Блиц-урилдаан XI наадам

Буддаадын шажантанда дурасхал болохо бодолнууд,

хүндэ хэрэгтэй сургаалнууд

 БЛИЦ-УРИЛДААН

 

 1. Хүн яагаад сэдьхэлдээ забсартай болохоб?
 2. Тарни тоолохын гол заршам…
 3. Һунажа мүргэхын урда тээ юу хэхэ ёстойбта?
 4. Бурхан багшын урда 3 дахин сунажа мүргэхэдөө, юугээ даранабибди?
 5. Бурханай урда хадаг, мүнгэ ба бусад баялиг үргэхэдөө, юугээ даранабибди?
 6. Этигэлэй Хамба ламын үмэнэ зогсожо, магтаал үйлэдэхэдөө, юугээ даранабибди?
 7. Сайн дээжэ, архи, ороос болон бусад зүйл үргэжэ сасахада, ямар удхатайб?
 8. Аба эжымнай үглөө бүри бурхандаа тахил үргөөд, газаашаа гаража сайнгаа дээжэ үргэн дүрбэн зүг руу сасажа үргэхэдэнь, юундэ тустайб?
 9. Дасанда хуралай үедэ мүн тахилтай газарта сай, архи, сүү сасан үргэхэдэ. . .
 10. Аза талаантай, өөртөө хэрэгтэй юумэ бүтээхэ, абаха аргатай болохые хэшэг гэнэ. Хэшэгтэй болохын түлөө юу хэхэб?
 11. Сүнэс (һүнэһэн) зайлаа гэһэн ойлгосо ямар шэнжэтэйб, ямар арга хэгдэхэ ёстойб?
 12. Дүйсэн үдэрнүүдтэ хурал юунэй түлөө хурадаг бэ?
 13. Хии мори хиидхүүлхын тусхай эрдэмынь тоологты
 14. Буддын шажанда хүнэй 4 буруу ударидагшын тус эрдэм гэжэ ойлгосо бии. Эдээн тухай хөөрэгты.
 15. Умай тэнгэри тухай хөөрэгты.
 16. Онгон тэнгэри тухай хөөрэгты.
 17. Усанай тэнгэри тухай хөөрэгты.
 18. Ламын тахил тухай хэлэгты.
 19. 5 хушуу малай тус эрдэм тухайнь хэлэгты.
 20. Юундэ Этигэл Хамба ламын бэе лагшаниинь эбдэрнэгүйб?
 21. «Муу заяанда унаагүйдөө, сүмэржэ нирваанда орохогүй» гэсэн ойлгосо тайлбарилагты.
 22. Дасан дугангууд болон гэрнүүднай юундэ урагшаа үүдэтэйб?
 23. Анавад далай тухай хөөрэгты.
 24. Хүн юунэй тулада унда уудаг бэ?
 25. Хүн юунэй түлөө эдеэлнэб?
 26. Табан хаан тухай хөөрэгты.
 27. Хүн юундэ зүүн гараараа мэндэшэлхэ, хүндэ юумэ үгэхэеэ сээрлэдэг бэ?
 28. Ямар ушараас айлда оросон хүниие сай эдеэгээр хүндэлдэг бэ?
 29. Юундэ үдэртөө сэжэглэхэ, гэмшэжэ болохогүйб?

БАЙГАЛ ҮРГЭН ДАЛАЙМНАЙ…

 1. Байгал далай хэды наһатай гэжэ багсаамжалагдадаг бэ?
 2. Байгал далайда хэды гол горход шудхан ородог бэ?
 3. Зунай үедэ Байгалай уһан хэды градус болотор бүлеэдэдэг гэжэ тодорхойлогдонхойб?
 4. Байгал хэды олтирогуудтайб?
 5. 74 км утатай эгээл томо олтирогынь нэрлэгты.
 6. Байгалые монголнууд юун гээд нэрлэдэг байһан бэ?
 7. Байгалһаа ямар мүрэн урдан гарадаг бэ?
 8. Байгалда шудхадаг эгээл ехэ гол нэрлэгты.
 9. Байгалда хэды янзын загаһад амидардаг бэ?
 10. Байгал далайда амидардаг энэ загаһан хашарһагүй, доторынь нэбтэ харагдадаг. Нэрлэгты.
 11. Байгалай эгээл мэдээжэ, суутай загаһа нэрлэгты
 12. Байгал далай үндэр хадануудаар хүреэлэгдэнхэй. Байгалай урда таладань ямар хада бииб?
 13. Байгал далай дээрэ хэды һалхинууд хүдэлдэг бэ?
 14. Байгалай эгээ хүсэтэй һалхин хадаа…
 15. Байгалай эгээ багахан олтирог
 16. Байгал шадар тогтоһон үндэһэтэнэй паркнуудые нэрлэгты. . .
 17. Байгалһаа гараһан Ангар мүрэн ямар мүрэндэ шудхан ородог бэ?
 18. ЮНЕСКО-гой Конвенциин хэлсээнэй шиидхэбэреэр хэды ондо Байгал далай бүхэдэлхэйн соёлой ба байгаалиин нөөсэ баялиг гэжэ соносхогдооб?
 19. Байгал эгээл гүнзэгы газартаа хэды метр болодог бэ?
 20. Байгал дээрэ хэды хушуунууд (мыс) бииб?
 21. Байгалай эгээ ехэ тохой (залив). . . (Баргажанай)
 22. Ябагаар ябаа һаа, Байгалые хэды үдэрэй туршада тойрохоор бэ?
 23. Нерпэ гэхэдээ … буряадаар
 24. Хаб загаһадай наһанай хэмжүүр дунда зэргээр хэдыб. . .
 25. Омоли загаһан дунда зэргээр хэды соо амидардаг бэ?
 26. Байгал соо хэды янзын замаг түхэлэй ургамалнууд тоологдодог бэ?
 27. Байгалай амитадай аймагта хэды түхэлэй амитад амидардаг бэ?
 28. Мыс Святой Нос гэхэдээ, буряадаар юун гээд нэрлэнэбибди?
 29. Байгал ямар һарада мүльһэнһөө сүлөөрдэг бэ?
 30. Байгалда дүтэ ямар курортнууд бииб?
 31. Байгалай тоһон жараахай түрьһэ хаяжа олошордог гү, али…
 32. Байгалай һүлдэ гэжэ нэрлэгдэһэн шубуун.
 33. Байгалай баруун урдаһаа зүүн хойшоо зубшан үлеэдэг һалхиие зүбөөр нэрлэгты.
 34. Байгал эгээл үргэн газартаа хэды модо болодог бэ?
 35. Байгал дээрэхи эгээл дулаан газарта жэлэй дунда зэргын агаарай байдал +04 градус болодог Хаана?
 36. Байгал далай дээрэ хэды бухтанууд гэхэ гү, али дутуу хаагдаһан эрье шадарай нуурай хубинууд бииб?
 37. Байгалай уһан дэлхэйн бүхы дабһагүй сэбэр уһанай хэды процент болодог бэ?
 38. Хэды онуудаар Байгалые тойроһон түмэр харгы баригдаһан түүхэтэйб?
 39. Байгал шадарай дайдада ехэнхидээ ургадаг модод гэбэл. . . нэрлэгты

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!