Блиц-урилдаан 34 наадам

Нютаг хэлэнэй аялгаар харюу үгэгты

 

             1. Бурханай урда табигдадаг тахил хэды зүйлһөө бүридэдэг бэ? Тахил

 1.  
  1. Бурханай хүл гэдэггүй, харин хүндэлжэ хэлэгдэдэг юун гэжэ үгэ бииб? Үльмээ

   

  1. Эм хадагалдаг арһан туулмагхануудые юун гээд нэрлэдэг бэ? Жииза

   

  1. Дасандаа үргэл, мүргэл хэжэ байдаг зонуудые хэд гээд нэрлэхэб? Жиндагууд

   

  1. Шажанай ёһо сахижа, богони саг соо мяха эдингүй байхые юун гэхэб? Масаг, масаглаха

   

  1. Досоогоо маанитай , буян олохын тула эрьюулэгдэдэг мөөр (юумэн). Хүрдэ

   

  1. Энэ һүлдэ тэмдэг Буддын шажанай һургаалай илалта тэмдэглэнэ. Жалсан (стяг победы)

   

  1. Оюун ухаанай хүгжэлтын Буддын шажанай һүлдэ тэмдэг. Бадма линхобо, лёнхобо (лотос)

   

  1. Үбшэнһөө, муу заяанһаа хамгаалдаг Буддын шажанай һүлдэ тэмдэг. Сагаан шүхэр (белый зонт)

   

  1. Элбэг байдал, баялиг, эрхэ сүлөө тэмдэглэһэн удхатай шажанай һүлдэ тэмдэг. Алтан загаһад (золотые рыбки)

   

  1. Буддын шажанай дэлгэрхые уряалан, энэ тэмдэгэй абяан холуур сууряатадаг. Сагаан дунгар (белая раковина)

   

  1. Энэ тэмдэгэй эрьелдэлгэ Буддын шажанай һургаал, номнол, найман зам тэмдэглэнэ. Алтан хорло (колесо Дхармы)

   

  1. Эрмэлзэл, ута наһа, баялиг, хүгжэлтэ тэмдэглэдэг шажанай һүлдэ тэмдэг нэрлэгты. Бумба (сосуд, ваза)

   

  1. Ута наһа, дурлал, хайрлалга, аза талаан тэмдэглэдэг Буддын шажанай һүлдэ нэрлэхэ. Үлзы утаһан

   

  1. Буддын шажанай 8 һүлдые суг зураһан зурагые юун гээд нэрлэдэг бэ? Аштамангала

   

  1. Сугтань зураһан 8 һүлдэ тэмдэгые хаана зурадаг, барладаг бэ? Дасанай,  дуганай үүдэндэ,  хадаг дээрэ

   

  1. Дасанай мүнгэн сангай түлөө харюусагша лама. Нярба лама

   

  1. Хамба ламаһаа нэгэ шата доогуур зиндаатай лама. Дид Хамба

   

  1. Цанид дасанай һургуулиин 8 шата дүүргэһэн ламада олгогдоһон зэргэ. Гэбшэ

   

  1. Дасанай жаяг журамые наринаар сахидаг лама. Гэбгы

   

  1. Буддын гүн бодолоор эгээн үндэр эрдэмтэй ламанарай нэрэ зэргэ. Дооромбо, Һаарамба

   

  1. Дасан хиидэй хэрэг хүтэлхэ дээдын хэргэмэй лама. Хамба Лама

   

  1. Дасанда хуралай болоходо, тон түрүүн эхи татажа,  ном уншадаг шанга хоолойтой лама

  Унзад лама

   

  1. Хуралай үедэ ёһололнуудые зүбөөр бэедүүлэгдэхые сахиха уялгатай лама. Гэсхы

   

  1. Цанид дасанда 9 жэлэй туршада һураһанай һүүлээр ламада олгогдодог зэргэ. Габжа

   

  1. Хуралай балин болон бусад хэрэгсэл бэлдэдэг лама. Шогонбо

   

  1. Дасанда һуудаггүй , хүдөө нютагта байдаг лама. Хүдөө лама

   

  1. Дасангай шэрээтэ ламын орлогшые хэн гэхэб? Засаг лама

   

  1. Шажанай 253 тангаригтай һахил абаһан ламада олгогдодог дээдэ зэргэ. Гэлэн лама

   

  1. Хуралай үедэ ном уншалгын бисалгал хүтэлэгшэ лама. Соржо лама

   

  1. Дуганай тахил табилга, хуралай хэрэгсэл бэлдэхэ үүргэтэй лама. Дуганша лама

   

  1. Тарниин аймаг ном дүүргэжэ, шалгалта бариһан,  эрдэмэй дээдэ соло олоһон лама.

  Аграмба лама

   

  1. Россиин Бурхан шажантанай эгээл дээдын тушаалтай лама. Бандида Хамба Лама

   

  1. Ламын шоо табяад хүнэй ябадал уридшалан хэлэхые юун гэхэб? Абарал

   

  1. Түрэл гарал болохо ламые хэн гээд нэрлэдэг бэ? Амбай

   

  1. Шажанай ёһоор арюудхалга-освящение гэхэдээ… Арамнайлха

   

  1. Дасангай гол үүдэндэхи үндэр хэрэлсы. Добжоон

   

  1. Ламын шэрээ дээрэ табидаг заахан шэрдэгүүд. Олбог

   

  1. Һүзэглэжэ, бурхан тэнгэридэ үргэһэн, сасаһан юумэн. Сасали

   

  1. Ламын үмдэдэг шара үнгэтэ малгай. Шасар малгай

   

  1. Хүн бүхэндэ долоон хоногой туршада ушардаг муу үдэр. Шасаа (чисаа) гараг

   

  1. Дабаанай орой дээрэ үргэл үргэхэдөө зогсодог газар. Үлэ, барисаан

   

  1. 2-3 метр утатай бүреэ юун гээд нэрлэдэг бэ? Үхэр бүреэ

   

  1. Хада уулын , газар нютагай болон уһанай эзэн гэхэдээ… Сабдаг

   

  1. Бурханай ном хадагалаад байдаг модоор хэһэн хайрсаг. Соголиг

   

  1. Эрдэм бэлиг үгэдэг бурхан. Манзашири

   

  1. Ута наһа үршөөдэг бурхан. Аюуша

   

  1. Зандан модоор һиилэжэ бүтээһэн Будда бурханай дүрэ. Зандан Жуу

   

  1. Бэеын элүүрые сахидаг бурхан. Отошо

   

  1. Бурханай урда зула бадарааха амһарта. Наһата

   

  1. Дасангай оройн эгээн дээрэхи гоёолто. Ганжар

   

  1. Ерээдүй галабта эрьехэ бурхан. Майдари

   

  1. Арьяа Баалын нюдэнэй нёлбоһонһоо мүндэлһэн бурхан. Сагаан Дара эхэ

   

  1. Уһанай, газарай,  хадын сабдагуудай толгойлогшо. Буурал баабайнар

   

  1. Оросой хэн хатанай Зарлигаар Буддын шажан Буряадта дэлгэржэ эхилээб?

  Екатерина Алексеевна Романова

   

  1. Дасангуудта 1 жэлэй туршада хэды ехэ хуралнууд үнгэрдэг бэ? 6

   

  1. Үхибүүнэй түрэхэдэ , нэрэ үгэһэн ламые хэн гэдэг бэ? Найжа

   

  1. 60 жэлэй ехэ дүхэригые юун болоно гэдэг бэ? Рабжуун

   

  1. Эхын жаргал олгодог, уран бэлиг үршөөдэг шэдитэй бурхан. Янжима бурхан

   

  1. Бурхан Багшын һургаалай нэбтэрхы толи гэдэг “Ганжуур” ном хэды ботитойб? 108

   

  1. Сэлэнгын аймагай Талын Харгана һууриндахи бурханай ордон нэрлэгты.

  Сагаан Дари Эхын ордон

   

  1. Манжушри бурханай Ордон хаана оршоноб. Тодорхойлогты. Хяагтын Эргэ Бүргэ һуурин

   

  1. Дэмшэг Сүмэ , Загуурдиин хабсагай гэхэ үргэлэй ехэ газарнууд хаана бииб? Агада,  Алханада

   

  1. Сэлэнгын аймагай Хонин Нюга нютагһаа хэды Хамба Ламанар гарааб? 4

   

  1. Буддын шажанай элитэ санаартан байһан, 1894 ондо Баргажанай дасанай шэрээтээр һунгагдаһан . . . Хэн бэ? Соодойн Сэдэн

   

  1. Һүндэ шанаһан мойһотой тибһэн. Үрмэн

   

  1. Нарин гэдэһэндэ шудхаһан адуунай шуһан. Шабай

   

  1. Адууһанай дотор өөхэн. Арьбан

   

  1. Адууһанай бүдүүн гэдэһэн. Омһон

   

  1. Татаһан мяха талханда орёогоод шараһан хоол. Шарбин

   

  1. Хөөрүүлэгдээгүй һүн. Түүхэй һүн

   

  1. Бусалгаһан һүн. Хөөрэһэн һүн

   

  1. Удаан байһандаа, изармагтай болоһон һүн. Гашалһан һүн

   

  1. Жэжээр мяха хэршээд шанаһан шүлэн. Хара шүлэн, һула шүлэн, бульон

   

  1. Тарбаганай дотор хото соонь хэжэ бэлдэһэн хоол. Дамбар

   

  1. Монгол литээр сагаан һарын шэнын нэгэн. Сагаалха һайндэр

   

  1. Сагаалхын урда, һарын 29-нэй һүни үнгэрдэг хурал. Дүгжүүбэ

   

  1. Хуушан жэлэй һүүлшын һарын 30-най үдэшэ юун гээд хэлэхэб? Бүтүү үдэшэ, һүни

   

  1. Хэды ондо арадай һайндэр Сагаан һара хуулита болгогдоо бэлэй. 1991 ондо

   

  1. Сагаан һарын нэгэн шэнэһээ хэды хоногой туршада Ганжуур хурадаг бэ? 15 үдэр соо

   

  1. Шэнын хэдынэй үдэр үхибүүд сагаалжа эхилхэ гэһэн ёһо бииб? Шэнын 2-ой

   

  1. Залуушуулай сагаалдаг үдэрнүүд гээд, тусхайлан үдэрнүүдые нэрлэдэг һэн. Тодологты.

  Шэнын 2-һоо 4 болотор

   

  1. Хадагай эгээл багань 60 сантиметрһээ 1 метр хүрэтэр утатай. Нэрлэгты. Һэблиг хадаг

   

  1. Юрын хадагай хэмжүүр. 1-һээ 1, 5 метр хүрэтэр

   

  1. 2-һоо 4 метр хүрэтэр утатай хадагые ямар хадаг гэхэб? Аюуша хадаг 

   

  1. Хадаг барихадаа, хүнэй хүзүүндэ тохожо болохо гү? Болохогүй

   

  1. Гарайнь хоёр альган дээрэ зүб мүрөөр барюулха ёһо зүб гү? Зүб

   

  1. Хадагаа дундуурнь утаашань нугалхада, ама гараһан талыень нюур тала гэдэг зүб гү?

  Зүб

   

  1. Золгоходоо, наһаараа ямар хүниинь тохоног дороһоонь дүнгэн бариха ёһотойб?

  Дүү хүниинь

   

  1. Буряадуудай дуратай наадан – игра в лодыжки гэхэдээ, буряадаар… Шагай наадан

   

  1. Мори абаха, уриха, хутага буулгаха … гэһэн ойлгосонуудые нэгэ үгөөр юун гэхэб?

  Айлшаниие угтаха. Угтамжа

   

  1. Айлшанаа хүндын шэрээдэ һуулгаад, түрүүлэн юу баридаг бэ? Сай

   

  1. Ногоон, һүтэй, талхатай, зутараантай, хурьган гээд юун байдаг бэ? Сай

   

  1. Зөөхэйдэ талха һамаржа, тоһо гаратарнь худхажа болгоһон эдеэн

  Саламаад,  шанаһан зөөхэй

   

  1. Хайлуулагдаагүй тоһо ямар тоһон гэнэб? Сагаан тоһон

   

  1. Гахай жэлэй урдахи жэл. Нохой

   

  1. Бишэн жэл ямар жэлнүүдэй дунда оронхойб? Хонин, тахяа

   

  1. Гэрэй амитадай нэрэтэй жэлнүүд хэдыб? Үхэр, хонин,  тахяа,  гахай,  морин,  нохой – 6

   

  1. 12 жэлэй дүхэриг юугээр эхилээд, ямар жэлээр дүүрэдэг бэ? Хулгана – гахай

   

  1. Зурхайн тоогой ёһоор 12 жэл, хэды мэнгэ бии гэдэг бэ? 9

   

   

   

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!