XXX наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 30  НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН»

гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

  1. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
  2. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули
  3. Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули
  4. Сэлэнгын аймагай Сэлэндүүмын дунда һургуули
  5. Баргажанай аймагай Лугшахаанай дунда һургуули
  6. Хэжэнгын аймагай Чесанын дунда һургуули
  7. Захааминай аймагай  Санагын дунда һургуули
  8. Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

 

ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

 

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэг

III ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Буянтуева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Доржиева Дари, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Гармаев Виктор, Хурамхаанай аймагай Аргатын дунда һургуули

II ҺУУРИ Цынгенов Буянто, Захааминай  аймагай  Санагын дунда һургуули

III ҺУУРИ Мункуев Чингис, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Найданова Мэдэгма, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дондоков Алдар, Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин нэгэдэмэл «Арюун булаг» бүлгэм

III ҺУУРИ Цогтоева Сарана, Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

 I ҺУУРИ Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Аюшеева Бимбацу, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 

УРАН ЗОХЁОЛГО

I ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дашиева Сойжина, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Васильева Саяна, Баргажанай  аймагай Лугшахаанай дунда һургуули

 

УРАН ОРШУУЛГА

I ҺУУРИ Аюшеева Эржена, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Машаева Ирина, Цынгуева Сайзана, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыбикжапова Анастасия, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

һуури Һургуули оноо
1 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 119,5
2 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 118,2
3 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 117,6
4 Хэжэнгын аймагай Чесанын дунда һургуули 115,4
5 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 114,6
6 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 112,6
7 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 111,8
8 Захааминай  аймагай  Санагын дунда һургуули 110,2
9 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 108,5
10 Захааминай  аймагай  Мэлын дунда һургуули 107,1
11 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 104,8
12 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 104,6
13 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули 103,4
14 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 102,8
15 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 99,9
16 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 96,6
17 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули 95,6
18 Баргажанай  аймагай Лугшаханай дунда һургуули 95,2
19 Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Найрамдал» булгэм 94,1
20 Хурамхаанай аймагай Аргатын дунда һургуули 93,2
21 Загарайн аймагай  Эрхирэгэй дунда һургуули 92,3
22 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 89,3
23 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 88
24 Захааминай  аймагай  Бүргын, Ехэ-Сахирай, Сахирай интернат-һургуулиин нэгэдэмэл бүлгэм һургуули 87,5
25 Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули 86,5
26 Хэжэнгын аймагай Ородой-Адагай  дунда һургуули 85,6
27 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 81,1
28 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 80,2
29 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин нэгэдэмэл «Арюун булаг» бүлгэм 79,7
30 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 78,9
31 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 78,5
32 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 77,3
33 Захааминай  аймагай  Утаатын дунда һургуули 77,1
34 Захааминай  аймагай  Шара-Азаргын дунда һургуули 76,3
35 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэг 74,5
36 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 70,9
37 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 68,8
38 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 68,5
39 Захааминай  аймагай  Енгорбойн дунда һургуули 66,3
40 Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули 65,3
41 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 64,9
42 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 1-дэхи ба 6-дахи дунда һургуулиинуудай «Эбтэй бүлгэм » 61,1
43 Ахын  аймагай Саянай дунда һургуули 61
44 Яруунын аймагай Нарһатын дунда һургуули 61
45 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи дунда һургуули 60,8
46 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 60,1
47 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 56,7
48 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 54,9
49 Улаан-Үдэ хотын 58-дахи дунда һургуули 53
50 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин  1-дэхи бүлгэм 46
51 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин «Баян Тугад» бүлгэм 45
52 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 36,5
53 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 36,3
54 Сэлэнгын аймагай  Юроогэй дунда һургуули 36,2
55 Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда һургуули 35,6
56 Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуули 34,5
57 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 92-дохи һургуули 32,6
58 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын гимнази 29,5
59 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуули 29,5
60 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 27,3
61 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуули 27
62 Улаан-Үдэ хотын 22-дахи дунда һургуули 26,5
63 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 24
64 Улаан-Үдэ хотын 52-дахи дунда һургуули 22,3
65 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 19
66 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 2-дахи дунда һургуули 18,5
67 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи дунда һургуули 9
68 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин «Халюута» бүлгэм 7,6

 

Оросой гүрэндэ Монголой соёлой элшэн Дамдинсүрен Хүрэлбаатар Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшанай бүлэгтэ Уласхоорондын хүүгэдэй «Найрамдал» лагерьта амарха тусхай шан барюулаа.

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!