амарлигдажа

Ном болон үлзы арбижахынь зүбшөөгты.

 

Ом даре дударе дуре мама аюрбуне зана бушдим гуру суха.

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!