БЛИЦ-УРИЛДААН 3

1) Советскэ Союзай Герой, генерал-майор  зиндаада буряадууд сооһоо түрүүлэн  хүртэһэн хүн?

2) Манай Буряадта Телецентр (телевизионно түб) хэды ондо нээгдэһэн бэ?

3) Танково биатлоноор дэлхэйн чемпионадта илажа, экипажайнгаа бүридэлдэ 2015 оной дэлхэйн чемпион болоһон Ярууна нютагай  хүбүүн хэн бэ?

4) Боксоор 2015 оной  Россиин  чемпион болоһон Түнхэн  нютаг тоонтотой хүбүүн хэн бэ?

5) Япон гүрэндэ Ороро Мицури гээд нэршэһэн  суута сумоист, Загарай нютагай хүбүүн?

6) Буряад Уласай  гербын дээрэ  юун зураатай бэ?

7) Хэдыдэхи зуун жэлдэ Буряад орон Росситай хамтарһан бэ?

8) Буряад улад 1931 он болотор ямар бэшэгтэй байгааб?

9) Бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ дүн хамта 640 гара мянган буряадууд  ажаһууна,харин  түрэл Буряадтаа хэдыниинь һуунад бэ?

10) Дэлхэйн  дабһагүй сэбэр уһанай хэдыдэхи хубинь Байгалай уһанай дарасадаб?

11) Уран Дүшэ, Зүрхэн уула, Үндэр баабай гэһэн үргэлтэй  мүргэлтэй газарнууд ямар аймагта бииб?

12) Гунзан, Даша Ячил, Бүрин хаан, Эреэн баабай –эдэ тахилгатай гол газарнууд хаана оршодог бэ?

13) Буряад драмын театрай  тайзанай хүшэгэ юрын бэшэ,харин…………хүшэгэ юм?

14) 18-19-дэхи зуун жэлнүүдтэ Хяагта хото юунэй түб гэжэ алдаршаһан бэ?

15) Буряад  арадай эзэлжэ һууһан газар уһанайнгаа  эзэд болоһон тухай Зарлиг 1703 ондо гараһан юм.Хэн хаанай тогтоол байһан бэ?

16) Гаазай дулаан агаар ба арһа халаана,модоной ба нүүрһэнэй дулаан  мяха халаана,тиихэдэ хониной шэбхын дулаан ямар аргатайб?

17) Буряад зон урга ямар ушарта хэрэглэдэг бэ?

18) Үглөө бүри юу бусалгаад уухадв бэеын тамир һайжардаг бэ?

19) Үглөө бүри үхэртэ худагай хүйтэн уһа уулгабал, тэрэ үхэр яадаг бэ?

20) Хоноһон сай  үглөөниинь уубал, бэедэ юун болодог гэжэ зон хэлэдэг бэ?

21) Хүбшэ тайгада нэгэ үдэрөөршье гараа һаа, 3 үдэрэй юу бэлдэ гэдэг бэ?

22) Хүүгэд  түрэхэдөө эжыһээ шуһа, абаһаа яһа  абажа гарадаг, тиимэһээ хүндэтэ  абынгаа  талые  яһан түрэлэйхид гэдэг, харин эжын талынхид  ямар түрэлэйхид бэ?

23)  Буряадууд юундэ залуу басагадта тэмээнэй нооһон хубсаһа үмдэхыень хоридог байгааб?

24) Һэеы гэртэ 1 сагай туршада агаар 40 дахин һэлгэгдэнэ, шулуун гэртэ энэл хэм соо хэды һэлгэгдэнэб?

25) Хүнэй наһатай болоходо зүрхэнэй һудал, хана зузааржа хашалан үзүүлдэг, харин ямар ажал  хэжэ, энэ гайһаа гарахаар бэ?

26) Хүнэй гарай хүрган рид хубилгаанай эдитэй гэдэг, тиимэһээ гараараа  ажал бүтээдэг хүнүүд ямар ябаха гэдэг бэ?

27) ”Эсээб” гэһэн бодол хүнэй ухаанда байдаг, харин хүнэй бэедэ байдаг гү?

28) Нэгэ юумэ эхилээд, тэрэнээ орхиходо ямар гэдэг бэ?

29) Умай тэнгэри баярлуулха гэжэ ямар ушарта хэлэдэгбибди?

30) Хүниие магтаад,омогоо даранабди,хүниие зэмэлээд, хараагаад,өөрыгөө?

31) Хүнэй бэе оложо түрэхэ гээшэ ехэ хүндэ. Жэшээлэн хэлэбэл :

а) олон сагаан будаа зүүнэй үзүүр дээрэ адхахада, яаһантай адлиб?

б) Үшөө юунтэй жэшээлэн харуулнаб?

в) 3-дахи жэшээниинь  100 жэлдэ нэгэ дахин мэлхэйн уһанһаа бултайхада, хүзүүндэнь юу шэдэһэнтэй адли гэнэб?

32) Хии мори хиисхүүлхын эрдэм:хүнэй 6 эрхэ гэгдэнэ. Ямар 6 эрхэ хурсаар барихын түлөө хии мори хиисхүүлнэбибди?

33) Хонидоо халуунай сагта  хужарлуулхада, голдо бэшэ, хадын бооридо элһэн дээрэ хэбтүүлхэдэ ямар туһатайб?

34) 15-най һарые заабол 20 минутын туршада шэртэн хараад байбал, үнэй юун   һайн болодог бэ?

35) Хониной яһа бусалгаад, һүнэй архи нэмэжэ,жэн табихада,юун эмшэлэгдэдэг бэ?

36) Энэ унда эдеэлхынгээ урда ба һүүлдэ хүйтөөр уухада, эдеэ буйлуулгада харша,муу байдаг Ямар унда?

37) Манай элинсэгүүд аарса орооһонтой гү,али талхантай  һамаржа шанаад, халуугаар уужа,ямар үбшэнүүдһээ бэеэ аргалдаг байгааб?

38) Хониной,адуунай халуун ба түүхэй эльгэ бага дабһалаад эдихэдэ, юундэ туһатай гэдэгбибди?

39) Уушханай гү,али хии ханяадатай хүндэ сэгээ,хонин  тараг уулгажа   эмшэлхэ арадай арга байгаа гэхэдэ, зүб, буруу?

40) Үбэлэй хүйтэндэ үхэр малаа  дулаасуулха гэбэл, үбһэеэ сабшахадаа,юу холижо хуряадаг байгааб?

41) Намартаа таргалһан хонидоо адуулхадаа, яажа болохогүй гэдэг бэ?

42) Хонид нарин эшэтэй ногоондо тогтосотой, харин үлэн ногоондо……. ямар байдаг бэ?

43) Хүл гараа хухараад, удаан эдэгэжэ үгөөгүй һаань, хониной халуун …… соо хэжэ аргалдаг. Юун соо?

44) Ехээр туража,бодожо шадахаа болиһон малдаа юу уулгажа аргалдаг байгааб?

45) Зундаа үбһэнэй голложо, утаар ургаа һаань,ямар үбэл болохонь гэдэг байгааб?

46) Буряад зон саһанай хэмжүүр өөрсэ янзаар нэрлэдэг байгаа: шаазгайн һабар, хониной хара туруу, мориной хара туруу,нарин шэлбэ   гээд, үшөө ехэ саһые юун гэдэг байһан хаб?

47) Хулганын үргөөнгөө шулуугаар дараа һаань, хүндэ жэл,аргалаар дараа һаань,ямар жэл болохонь гэлсэдэг байгааб?

48) Намартаа галуунуудай доогуур ниидэжэ, дулаан ороноо бусаа һаань, ямар намар болодог гэжэ тэмдэглэдэг һэн бэ?

49) Шоргоолжонуудай бутаяа шобхойлгон оройлбол, ямар зун болодог гэжэ\ ажаглалта бииб?

50) Одо мүшэдэй тохёолдоходо, байгаалида ямар хубилалтанууд  болодог бэ?

51) Хүйтэн үбэлые зүгнэжэ, доргон болон зумбараан эртэ намар яадаг бэ?

52) Эртэ үглөөнһөө малай һүүлээ үргөөд гүйлдэбэл, үдэртөө ямар байдаг бэ?

53) Үглөөгүүр шүүдэртэй гү, али манатай байбал, үдэрынь ямар байхаб?

54) 1702 ондо Галзууд угай хэн удамаршын хүсэлөөр хори буряадуудай делегаци I Пётр хааниие бараалхажа ерээ һэн бэ?

55) Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо, Доржо Банзаров тухай гурбан ехэ зохёол бэшэһэн, Загарай нютагһаа гарбалтай бэлигтэн, нэрлэгты

56) Буряадтаа суутай уран зохёолшод Дондог Улзытуев, Цырен-Дондог Хамаев гэгшэд нэгэ нютаг тоонтотой, нэрлэгты

57) Түбэд эм буйлуулха, залаха, үбшэнтэниие эмшэлхэ талаар мэдээжэ болоһон уран зурааша, арадайнгаа түүхэ, ёһо заншал шэнжэлэгшэ, . . . Оронго нютагһаа гарбалтай хүн?

58) ”Баргажанай буряадай түүхэ бэшэгэй” автор. Баргажан буряадуудай ахамад тайшаа байһан хүн?

59) СССР-эй арадай артист, Буряадай, Россиин Гүрэнэй шангай лауреат, бэлигтэй дуушан, Зэдын Дээдэ Тори нютаг тоонтотой хүн . . . Хэн бэ?

60) Хяагтын аймагай Ехэ-Нуга нютагта 1905 ондо түрэһэн ниитын мэдээжэ ажал ябуулагша, монгол Соёл болбосорол шэнжэлэгшэ, академик . Энэ хүнэй нэрэ бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ болонхой юм . Хэн тухай хэлэгдэнэб?

61) Лопсон Тапхаев, Балдан Ябжанов, Ардан Ангархаев нэгэ нютагһаа гараһан уран зохёолшод. Хаанахиб?

62) Буряадай эгээ түрүүшын эхэнэр ирагуу найруулагша (поэт) Нэрлэгты (Цырен-Дулма Дондокова)

63) 2013 ондо Бэшүүрэй аймагай Шэбэртэ нютагта хэн поэдэй нэрэмжэтэ музей-бууса нээгдэһэн бэ?

64) Улаан-Үдэ хотодомнай Василий Хантаевай, Базар Ринчиногой, Иван Чертенковой, Илья Балдыновай болон бусад габьяатанай нэрэтэ үйлсэнүүд олон Эндэ нэрлэгдэһэн зон хэд болоноб?

65) Хүннүүдэй бууса (Гуннское городище) гэжэ нэрлэгдэһэн түүхын хүшөө Буряад ороной али нютагта олдонхойб?

66) Сэлэнгэ мүрэн эхиеэ хаанаһаа абадаг бэ?

67) Ямар аймагта нютагай уран зохёолшодто зорюулһан Уянгын сэсэрлиг бииб?

68) Дэлхэй дээрэ эгээл ута үйлсэтэй һуурин гэжэ суутай нютаг Буряадта бии, нэрлэгты

69) Байгал далай дээрэ 20 гаран олтирогууд бии Эгээл томо олтирогынь нэрлэгты

70) Ямар нютагай ууланууд бэ:Будалан, Саханай, Пүнсэг, Хаан, Алхана, Согто?

71) Буряад орондомнай хотын түхэлэй хэды тосхонууд бииб?

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!