Этигэл Хамбын зальбарал

 

 1. Агууехэ буянаар бэе бүтээжэ

Дээдэ номые тобшоор зарлигласан

Бүхы орон хэмжэжэ сүлөө мэдэсэн

Сайн ударидасан Ламын эрхэндэ зальбарнам!

 

 1. Бэрхэ ябасанай баялигын буянай далайгаас

Маша гарасан эрдэмэй далайн долгин ехэ

Шэдитэ эрдэниин сугланаар гүйсэд дүүрэжэ

Бүхы хүсэлэй үндэсэниие мэргэн илаха Болтогой!

 

 1. Арюун хоер суглаан эрдэниин хүрэнгөөр бүтээжэ

Эшэ мэдэсэнэй дабхар хубитай болоод

Бурханай дүрбэн ороной дунда яларсан

           Бэрхэ ябасан дээдэ түгэсын үльмыдэ зальбарнам!

 1. Доржидан орондо Будда Багшын хажууда

Нюуса тарниинь сургаал бодожо бүтээсэн

Арвис баригшын бүтээлэй баялигтай

          Лизава Сэнгын үльмыдэ зальбарнам!

 

 1. Эдир тэдыдээ хүсэлэй эрдэм тогтоогоогүй

Олзын бүхы гүйсэд суглаан тэбшэсэн

Виная барижа гэлэн болохые зохёосон

            Гэлэг Балсамбу дооро зальбарнам!

 

 1. Алинда юу хэрэгтээе бүхы мэргэн шүтэжэ

Үзэсхэлэн сэдьхэлдэ энэрхы түгэсэ

Зөөлэн сэдьхэлтэй дээдэ мэргэн аргатай

           Ехэ ухаантай Хамбын үльмыдэ зальбарнам!

 

 1. Бата болон хүдэлхэ бүхы сууридань

Арга шадалтай элдэб ухаанаар оросон

Сүлөө мэдэсэниие зүрхөөрөө дэлгэрүүлсэн

           Гунга Одченай үльмыдэ зальбарнам!

 

 1. Түгэд Хаанай изагуурта мүндэлжэ

Юртэмсын ёсын бүхы судар болон

Ведын ухаан мэдэжэ ехэ шэди олосон

           Дүбшэн Дармавын үльмыдэ зальбарнам!

 

 1. Аймаг сабын дүрбэн аймагай ном суража

Гэмээр хубсалаагүйдэ маша арюун

Боди сэдьхэлэй аршаанай эмэй тусатай

           Эдир Наранай гэрэлэй үльмыдэ зальбарнам!

 

 1. Ядаржа зобожо олон энэлсэнэй

Энэрхыгээр бүхы санааень хангаасан

Хэзээш уйдхаргүйдэ боди сэдьхэл эдлэсэн

           Энеэсэн Доржын үльмыдэ зальбарнам!

 

 1. Идам тэнгэриин олон суглаантай уулзажа

Эшэ үзүүлсэнэй ехэ шүтээн олосон

Үнэн зүрхөөр ехэ туса бүтээсэн

           Лодой Чогданай үльмыдэ зальбарнам!

 

 1. Дэлхэйн амитанда энэрхы сэдьхэлээр

Илагшын сургаал арбан зүгтэ дэлгэрүүлсэн

Бүхыдэ туса амгаланай сог эдлэхые зохёосон

           Хайдуб Нимын үльмыдэ зальбарнам!

 

 1. Ном үгы газарай түрэлхитэндэ заларжа

Хутагтын сүзэг зэргын долоон эрдэниин баялигтай

Эрдэмэй эрдэнеэр энэ орон дээдэ болгоосон

 Амитанай ударидагшануудта зальбарнам!

 

 1. Энэ илгажа бидэндэ Ехэ Хамба зохёосон

Буянай далайн сог түгэсэ эдлэсэндэ

Туса амгаланай наранай ехэ гэрэлтэй

           Ашатай Ламын үльмыдэ зальбарнам!

 

 1. Тэрэ мэтэ зальбарсан буянай хүшөөр

Бүхы амитан түгэсэ бодотойгоор дагажа

Судар тарниин ухаан арга мэдэсэнээс

Шухал абахын эсэстэ хүрэхые мэдэхэ Болтогой!

 

 1. Ламын Идамай Тэнгэриин адистай

Сахюусанай тангаригай далайн хүшөөр,

Сэмүн сагай амитанай ударидагшада этигэжэ

Үльмы бата болоод, үйлэ дэлгэрхэ болтогой!

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!