Блиц-урилдаан. XV наадам

1-дэхи хуби

Эдеэ хоолой янзанууд

1) Малай һү  буйлуулжа бэлдэһэн эдеэ юун гээд нэрлэхэб

2) Эдеэшэһэн сайда хуураһан талха, дабһа, тоһо хэжэ бэлдэһэн ундан

3) Һү уһантай холижо бусалгаһан ундые юун гэдэг бэ?

4) Уһантай холиһон айрагые юун гээд нэрлэхэб?

5) Бусалгаһан һү ондоогоор хэлэхэдэ

6) Амитанай мяхан шанараараа 3 янзын болон илгардаг, нэрлэгты

7) Адуунай һүөөр эһээжэ хэһэн сэгээ ямар шанартай хадаа хүнэй шуһа гүйЛгэхэ талаар һайн гэжэ тоологдодог бэ ?

8) Гэрэй ямар амитанай мяхан хүйтэн шанартайб?

9)  Ямаанай мяхан хүйтэн шанартай юм, харин хониной мяхан

10) Халуун шанартай мяханай  шүлэн хүнэй бэедэ  ямар туһатайб?

11) Үхэрэй мяхан шанараараа

12) Һүн дээрэ  тогтоһон сүсэгы

13) Хатаһан үрмэ суглуулжа,тогоон соо хайлуулхада гараһан тоһые юун гэдэг бэ?

14) Зөөхэйдэ талха һамаржа шанаһан эдеэн

15) Сагаан тоһо хайлуулхада, юун болохоб?

16) Үнеэнэй түрэхэдэ, түрүүшын үедэ ороһон сагаан бодосые юун гээд нэрлэдэг бэ?

17)  Гүүнэй һү айраг шэнгеэр буйлуулжа бии болгоһон гашуун ундан

18) Талха һүндэ зуураад,элдээд,тэрээгээрээ элдэб түхэл гаргаад, тоһондо шарахада,юун болохоб?

19) Намарай һүүл һараһаа  эхилжэ, үбэлдөө эдихэ мяхаа бэлдэхэ үеые юун гээд нэрлэдэг бэ?

20) Мал гаргалсаһан хүндэ болон дүтынгөө зондо үүсын мяханһаа үгэхые юун гэдэг бэ?

21) Эрэ хүндэ табигдадаг 8  нэрэтэ мяхан, тоологты

22) Эхэнэр хүндэ табигдадаг 6  нэрэтэ мяхан

23) Түрүү мяха гэжэ юу нэрлэнэбибди?

24) Өөхэнтэй  холижо татаһан мяханда һонгино,дабһа  хээд,элдэһэн талханда орёожо шанаһан эдеэн

25) Элдэгдэһэн талханда  татаһан мяха орёожо, уһанда шанаһан эдеэн

26) Түхэреэн  дүрсэтэй  талханда татаһан мяха орёогоод, тоһон соо шарахада

27) Яһа бусалгаад, орооһо нэмээд, үни удаан саг соо бусалгаһан шүлые юун гээд нэрлэнэбибди?

28) Хониной уушха, ташаргай, тэрхэнсэй, гүзээ  нарииханаар зүһэжэ,нарин гэдэһээр орёожо бэлдэһэн хоол

29) Малай эльгэ, өөхэ, һонгино, мангир болон амта оруулдаг зүйлнүүдые нэмээд,бүдүүн гэдэһэндэ шудхаад бэлдэгдэһэн хоолые юун гэдэг бэ?

30) Мяхаа жэжээр хэршээд хүйтэн уһанда хээд, удаан худхажа, бусалган һагад  абаһан эдеэе юун гэхэб?

31) Хуухалаад,хюһаад,угаагаад шанаһан  хониной тархи хүндын мяханда ородог,нэрлэгты

32) Нюдэһэн мойһо  түхэреэнүүдээр сохижо хатааһан хоол

33) Эдэ жэмэс  буряадаар нэрлэгты : голубика-…..,брусника-….,кислица-…,боярышник-….

34) Бусалжа байһан һүндэ айраг нэмэжэ бусалгахада бии болоһон  сагаан үнгэтэй сагаан эдеэн юун гээд нэрлэгдэнэб?

35) Тоһо иилүүлхэдэ гараһан сагаан  шүүһыень юун гэнэбибди?

36)Мяха жэжээр хэршээд, өөрынь шүүһэндэ болгоһон эдеэ юун гэхэб?

37) Гонзогороор зүһөөд хатааһан мяхые юун гэдэг бэ?

38) Гал дээрэ  хониной эльгэ һэмжээр орёогоод, шородо хадхаад шараһан хоолые юун гэхэб?

39) Һүндэ шэнгэхэнээр  талха зууража, эһээнгүй тоһондо шараһан эдеэн

40) Зөөхэй, ээзгэй, мойһо, тибһэ холёод хэһэн эдеэн

2-дохи хуби

Буддын шажан тухай  аман ба уран зохёолнууд

1) ”Үльгэр далай” гэһэн домог бурханай ямар ехэ номой нэгэ ботинь боложо оронхойб?

2) 2007 ондо хэд “Үльгэр далайе” буряад хэлэндэ оршуулжа хэблүүлээб?

3) ”Ними хаанай тамын ороноор аяншалга”  гэһэн шүлэглэмэл зохёол Буддын суртал номнолой “Гурбан һаба” (Трипитака”) гэжэ номуудай нэгэндэ ородог Энэ зохёол буряад хэлэндэ хэн оршуулааб?

4) Олоной дунда үгэеэ бэхилэ:

“Гансаараа һуухадаа, сэдьхэлээ шэнжэ” гэхэшэлһэн хүнэй абари зан, бэе тамир хүмүүжүүлхэ удхатай  һургаалнуудай ном  монгол туургатанай алтан жасада оронхой юм. Нэрлэгты

5) Хүнэй ажабайдалдаа һургаалые нангин эрдэни мэтээр сахижа  ябаха гэһэн удхатайгаар  субашид бэшэгдэдэг.” Эрдэниин сан субашид” 1244 ондо бэшэгдэһэн ном   466 һургаалай шүлэгүүдтэй юм Авторынь нэрлэгты

6) Буряад эрдэмтэ лама Ринчен Номтоев  1868 ондо 4 мүртэй һургаалай 90 шүлэг согсолон бэшэжэ барлуулһан байгаа, нэрлэгты

7) Буряад уран зохёолой  дээжэдэ ородог ”Бэлигүүн толи” гэһэн  мэдээжэ болоһон зохёол хэн бэшээб?

8) Монгол угсаатанай дунда үргэнөөр тараһан “Шэдитэ хүүр” гэһэн зохёол хуушан монгол хэлэнһээ хэн оршуулааб?

9) Түрүүшын Хамба Дамба-Даржаа Заяатын  хаана ошожо ерэһэн тухайгаа бэшэһэниинь хэблэгдэн, ород, монгол хэлэнүүдтэ оршуулагдааб?

10) Александр Махачкеевэй бэшэһэн «Хамбо лама. Мысли наедине» гэһэн  ном  соо  хэн Хамбын хэлэһэн үгэ-бодолнууд оронхойб?

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!