VIII НААДАМ

Буряад Уласай, Эрхүү можын ба Үбэр Байгалай хизаарай нютагуудай һургуулинууд заншалта болоһон мүрысөөндөө наймадахи удаагаа Ивалгын дасанда энэ һарын 18-да сугларба.

Энэ удаа хэзээ хэзээнэйхиһээ олон һургуулинууд хабаадаа. Дээрэ нэрлэгдэһэн можо нютагуудһаа 84 һургуули хабаадаба гээшэ. Үнэн сэдьхэлһээ үргэлжэ, нааданһаа нааданда хабаадажа байдаг һургуулинууд харюудаашье бодолтой, хэлэ амандаашье тодорхой байна гэжэ элихэн. Тиихэдэ бултанайл хабаадажа байгаа хада хабаадалсаад туршахада яаха юм гэһэн бодолнууд мүн лэ элихэн, «туугдажашье» ерэхэ һургуулинууд гэжэ байна хэбэртэй, илангаяа хотын һургуулинууд гэжэ онсолмоор.

Нэрлэгдэһэн заабаринуудаар дүнгүүд яажа гарабаб гэжэ доро хараябди:

 

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ НЮТАГАЙ АЯЛГЫН ТОЛИ

 1 һуури Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай  дунда һургуули

2 һуури Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули

3 һуури Кабанскын аймагай Корсаковын дунда һургуули

 

БЛИЦ-УРИЛДААН «НЮТАГТАА НЭРЭТЭЙ, АРАДТАА СЭНТЭЙ»

 1 һуури Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

1 һуури Дамбиев Тумэн,  Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули

2 һуури Эрдынеева Арюна, Сэлэнгын  аймагай Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули

2 һуури Биликтуев Амгалан, Сэлэнгын  аймагай Ноёхоной дунда һургуули

3 һуури Бадмаева Дулма, Зэдын аймагай Дэрэстэйн  дунда һургуули

 

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ

 1 һуури Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

2 һуури Сэлэнгын  аймагай Ноёхоной дунда һургуули

3 һуури Түнхэнэй аймагай Шэмхын дунда һургуули

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

 1 һуури Шараева Вера, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

2 һуури Нанзатов Зоригто, Буряад Уласай үндэһэн яһатанай 1-дэхи лицей-интернат

3 һуури Машиева Оюна, Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын интернат-һургуули

 

ОНЬһОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

 1 һуури Алтана Бурунова, Бэшүүрэй аймагай Харланай дунда һургуули

2 һуури Дулгаржап Цыремпилова, Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули

3 һуури Бимбацу Аюшеева, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДА ЗАЛЬБАРАЛ

 1 һуури Сэлэнгын  аймагай Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули

2 һуури Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

3 һуури Сэлэнгын  аймагай Жаргалантын дунда һургуули

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ

 1 һуури Будажапова Баярма, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

2 һуури Пахонова Света, Кабанскын аймагай Корсаковын дунда һургуули

3 һуури Дамбаева Виктория, Улан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ

1 һуури Ванчикова Сарюна, Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули

2 һуури Занданова Алтана, Хурамхаанай аймагай Гаргын дунда һургуули

3 һуури Жанчипова Татьяна, Улан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули

 

 УЯНГЫН ШҮРЭ ҮЛХЭЕ

 1 һуури Бимбаева Сарюна, Улан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази

2 һуури Габитова Арина, Сэлэнгын  аймагай Галуута-Нуур хотын 1-дэхи дунда һургуули

3 һуури Баторов Гуржап, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

 1 һуури Субанова Намсалма, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат

2 һуури Гатапова Сагаан-Дари, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

3 һуури, Улан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

 1 һуури Цыдыпова Катияни, Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда һургуули

2 һуури Цыдыпов Доржо, Улан-Үдэ хотын 18-дахи дунда һургуули

3 һуури Цыренжапова Лена, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули

Тусхай шан – Эрдынеев Олзо, Улан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН –

«БУРЯАДАЙ ДАСАНГУУДАЙ САХЮУСАНУУД»

1 һуури Чимитова Лера, Сэлэнгын  аймагай Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули

2 һуури Буянтуева Аяна, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

3 һуури Жамбалов Нацаг, Сэлэнгын  аймагай Ноёхоной дунда һургуули

 

Тиигэжэ эндэ хабаадаһан 84 һургуулинууд һууринуудаа яажа хубааба гэжэ энэ доро үгтэбэ:  

 

 

ЭЗЭЛҺЭН ҺУУРИ

 

Һ У Р Г У У Л И

 

ОНОО

 

1 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 84,2
2 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 83,75
3 Ахын аймагай Өөрлигай дунда һургуули 83,2
 

4

 

Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

82,25

5 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 80,5
6 Сэлэнгын аймагай   Ноёхоной дунда һургуули 80,25
7 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 79,8
8 Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули 76,5
9 Захааминай аймагай  Санагын дунда һургуули 76,5
10  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат 75,95
11 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 75,25
12 Кабанскын аймагай Корсаковын дунда һургуули 73,65
13  Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 73,25
14 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын гимнази 72,25
15 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 72
16 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын 1-дэхи дунда һургуули 72
17 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 72
18 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 70,25
19 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 70,25
20 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 68
21 Зэдын аймагай Боргойн дунда һургуули 66,75
22 Мухар-Шэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 66,7
23 Баргажанай аймагай Лугшхаанай дунда һургуули 66,5
24 Буряад Уласай үндэһэн яһатанай 1-дэхи лицей-интернат 66,3
25 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 65,7
26 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 65
27 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 65
28 Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули 64,7
29 Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули 64
30 Ивалгын   аймагай Гэльбэрын дунда  һургуули 63,75
31 Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи  дунда һургуули 63,75
32 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 63,5
33 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын интренат- һургуули 62,25
34 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 61
35 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 61
36 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 60,5
37 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 60,5
38 Түнхэнэй аймагай Шэмхын дунда һургуули 60,5
39 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын  дунда һургуули 58,75
40 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 58,5
41 Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 56,4
42 Зэдын аймагай Зэдын дунда һургуули 56,25
43 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 55,75
44 Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуули 55,75
45 Бэшүүрэй  аймагай Шэбэртын дунда һургуули 55,5
46   Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 55,5
47 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 53,5
48 Бэшүүрэй  аймагай Харланай дунда һургуули 52,5
49 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 50
50 Сэлэнгын аймагай  Ацуулын дунда һургуули 48
51 Загарайн аймагай  Эрхирэгэй дунда һургуули 46,6
52 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын  дунда һургуули 46,05
53 Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули 45,5
54 Баргажанай аймагай Баргажанай дунда һургуули 45
55 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 45
56 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 44,5
57 Сэлэнгын аймагай  Ехэ-Сагаанай дунда һургуули 44,25
58 Эрхүү можын Алайрай дунда һургуули 44
59 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази 43
60 Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули 42,75
61 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули 42,75
62 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын  шэглэлтэй дунда һургуули 41,75
63 Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули 39,5
64 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 36,5
65 Улаан-Үдэ хотын 18-дахи дунда һургуули 36,5
66 Зэдын аймагай Алцагай дунда һургуули 34,75
67 Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули 33,75
68  Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 33,5
69 Хяагтын аймагай Наушкын дунда һургуули 32,25
70 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 29
71 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 28,5
72 Зэдын аймагай Оёорой дунда һургуули 27
73 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 26
74 Улаан-Үдэ хотын 12-дахи дунда һургуули 25,5
75 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 25,5
76 Мухар-Шэбэрэй аймагай Суулгын дунда һургуули 25
77 Хяагтын аймагай Тамирай дунда һургуули 24
78 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 22
79 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын дунда һургуули 21,5
80 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуули 19
81 Улаан-Үдэ хотын 52-дахи дунда һургуули 17
82 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 12
83 Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули 8
84 Улаан-Үдэ хотын 33-дахи  гимнази 4

 

Хойто үдэшэниинь, энэ һарын 19-дэ, Буряадай ГТРК-гай сэнхир дэлгэстэ отог нютагаараа хамтаруулагдаһан 6 ехэ бүлэг боложо, сэхэ дамжуулгада 19 сагһаа 21 саг болотор мүрысэжэ гараа.     

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ:   itog december 2015 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!