БЛИЦ-УРИЛДААН 1

Буддын шажанда хабаатай асуудалнууд

1.  Маани уншахада хэрэглэдэг тоолуур . . .
2.  Бурханай ном орёодог торгон гадар . . .
3.  Хуралай үедэ ламанарта сай баридаг ёһо . . .
4.  Арбан сагаан буян, арбан хара _____ юун гэдэг бэ?
5.  Һама Сахюусан ямар сагта газар дэлхэй эрьедэг бэ?
6.  Ивалгын дасан хэды ондо баригдааб?
7.  Бэеын элүүрые сахидаг бурханай нэрэ. . .
8.  Дүн хамта хэды Хамба ламанар үндэр тушаал һэлгэн һуунаб?
9.  Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев хэдыдэхи Хамба болоноб?
10. Аюуша хадаг ямар үнгэтэйб?
11. Сор галдахые юун гэжэ нэрлэдэг бэ?
12. Гэрэй али талада бурхан тахигдадаг бэ?
13. 225 ботитой бурханай ном ___________
14. Монгол литээр һарын 1, 8, 15, 30-най үдэрнүүдые ямар үдэр гэдэг бэ?
15. Уһанай эзэниие нэрлэгты . . .
16. Шажанай ёһоор гэм хэһэн зониие хэһээдэг газар . . .
17. Досоонь санзай хэжэ ууюулдаг амһарта . . .
18. Досоонь маани һуулгаһан, буян үйлэдэжэ эрьюулдэг хэрэгсэл . . .
19. Шажанай ном уншахада, абяа гаргадаг, досоогоо хэлэтэй хүгжэмтэ хэрэгсэл . . .
20. Сэлэнгын аймагһаа хэды Хамба ламанар гараһан бэ?
21. Дасан, субарга нара зүб тойроод ябажа, буян олохо аргые юун гэдэг бэ . . .
22. Арһаар бүриһэн, сохижо абяа гаргадаг хүгжэмэй хэрэгсэл . . .
23. Этигэлэй Хамба хэдыдугаар Хамба лама байһан бэ?
24. Сагаан һарын үглөөгүүр орон дэлхэйдээ сэржэм үргэхэдөө бадараадаг юумэн . . .
25. Ламанарай үгэ буляалдаан, диспут . . .
26. Буряадта түрүүшын дасан хэды ондо баригдааб?
27. Шэнын нэгэнэй үглөө эртэ ямар сахюусан буужа, газар дэлхэйгээ эрьедэг бэ?
28. Мүнөөнэй Непал орониие буряадууд юун гэжэ нэрлэдэг бэ?
29. 108 субарга ямар дасанай дэргэдэ бүтээгдэнхэйб?
30. Россиин Буддын шажанай түб хаана оршодог бэ?
31. Үүдэн сүмэ, Эхын умай гэдэг нангин газарнууд хаана оршодог бэ?
32. Хамба ламаһаа нэгэ шата доогуур зиндаатай лама . . .
33. Буддын шажантанай ехэ бүлгэм . . .
34. Монгол литын ёһоор 60 жэлэй хугасаа . . .
35. Хамба ламанарай түрэһэн тоонто нютагуудта юу бүтээжэ дурасхаалынь мүнхэлдэг бэ?
36. Жаран Хашорай субаргада мүргэхэ гэбэл, хаана зорихобта?
37. Зандан Жуу бурханай дүрэ ямар модоор бүтээгдэһэн бэ?
38. Олон дасангай ламанарай ехэ суглаан . . .
39. Гомон дасангай шэрээтэ байһан буряад лама . . .
40. Дасанһаа залуулһан, хүзүүндээ зүүдэг уншалгатай ооһор . . .

 

Буряад арадай түүхэ, зан заншал, ёһо гурим

41. Эхэнэрэй бүhые эрэ хүн бүhэлдэг гү?

42. Ямар үнгэтэй бүд бэлэг болгожо баридаггүйб?
43. Эсэгын һургаал – эрдэни, эхын һургаал – ?
44. Ургамалhаа буйлуулагдаhан эм дом . . .
45. Даруулгада хэрэглэдэг улаан шулуун . . .
46. Хэды ондо Сагаалган бүгэдэ буряадай һайндэр гэжэ хуулита ёһоор баталагдааб?
47. Буряад үхибүүдэй мэдээжэ, дуратай нааданиинь . . .
48. Һамгад хоёр гэзэгэдээ юу зүүдэг бэ?
49. Хори буряадай хэды эсэгэнэр гэдэг бэ?
50. Басагад туйба зүүдэг гү?
51. Эрэ хүнэй хэды эрдэм гэдэг бэ?
52. Бэеын халууниие бууруулдаг ойн жэмэс . . .
53. Алха, хайша, һүхэ алхажа болохо гү?
54. Буряад литэдэ тэмээн жэл бии гү?
55. Эрэ хүнэй һүлдэ юун болоноб?
56. Хоёр мүрэ дээрэхи гоёлой зүүдхэл?
57. Хадаг барюулхадань, хүзүүндээ үлгэдэг. Энэ зүб гү?
58. Үглөөгүүр орон дэлхэйдээ юунэй дээжэ үргэдэг заншалтайбибди?
59. Литын ёһоор мүнөө жэлнай (2015 он) ямар амитанай нэрэтэйб?
60. Ямар модоор һур хэдэг бэ?
61. Хадамда гараhан эхэнэр хэды гэзэгэтэйб?
62. Эхын талын түрэлнүүд ямар түрэл болоноб?
63. Тамхинай багахан туулмаг. . .
64. Сагаан эдеэндэ ямар бодос элбэг бэ?
65. Эхэнэрнүүдэй дэгэл дээрээ үмдэдэг хамсыгүй хубсаhан. . .
66. Малгайн залаа юу тэмдэглэнэб?
67. Хүбүүнэйнгээ үхибүүдые хэн гэхэб?
68. Буряад дэгэлэй энгэр али таладаа байдаг бэ?
69. Бүрхэг, бороотой үдэр дэгэл дээгүүрээ үмдэдэг хубсаһан. . .
70. Нагаса эгэшэ хэн болоноб? Абын түрэл гү, али эжын талынхи гү?
71. Домогой ёһоор Хори буряадууд ямар шубуунһаа уг гарбалтайб?
72. Ямаан 12 жэлдэ орохо гү?
73. Аса, тармуур, хүрзэ, һүхэ болон мориной зэмсэг алхаад гаража болохо гү?
74. Дэгэл захатай, хүн…
75. Нагаса эсэгэ хэнэй эсэгэб?
76. Хүн хубсалхадаа, хаанаhаа эхилжэ хубсалдаг бэ?

77. Хадамда гараһан басагадтаа эхэ эсэгын үгэдэг адуу мал юун гэдэг бэ?
78. Һүни харанхыда түлеэ хахалдаг гү?
79. Зээнэр хэнэй үхибүүд бэ?
80. Һэеы гэр соохи ямар талань эхэнэрэйб?
81. Аха хүниие ши гэхэ гү? Хэн гээд хандахаб?
82. Хониной төөлэй хэндэ баридаг бэ?
83. Абынгаа ахые хэн гэжэ нэрлэдэг бэ?
84. Буряад орондо хэды ондо Сурхарбаан түрүүшынхиеэ үнгэрөөб?
85. Далга абахадаа, хүн малгайгаа үмдэдэг гү, али абадаг гү?
86. Айлшан хүн айлда ороходоо буу, ташуураа, хэтэ хутагаа буулгадаг гү, али үгы гү?
87. Абга эгэшэ гэхэдээ, хэнэй талаар түрэл бэ?
88. Нэгэ уг гарбалтай, нэгэ отогой хүнүүдые юун гээд нэрлэхэб?
89. Айл болоhон хүбүүн басаган хоёрой гэртэхин хэд болоноб?
90. Үгын зөөлэн, унтариин зөөлэн, үшөө юунэй зөөлэн бэ?
91. Эжын талаhаа түрэлхид. . .
92. Гэртэ ороходоо, аха хүнһөө урда орожо болохо гү?
93. Үдэр, һүни, үдэшэ, үглөө – хамта дээрээ…
94. Үеэлэ, хаяала гэхэдээ, али талаhаа түрэл бэ?
95. 12 жэлые ахалһан ама сагаан…
96. 2016 ондо ямар жэл гарахаб?
97. Могой жэл гээд, … ямар жэл ерэдэг бэ?
98. Дэгэл болон хубсаһа үмдэхэдөө хаанаhаань тобшолдог бэ?
99. Ашанар гэхэдээ, хэнэй үхибүүдые нэрлэдэг бэ? Хүбүүнэй гү, али басаганай гү?
100. Хубсаһа тайлахадаа тобшыень хаанаһаа тайлажа эхилдэг бэ?
101. Хүнэй хүртөөгүй эдеэнэй хуби . . .
102. Түрэhэн эгэшэ дүүнэрэй үхибүүд хоорондоо хэд болоноб?
103. Уусын дуу хэндэ зорюулан дууладаг бэ?
104. Хонин жэлэй удаа ямар жэл гарахаб?
105. Эсэгын түрэhэн аха гү, али дүү хүбүү зүбөөр нэрлэгты. . .
106. Буряад дэгэлэй энгэр хэды тобшотойб?
107. Ураг түрэлые хэды янзаар хубаадаг бэ?
108. Эгээ хүндэтэй айлшанда, худын түрүүдэ табидаг мяхан табаг.
109. Хүн болохо багаһаа, хүлэг болохо . . .
110. Эрэ хүнэй хэды наадан гэдэг бэ?
111. Багашуул томо зоной хөөрэлдөөндэ оролсодог гү?
112. Сай, хоол түрүүлэн аха зондо баридаг гү, али багашуулда табидаг гү?
113. Наран улайжа оробол, үглөөдэрынь ямар үдэр болодог бэ?
114. Эсэгын талын түрэлнүүд ямар түрэл болоноб?
115. Эдеэнэйнгээ дээжые хэндээ хэдэг бэ?
116. Түрэhэн басаганай үхибүүд аба эжыдэнь хэд болоноб?
117. Элинсэг эсэгэ хэнэй эсэгэб?
118. Хүндэ юумэ үгэхэ, абахадаа, гарайнгаа хурганай һалаагаар үгэдэг гү?
119. Айлда, нааданда, дүхэригтэ һуухадаа, аха, наһатай хүнэй хаана һуужа болохогүйб?
120. Эрын гурбан наадан – мори урилдаан, барилдаан, гурбадахинь – …
121. Эрэ хүниие төөлэйгөөр хүндэлдэг, эхэнэр хүниие юугээр хүндэлдэг бэ. . .
122. Айлай ехэ үриие хэн гэдэг бэ?
123. Эгэшэ дүү хоёртой hууhан хоёр хүрьгэд бэе бэеэ хэн гэжэ нэрлэдэг бэ?
124. Үбгэн эсэгэ хэнэй эсэгэб?
125. Һайн эрэ юугээ магтадаг бэ?
126. Эрын гурбан нааданай гол зүйл болохо hур харбалгын нэрээр ямар наадан нэрлэгдээб?
127. Мори унажа урилдадаг хүбүүе хэн гээд нэрлэхэб?
128. Дэгэл хубсаһаа хадагалдаг абдар . . .
129. Эдеэнэйнгээ дээжые хэндэ хэдэг бэ?
130. Айлай басага хүбүүндээ эрижэ ерэхэ ёһые юун гэдэг бэ?
131. Хүндэ юумэ үгэхэдөө, хүнһөө юумэ абахадаа ямар гараараа абадаг бэ?
132. Татаһан мяха талханда орёожо, уурал дээрэ шанаһан хоол. . .
133. Хоёртой ботогон . . .
134. Нооһыень хуухалаад, шара болоторнь угаагаад шанаһан хониной толгой . . .
135. Хонхо, бүхэ, морин, үхэр, тэмээн гэхэ үзэгдэлтэй буряад наадан . . .
136. Абга эгэшэ гэхэдээ, хэнэй талаар түрэл бэ?
137. Хүндэ амһарта бусаахадаа . . .
138. Үүдэндэ орожо ябаһан хүнтэй уулзашабал, хэниинь харгы гаргахаб?
139. Айлшанда төөлэй табихын урда тээ ёһо баримталан, хэршэлээ гаргахые юун гэдэг бэ?
140. Адууһанай шанаһан толгой . . .
141. Эрэшүүлэй улаан гараараа яһа шаалгые юун гэдэг бэ?
142. Шоройгоо хамажа байбалтнай, хүнэй ерэхэдэ, яахабта?
143. Хайша, хутага яажа дамжуулдаг бэ?
144. Галдаа муу муухай юумэ оруулжа болохо гү?

145. Гэртээ, һургуули соогоо эшхэрхэгүй, нүгэл гэдэг. Энэ зүб гү?
146. Хүүгэдые унтуулхадаа, хүдэлгэжэ байхаар түхеэрэгдэһэн орон, шэрээ.
147. Хүндэ юумэ үгэхэдөө . . . гараараа үгэдэг юм.
148. Ташаагаа тулаад, хүнтэй хөөрэлдэхэдэ – зүб, буруу
149. Эльгээ тэбэреэд байлга манай арадта өөгшөөгдэдэггүй – зүб, буруу
150. Гэрэйнгээ газаа айлшаниие угтахадаа, малгайгаа үмдэхэ ёһотой гү?
151. Айлда ороходоо, богоһыень ямар . . . хүлөөрөө алхан ородог бэ?
152. Буряад гуталай хойто хашааһан.
153. Хэршээд хатааһан мяхан.
154. Айлда ороһон хойноо мэндэшэлдэг гү, али богоһынь алхажа ябахадаа мэндээ хэлэдэг гү?
155. Хуряахай гэхэдээ хэниие нэрлэдэг бэ?
156. Наһаараа сасуу хүнүүдые хэн гэдэг бэ?
157. Тоһондо хуураһан талхан.
158. Айлай бага үри.
159. Түлеэгээ оруулаад, дээрэһээ доошонь хаяжа болохогүй. Юун сошожо болохо гэдэг бэ?
160. Далга абахадаа, үреэл тогтооходоо дэгэлэйнгээ дээдэ тобшо тайладаг . . . Зүб, буруу.
161. Малгайн залаа дээрэ бүхэлэгдэдэг мүнгөөр, шулуугаар хэһэн гоёолто. . .
162. Задагай гал дээрэ тогоо табихын тула хэгдэһэн 3 гү али 4 хүлтэй шудхамал түмэр.
163. Хурса үзүүртэй түлеэ үзүүрээрнь галдаа хэдэг гү?
164. Эхэнэр хүн эрэ хүнэй бүһэ бүһэлдэг гү?
165. Айлай хүүгэдэй дундахи үри

Мал, малай түл, мал ажал

166. Адуунай нарай түлые юун гэдэг бэ?
167. Буряад зон хэды хушуу мал эрхилдэг байгааб?
168. Хоёрдохи жэлдэ хурьган юун гэжэ нэрэтэй болоноб?
169. Тэмээнэй һая гараһан түлые юун гэдэг бэ?
170. Намар болотор тэнжэһэн томо тугал юун болоноб?
171. Заһагдаһан эрэ үхэрые юун гэнэб?
172. Гурбан наһатай эрэ үхэр…
173. Үнеэнэй һая гараһан түлые юун гэнэб?
174. Ямаанай түл…
175. Унаган гээд юун бэ …
176. Хониной богони хабһан?
177. Ямар амитанай һээр шаадаг бэ?
178. Адуунай дэлhэ хайшалалга ондоогоор юун гэдэг бэ?
179. Ээлжээтэ намартаа бурууниинь юун болоноб?
180. Мори ургалдаг хүниие хэн гэдэг бэ?
181. Хоёрдохи намартаа ябаhан унаган юун болоноб?
182. Дүрбэн намарые гараһан эрэ тэмээн.
183. Намар болотор тэнжэһэн томо тугал… болоно.
184. Заһагдаһан эрэ үхэрые… гэнэ.
185. Гурбан наһатай эрэ үхэр…
186. Мори хүтэлхэ, ябуулхын түлөө хэрэглэгдэдэг ооһор
187. Ямаанай түл…
188. Эмээлэй зөөлэн дэбдисэ.
189. Ута эшэтэй ташуур.
190. Ямар амитанай һээр шаадаг бэ?
191. Һургагдаагүй адууһан.
192. Нюргандаа 2 бүхэнтэй, 5 хушуун малай тоодо ородог.
193. Бэеэ хүсэһэн эмэ тэмээн . . .

Юрэнхы мэдэсэ

194. Борис Будаев урилдаашан гү, али барилдаашан гү?
195. Гарагай хоёр гэхэдээ, ородоор . . .
196. Дэлхэйдэ мэдээжэ топ-модель, буряад басаган . . .
197. 2008 оной Бээжэнэй Олимпиадада хүрэл медаль абаһан буряад хүбүүн хэн бэ?
198. Буряад Респуликын туг хэды үнгэтэйб?
199. 300 гаран нүхэдөө, дайшалхы корабль абаржа, баатаршалга гаргаhан залуу буряад хүбүүн, сэрэгшэ, Россиин герой . . .
200. Дэлхэйдэ мэдээжэ болоhон буряад уран дархан, скульптор . . .
201. Үнэтэ шулуун «субад» ородоор . . .
202. Эсэгэ Ороноо Хамгаалгын дайнда Буряад Республикаhаа баатаршалга гаргаhан хэды геройнууд бэ?
203. Эдиршүүлэй дунда барилдаагаар 2010 оной Сингапурта үнгэрһэн Олимпиин чемпион болоһон буряад хүбүүн  . . .
204. Буряадай түрүүшын киноактёр, «Потомок Чингисхана» гэһэн кинодо наадаһан хүнэй нэрэ  . . .
205. Буряад орон урда зүгhөө ямар гүрэнтэй зэргэлнэб, хүршэб?
206. Хүүхэлдэйн театр нэрлэгты . . .
207. Буряад драмын театр хэнэй нэрэмжэтэ бэ?
208. Оперо болон баледэй театр хэнэй нэрэ зүүнхэйб?
209. Доржи Банзаров – Буряадай түрүүшын хэн бэ?
210. Лариса Сахьянова хэн бэ?
211. Буряад Республикын гимнын үгэ хэн бэшээб?
212. Мэдээжэ «Тоонто нютаг» гэһэн дуунай үгын автор . . .
213. Халяар гэжэ жэмэс гү, али ногоон ургамал гү?
214. Байгал далай гү, али нуур гү?
215. 2018 ондо зунай Олимпиин наадан хаана үнгэрхэб?
216. Долоон хоногой ээлжээтэ үдэр?
217. «Хамаг Монгол» гэhэн ехэ проектын эдэбхитэй гэшүүн, буряад дуушан
218. Алтаргана гэжэ жэмэс гү, али сэсэгтэ ургамал гү?
219. Басагадай барилдаагаар Олимпиин нааданда 3-дахи шангай hуури эзэлэгшэ
220. Н. Дамдинов, Г. Чимитов, М. Самбуев – хэд болоноб?
221. Бүхэ барилдаанда илажа гараhан бүхэнүүдтэ юу дууладаг бэ?
222.  Улаан-Үдэ хото анхандаа юун гээд нэрлэгдэдэг байгааб?
223.  Буряад Улас хэды аймагуудтайб?
224.  Сэлэнгэ мүрэн эхиеэ хаанаһаа абадаг бэ?
225.  Социалис Ажалай Герой, уран зохёолшо, багша хэн бэ?
226.  Цыренжаб Сампилов, Даша-Нима Дугаров хэд гэжэ суурханхайб?
227. Буряад Республикын гимнын хүгжэмынь хэн бэшээб?
228. Һасаран Линховоин – СССР-эй арадай дуушан гү али зүжэгшэн гү?
229. Хушын эдеэн . . .
230. Айл бүлын нютагжаһан, һуурижаһан газар . . .
231. Улаан-Үдэ хотын номой сангууд ямар уран зохёолшодой нэрэ зүүнэб?
232. Дүрбэ дахин Олимпиин нааданда хабаадаһан Буряадай һур харбагша…
233. Чингис Шонхоров, Солбон Ринчинов, Баир Гармаев гэгшэд хатаршад гү, али уран зураашад гү?
234. Гарагай гэхэдээ, ородоор . . .
235. Буряадай түрүүшын Уласхоорондын гроссмейстер, хоёр удаа Европын чемпион эхэнэр шатаршан . . .
236. Бадма лёнхобо гэхэдээ . . .
237. Улаан-Үдэ хотын талмайнууд дээрэ тогтоогдоһон баримал хүшөөнүүд “Эхэ Буряад”, ”Мэргэн”, “Гэсэр” г. м.  хэнэй бүтээлнүүд бэ?
238. Буряад орон урда зүгhөө ямар гүрэнтэй зэргэлнэб, хүршэб?
239. Жамбал Тулаев, Владимир Борсоев, Сэрэн-Даша Доржиев гэгшэд хэд болоноб?
240. Лобсон Тапхаев, Балдан Ябжанов, Ардан Ангархаев нэгэ нютагһаа гараһан уран зохёолшод. Хаанахиб?
241. Ямар аймагта нютагай уран зохёолшодто зорюулһан Уянгын сэсэрлиг бииб?
242. Буряад Респуликын туг хэды үнгэтэйб?
243.  Н. Дамдинов, Г. Чимитов, М. Самбуев — хэд болоноб?
244.  Окунь гэхэдээ алгана, хариус – хадаран, налим гэхэдээ танай нютагта юун гэдэг бэ?
245.  Анатолий Андреев, Чингис Павлов, Пурбо Дамиранов, Юрий Ирдынеев – хэд бэ?
246.  Хуһанай үйһөөр хэһэн амһарта . . .
247. Гарай гурбадахи хурган . . .
248. Гал түлидэг газараа юун гэдэг бэ?
249.  Марта Зориктуева, Лариса Егорова, Людмила Дугарова гэгшэд дуушад гү, али зүжэгшэд гү?
250. Ямар ургамалай нэрээр арадай һайндэр нэршээб?
251.  Алтарганын һайндэрые хэды жэл болоод найрладагбибди?
252.  Буряад Уласай тугай гурбан үнгэ һубарилаарнь нэрлэгты . . .
253.  Ринчин Санжиев, Цыбик Максаров, Баатар Цыренов, Зоригто Цырендондопов хэд бэ?

254.  Опера болон баледэй театрай орой дээрэ хэды моридой уран баримал тогтоогтонхойб?

255. Буряад Республика хэды ондо тогтоогдоһон бэ?

256. «Булаг» гэжэ уран һайханай киногой найруулагша . . .

257. 2010 ондо Берлиндэхи фестивалиин тусхай шанда хүртэһэн “Буддын миһэрэл” гэһэн киногой найруулагшын нэрэ. . .

258. Дуу, хатарай «Байгал» театрай захирал, бэлигтэй хореограф . . .

259. Зөөхэйдэ талха һамаржа шанаһан эдеэн . . .

260. Хитад ороной эрхэтэн, буряад яһанай бэлигтэй дуушан, Үбэр-Монголой Ардай Ехэ Хуралай түлөөлэгшэ . . .

261. «Хадхуур зүү» – Буряадай түрүүшын  рэп бүлэг гэхэдэ…. Зүб? Буруу?
262. Тибһэ, мойһо, бообо гэхэ мэтые зөөхэйтэй холиһон  хоол…
263. Буряад ороной эгээл үндэр хадын орьёл. . .
264. Манай республикада  ажаһуугшадай тоо  1 саяда хүрэдэг гү?

265. Тоо бүридхэлэй ёһоор эгээ олон буряад яһатан  ямар  аймагта  ажаһуудаг бэ?

266. Буряад Республика  Ород Уласай ямар республикануудтай хүршэб?

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!