Хүдэлмэри сэгнэхэ эрилтэнүүд

Жюриин анхаралда!

Хүүгэдэй буряад хэлэ үзэһэн һуралсалай программа (I,III), бэлэдхэл хараадаа абан шалгаха шухала

Шагайн хонин тала

Блиц-урилдаан «Эдеэ хоолой янзанууд», «Буддын шажанай аман ба уран зохёол» .

 

1.Тус мүрысөөндэ даабаринуудай  уридшалан үгтэһэн дээрэһээ шалгалтын үедэ һурагшадта үлүү саарһа, ном, телефон г.м. хэрэгсэлнүүдтэ  хандахыень хорихо шухала.

  1. Блиц-урилдаанай (2 вариант) асуудалнуудта:
Зүб харюу Балл
24-25 9-10
22-23 7-8
20-21 5-6
17-19 3-4
10-16 2-3
0-9 0-1

 

  1. Үгтэхэ саг 20-25 минута

 

 

“Уран бэлигтэй,ульгам хэлэтэй”

Гэрэл зурагай түүхэ.. Нютаг хэлэн дээрэ хөөрөөн. (2 минута хүрэтэр)

9-10 балл — һайнаар бэлдэһэн  презентацитай, хүнэй анхарал татахаар һонин, дүүрэн удхатай хөөрөө нютаг хэлэн дээрээ дэлгэхэдэнь табиха

7-8 балл — хөөрөөнтнай  удхын талаар һайн, тиибэшье үгын, үгүүлбэриин  хэдэн алдуу гаргаһан,  үзүүлбэриин (наглядность) багахан дутагдалтай байхадань табиха

4-6 балл — сэдэбээ дүүрэн гаргаагүй,хэлэнэй алдуутай, презентацияа һайнаар хэрэглэжэ шадаагүйдэнь…

1-3 балл —  даабари дүүргэхэ гэһэн бодолоо бэелүүлжэ шадаагүй, юрэ һулахан һэдэлгэ гаргаһан байхадань табиха.

 

 

Шагайн  морин    тала

Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!

 

Нютаг хэлэн  дээрээ оршуулха даабари

9-10 баллаар хөөрөөнэй удха ойлгожо,тодоор ,ураар  дамжуулхадань  сэгнэхэ.

6, 7, 8 баллнууд хөөрөөнэй удха гол түлэб гаргагдаһан,  хэлэнэй  хэдэн алдуутай   байхадань табигдаха,

3, 4, 5 баллнуудые  табихадаа, оршуулгын удха  һулашаг, үйлын  ушарнуудые  урда хойно оруулжа байжа   бэшэһэн байхадань, эдэ баллнуудаар сэгнэхэ

0, 1, 2 баллнууд  даабари дүүргээгүй гү, али тон һула бэлэдхэтэй байхадань  табиха

 

 

Шагайн үхэр тала

Баян хэлэнэй арад ерээдүйтэй

Оньһон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай( 2 минута)

1.Оньһон үгын удха гүнзэгы ойлгожо, тэрээндэ тааруулан һонин удхатай үгүүлэл  зохёогоод,уран гоёор   зүжэглэн харуулхадань, 9 – 10 балл.

  1. Оньһон үгынгөө сэдэбһээ гарангүй нютаг хэлэеэ хэрэглэжэ шадаһан, тэрэнээ өөрсэ маягаар дамжуулһан, бага алдуутай байхадань, 7-8 балл.
  2. Оньһон үгын удха гол түлэб дамжуулаашье һаа, үгын алдуу гаргаһан, тодо бэшэ үгүүлбэритэй байгаа һаань, 5-6 балл.
  3. Оньһон үгэ дутуу ойлгоһон, хөөрэхэдөө ядалдаһан байхадань, 3-4 балл.
  4. Оньһон үгын удха дамжуулха һэдэлгэ гаргаһан байгаа һаань, 1-2 балл.
  5. Даабариин эрилтэ хазагайруулан, уран зохёол хэрэглэн бэлдэһэн хүдэлмэринүүдтэ баллнууд доогуур табигдаха.

 

 

Шагайн үхэр тала

Баян хэлэтэй арад-ерээдүйтэй

Хэнэй хэлэн баян бэ?

Командануудай анхаралда үгтэһэн   хүсэнэгтэнүүдтэ  удхалан хөөрэхэ сэдэбүүд үгтэнхэй. Командын гэшүүд өөр өөрын даабаринуудһаа  биледэй гуримаар сэдэб шэлэн абаад, тэрэнээ  элдэб үзүүлбэри (наглядность) хэрэглэн хөөрэхэдөө,

9-10 балл-тон тодо уранаар  нютаг хэлээрээ  хөөрөө 2 минута соо дэлгэхэдээ,элдэб үзүүлбэри  хэрэглэн, шагнагшадай һонирхол ёһотойгоор татажа шадаһан  байхадань табиха

7-8 балл-сэдэбээ һайнаар гаргаашье һаа, хөөрөөндөө һонин зүйл оруулаагүй, үзүүлбэриин талаар хэдэн дутагдалтай байхадань табиха

5-6  балл-хэлэхэ, хөөрэхэдөө олон алдуу гаргаһан, һайн үзүүлбэритэйшье һаа, тэрэнээ зүбөөр хэрэглэхэ дадалгүй байхадань табиха

2-4 балл-сэдэбэй удха гаргаагүй, һанал бодолоо урда хойно оруулжа байжа хэлэһэн, хөөрэжэ байһанаа өөрөө хүсэд ойлгоогүй, үзүүлбэритэеэ һайн холбоогүй байһан ушарта табиха

 

Этигэл Хамбын сургаалнууд

Этигэл хамбын сургаалнуудые   нютаг хэлэнэйнгээ  үгүүлбэридэ оруулан сээжэлдэхэ.

«Буряад һургуулиин программын» ёһоор һурагшадай сээжэ мэдэсэ шалгалгын хэм баримталан сэгнэхэ.

Наадамай  «Буян хэшэг уряалая!», «Хамба ламын шан абалгын тэмсээн», «Уран гартан», «Уран баримал», «Модошо дархан» гэһэн  шатануудай даабаринууд тусхай гуримаар  сэгнэгдэхэ

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!