ДАСАНГУУДАЙ САХЮУСАНУУД

Дасангууд

Сахюусанууд

1 «Балдан Брэйбун», Хяагтын дасан, Хяагта Гомбо сахюусан
2  «Даши Гандан Даржалинг», Тамчын дасан, Сэлэнгэ Лхамо сахюусан
3 «Хамбын Хүрэ», Ивалгын дасан, Ивалга 1.  Лхамо сахюусан,

2. Жамсаран сахюусан

4  «Дэчэн Лхундублинг», Агын дасан Жамсаран сахюусан
5  «Тубдэн Даржалинг», Усть-Ордагай дасан  Лхамо сахюусан
6  «Дамчой Равжелин», Бултумурай дасан, Сэлэнгэ Чойжал Сахюусан
7 «Гандан Шаддувлинг», Анаа дасан, Хори Гомбо сахюусан
8  «Дамба Брэйбун», Гэгээтын дасан, Зэдэ Жамсаран сахюусан
9  «Дэчин Рабжалинг», Хойморой дасан, Түнхэн  Лхамо сахюусан
10  «Даши Чойпэлинг», Сүүгэлэй дасан, Ага Чойжал Сахюусан
11  «Хамбын Хүрээ», Улаан-Үдын дасан, Улаан-Үдэ Гомбо сахюусан
12  «Дондуп Норбулинг», Цээжэ-Бургалтайн дасан, Захаамин Жамсаран сахюусан
13  «Даши Лхунболин», Хэжэнгын дасан, Хэжэнгэ  Лхамо сахюусан
14  «Гандан Шедувлин», Хурамхаанай дасан, Хурамхаан Жамсаран сахюусан
15  «Даши Лхундублин», Шэбэртын дасан, Бэшүүр  Лхамо сахюусан
16  «Гэндэн Пунцоглин», Сартуул-Булагай дасан, Зэдэ Шалши сахюусан
17 «Содном Даржалинг», Угдаанай дасан, Үбэр-Байгалай хизаар  Лхамо сахюусан
18 «Дэчен Рабжалин», Хэрэнэй дасан, Түнхэн  Лхамо сахюусан
19  «Даши Тубдэлин», Үзөөнэй дасан, Ага Чойжал Сахюусан
20 Баргажанай дасан, Баргажан Шалши сахюусан
21  «Дэчен Чойхорлинг», Зугаалайн дасан, Ага Гомбо сахюусан
22  «Даши Чойнхорлинг», Түгнэ-Галтайн дасан, Мухаршэбэр Лхамо сахюусан
23  «Гандан Чойнпэлинг», Чесанын дасан, Хэжэнгэ  Лхамо сахюусан
24 «Дамба Даржалин» Байгалай дасан, Кабанск ______________
25 Нүхэдэй дасан, Эрхүү можо Жамсаран сахюусан
26  «Гунзэчойнэй», Санкт-Петербургын дасан, Санкт-Петербург  Лхамо сахюусан
27  «Дамба Брайбунлинг», Шэтын дасан, Шэтэ Жамсаран сахюусан
28  «Намжал Чойдублин», Эрхүүгэй дасан, Эрхүү Жамсаран сахюусан
29 «Дамчой Равжелинг», Эгэтын дасан, Ярууна Чойжал Сахюусан
30 «Даша Пунцоглин», Санагын дасан, Захаамин  Лхамо сахюусан
31  « Сунграб Шейраблинг», Суулгын дасан, Мухаршэбэр  Лхамо сахюусан
32  «Ламажапдойлинг», Ахын дасан, Аха  Лхамо сахюусан
33  «Чойдон Даржалинг», Юрөөгэй дасан, Сэлэнгэ  Лхамо сахюусан
34  «Лхундувдэченлин», Атаган -Дэрэстэйн дасан, Зэдэ Жамсаран сахюусан
35  «Гандан Даржалин», Шулуутын дасан, Загарай  Лхамо сахюусан
36 Табангут-Үчөөтын дасан, Зэдэ Жамсаран сахюусан
37  «Даши Чойнхорлинг», Алайрай дасан, Эрхүү можо  Лхамо сахюусан
38 Саха-Яхадай дасан, Саха-Яхад Очирвани сахюусан
39 Новосибирск хотын Буддын шажантанай община «Ринчин»  бүлгэм, Новосибирск Жамсаран сахюусан
40  «Галдан-Даржалинг», Ара-Хирээтын дасан, Бэшүүр Чойжал Сахюусан
41  «Дечен Рабжалин», Загустайн дасан, Сэлэнгэ  Лхамо сахюусан
42 «Тубдэн Даржалин», Асын дасан, Сэлэнгэ Чойжал Сахюусан

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!